Bokslutskommuniké 1 september 2006 – 31 augusti 2007 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning
- Nettoomsättningen uppgick till 738,9 (585,0) Mkr, rörelseresultatet blev 149,4 (42,3) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 143,6 (38,8) Mkr.
- Resultat efter skatt blev 103,4 (28,0) Mkr vilket gav ett resultat per aktie med 15,17 (4,11) kronor per aktie.
- Det förbättrade resultatet i jämförelse med föregående räkenskapsår beror i huvudsak på förbättrade försäljningspriser för såväl sågade trävaror som biprodukter men också på en ökad produktionstakt.
- Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet slutade på 39,1 (11,0) Mkr.
- Ett starkt fjärde kvartal. Det förbättrade resultatet i jämförelse med motsvarande period föregående år beror i huvudsak på förbättrade försäljningspriser, men också på en god produktion.
- Efterfrågan på sågade trävaror har legat på en historiskt mycket hög nivå. Vi ser nu en avmattning på trävarumarknaden och då framförallt för granprodukter.
- Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 1,75 (0,50) kronor per aktie.

Ytterligare information avseende rapporten kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar