Delårsrapport 1 september 2008 – 31 maj 2009 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 569,9 (675,2) Mkr, rörelseresultatet blev -44,8 (17,7) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -55,6 (6,2) Mkr. - Resultat efter skatt blev -39,2 (4,3) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -5,68 (0,62) kronor. Omräkning av skatteskulder på grund av en beslutad lägre skattesats skedde i kvartal ett och har påverkat posten skatt på periodens resultat positivt med 1,7 Mkr. - Nettoomsättningen uppgick till 237,9 (265,1) Mkr under tredje kvartalet. Resultatet efter finansiella poster blev 4,7 (-6,7) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,50 (-0,61) kronor. - Det försämrade resultatet för delårsperioden i jämförelse med samma period föregående år beror främst på försämrade försäljningspriser för sågade trävaror med 14 procent. - Det förbättrade resultatet i kvartal tre i jämförelse med samma period föregående år beror i huvudsak på positiva valutakurseffekter, lägre råvarukostnader och förbättrade priser på biprodukter. - Fortsatt kapitalrationalisering har, trots ett negativt resultat och lägre utlastning än föregående år, medfört ett positivt kassaflöde för delårsperioden från den löpande verksamheten uppgående till 13,4 (5,1) Mkr. - Delårsperiodens resultatet har påverkats av valutakurseffekter med -1,1 (0,6) Mkr. Tredje kvartalets resultatet har påverkats av valutakurseffekter med 9,5 (2,1) Mkr. - Produktionen har minskat med 6 procent under delårsperioden i jämförelse med samma period föregående år. Däremot har produktionen ökat med 2 procent under tredje kvartalet. - Försäljningspriserna på trävaror i tredje kvartalet var 3 procent lägre än motsvarande period för ett år sedan. Däremot har priserna ökat med 12 procent i jämförelse med kvartal två. - Marknadsutvecklingen för sågade trävaror bedöms som fortsatt osäker men gjorda produktionsneddragningar i branschen och stärkt svensk konkurrenskraft genom valutakursförändringar gör att marknadsutsikterna har förbättrats. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2009 klockan 13.00. Ytterligare information avseende rapporten kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar