Delårsrapport 1 september 2012 – 28 februari 2013 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delårsperioden (1 september 2012 – 28 februari 2013)

- Nettoomsättningen uppgick till 330,1 (401,7) Mkr, rörelseresultatet blev -18,7 (-12,6) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -25,4 (-21,8) Mkr.

- Resultat efter skatt blev -19,6 (-16,2) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,20 (-0,17) kronor. Eget kapital per aktie uppgår till 2,77 (2,21) kronor.

- Resultatet har påverkats positivt med 36,7 Mkr från omvärdering av biologiska tillgångar, samt negativt med 9,9 Mkr, varav reserveringar för löner under uppsägningstid med 7,9 Mkr samt 2,0 Mkr av engångskostnader avseende råvaruanskaffning. Rensat för dessa engångseffekter är resultatet sämre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på lägre priser på sågade trävaror samt en lägre produktionsnivå till följd av råvarubrist. Vidare har resultatet påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med -0,4 (2,0) Mkr och marknadsvärdering av elderivat 0,1 ( -0,8) Mkr.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -16,5 (-7,5) Mkr.

- Produktionen av sågade trävaror uppgår till 120 000 m³ vilket innebär en minskning med 19 % jämfört med föregående år. Behandlade volymer vid träskyddsföretaget Bitus understiger föregående år med 28 %.

- Utleveranserna av sågade trävaror har minskat med 15 procent.

- Företrädesemissionen har slutförts under delårsperioden och tillförde efter avdrag för emissionskostnader 94,5 Mkr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andra kvartalet (1 december 2012 – 28 februari 2013)

- Nettoomsättningen uppgick till 148,6 (196,6) Mkr, rörelseresultatet blev 0,0 ( -4,0) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -2,8 (-8,4) Mkr.

- Resultat efter skatt blev -2,9 (-6,3) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med - 0,03 (-0,07) kronor.

- Resultatet har påverkats positivt med 36,7 Mkr från omvärdering av biologiska tillgångar, samt negativt med 9,9 Mkr, varav reserveringar för löner under uppsägningstid med 7,9 Mkr samt 2,0 Mkr av engångskostnader avseende råvaruanskaffning. Rensat för dessa engångseffekter är resultatet sämre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på lägre priser på sågade trävaror samt en lägre produktionsnivå till följd av råvarubrist. Vidare har resultatet påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med 1,7 (4,9) Mkr och marknadsvärdering av elderivat -0,1 ( -0,2) Mkr.

- Produktionen av sågade trävaror har minskat med 32 procent. Den sena starten på våren har påverkat koncernens och externa legokunders marknader för träskyddsbehandlat virke negativt. Detta är huvudorsaken till att behandlade volymer vid träskyddsföretaget Bitus understiger föregående år med 40 procent.

- Utleveranserna av sågade trävaror har minskat med 23 procent.

- Företrädesemissionen har slutförts under delårsperioden och tillförde efter avdrag för emissionskostnader 94,5 Mkr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bergs Timber AB (publ),
org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

  
Koncernens verksamhet

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i två sågverksanläggningar belägna i Mörlunda och Orrefors samt i träskyddsföretaget Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår till ca 300 000 m³ sågade trävaror, varav mer än hälften vidareförädlas. Under delårsperioden har den samlade sågverksproduktionen uppgått till

120 000 (149 000) m³. Bitus träskyddsbehandlar ca 145 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, Nederländerna, Danmark och Mellanöstern/Nordafrika. Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin och i allt högre utsträckning som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk, kompletterat med uttag av timmer från egna skogsfastigheter samt ett mindre inslag av import. Koncernen äger egen skogsmark uppgående till ca 1 400 hektar. Koncernen är genom Bergs Skog AB ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2012 - 29 februari 2013)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 330,1 (401,7) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats negativt av lägre försäljningspriser på levererade trävaror och av en minskad leveransvolym. Försäljning av biprodukter från sågverken har minskat med 15 procent under perioden.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -25,4 (-21,8) Mkr. Resultatet har påverkats positivt med 36,7 Mkr från omvärdering av biologiska tillgångar, samt negativt med 9,9 Mkr, varav reserveringar för löner under uppsägningstid med 7,9 Mkr samt 2,0 Mkr av engångskostnader avseende råvaruanskaffning. Rensat för dessa engångseffekter är resultatet sämre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på lägre priser på sågade trävaror samt en lägre produktionsnivå till följd av råvarubrist. Vidare har resultatet påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med -0,4 (2,0) Mkr och marknadsvärdering av elderivat 0,1 ( -0,8) Mkr.

Produktionen av sågade trävaror uppgår för perioden till 120.000 M3sv vilket innebär en minskning med 29.000 m3sk mot föregående år. Den minskade produktionen beror främst på svårigheter att köpa råvara till rimliga priser samt längre produktionsuppehåll kring jul- och nyårshelgerna. Behandlade volymer vid träskyddsföretaget Bitus understiger föregående år med 28 procent.

Försäljningsvolymen av sågade trävaror har minskat med 15 procent och försäljningspriserna på levererade trävaror har minskat med 5 procent under delårsperioden i jämförelse med samma period föregående år.

Nettoomsättning och resultat för andra kvartalet (1 december 2012 - 29 februari 2013)
Bergs Timber uppnådde under andra kvartalet en nettoomsättning om 148,6 (196,6) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats negativt av minskade leveransvolymer och försäljningspriser under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet påverkas även negativt av lägre volym samt lägre priser på biprodukterna.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2,8 ( -8,4) Mkr. Resultatet har påverkats positivt med 36,7 Mkr från omvärdering av biologiska tillgångar, samt negativt med 9,9 Mkr, varav reserveringar för löner under uppsägningstid med 7,9 Mkr samt 2,0 Mkr av engångskostnader avseende råvaruanskaffning. Rensat för dessa engångseffekter är resultatet sämre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på lägre priser på sågade trävaror samt en lägre produktionsnivå till följd av råvarubrist. Vidare har resultatet påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med 1,7 (4,9) Mkr och marknadsvärdering av elderivat -0,1 ( -0,2) Mkr.

Produktionen av sågade trävaror uppgår för perioden till 47.000 M3sv vilket innebär en minskning med 22.000 m3sk mot föregående år. Den minskade produktionen beror främst svårigheter att köpa råvara till rimliga priser, samt längre produktionsuppehåll kring jul- och nyårshelgerna. Den sena starten på våren har påverkat koncernens och externa legokunders marknader för träskyddsbehandlat virke negativt. Detta är huvudorsaken till att behandlade volymer vid träskyddsföretaget Bitus understiger föregående år med 40 procent.

Försäljningsvolymen av sågade trävaror har minskat med 23 procent medan försäljningspriserna har minskat med 2 procent under kvartalet i jämförelse med samma period föregående år.

Biologiska tillgångar
Styrelsen har fattat beslut om att avyttra hela det återstående skogsmarksinnehavet. Med anledning av detta redovisas den växande skogen under rubriken anläggningstillgångar som innehas för försäljning.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
Styrelsen har fattat beslut att avyttra hela det återstående skogsmarksinnehavet. Med anledning av detta har de fastigheter som skall säljas klassificerats om och redovisas i balansräkningen under rubriken anläggningstillgångar som innehas för försäljning. Dessa tillgångar har värderats till verkligt värde baserat på ett beräknats försäljningspris med avdrag för beräknade försäljningskostnader. Denna omvärdering gäller enbart den växande skogen. Marken är fortsatt värderad till anskaffningsvärdet. I anslutning till att bindande avtal om försäljning tecknas tillkommer en reavinst avseende marken.

Förändringar i verksamheten
Med anledning av arbeten med att förbättra lönsamheten samt ett lågt utbud av sågtimmer lade koncernen ett varsel som omfattade 43 anställda den 15 januari. Samtliga orter som koncernen har verksamhet vid berördes. Varslen innebar bland annat en neddragning med ett skift vid sågverket i Mörlunda samt ett skift vid justerverket i Orrefors. Nedläggningen av ett skift vid normallinjen i Mörlunda motsvarar en produktion om ca 50.000 m3sv per år. En genomgång av verksamheten vid koncernens anläggningar har gjorts och produktivitetshöjande åtgärder har beslutats vid båda sågverken. De hittills beslutade åtgärderna omfattar ett investeringsbehov som understiger 10 Mkr. Totalt bedöms dessa åtgärder i kombination med förändrad produktionsmix med inriktning mot längre serier samt ökad medelvolym på råvaran motsvara en produktionsökning om 20.000-30.000 m3sv/år. Utredningar fortgår löpande avseende optimalt produktionsupplägg i relation till utbudet av råvara.

Likviditet, kapitalbindning och investeringar
Likvida medel uppgick i koncernen till 0,1 (0,1) Mkr, vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 17,2 (3,5) Mkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på cirka 9,2 (5,8) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -16,5 (-7,5) Mkr. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten beror på det negativa resultatet. Under perioden har rörelsekapitalet kunnat minskas med 12,4 Mkr vilket påverkat kassaflödet positivt.

Den 30 november ingicks ett treårigt avtal med Bolagets huvudfinansiär om refinansiering av huvuddelen av koncernens befintliga lån samt etablerande av ny checkräkningskredit och bankgarantier. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom soliditets- och EBITDA-krav innefattar de huvudsakliga villkoren även bland annat rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten, att årlig vinstutdelning inte får överstiga 50 % av årets resultat liksom en begränsning av hur stora avverkningar som får göras på de egna skogsfastigheterna.

Utöver den återbetalning av befintliga lån om 30 Mkr som har verkställts i anslutning till företrädesemissionen löper den nya kreditfaciliteten utan krav på ytterligare amorteringar under den treåriga avtalsperioden. Den nya kreditfaciliteten innehåller även ett åtagande för Bolaget att vidta åtgärder som syftar till en väsentlig förbättring av Bolagets rörelseresultat samt att tillställa huvudfinansiären en handlingsplan avseende verksamheten. Koncernen har efter balansdagen tillställt huvudfinansiär en handlingsplan vilken också har godkänts. Handlingsplanen kommer att ligga till grund för kvartalsvisa utvärderingar av verksamheten och bedömningar om uppsägningsgrund för kreditavtalet föreligger. Enligt överenskommelse med koncernens huvudfinansiär kommer koncernen att genomföra amorteringar motsvarande ca 50 procent av försäljningslikviden vid försäljning av skogsfastigheterna. Resterande del tillförs koncernens likviditet. Försäljningen innebär samtidigt att koncernens räntekostnader minskar.

Under kvartalet har koncernens finansiella ställning stärkts genom den genomförda nyemissionen på totalt 103,1 Mkr. Efter avdrag för emissionskostnader tillfördes 94,5 Mkr. Återbetalning av lån jämte räntor har gjorts med 57 Mkr och 37,5 Mkr har stärkt koncernens likviditet. Försäljningen av det återstående skogsmarksinnehavet kommer ytterligare att stärka koncernens finansiella ställning samt förbättra likviditeten. Genom dessa åtgärder kommer en betryggande kapitalbas att skapas för en vidareutveckling av koncernen.

Koncernens investeringar under delårsperioden uppgår till 2,4 (4,8) Mkr, där säkerhetsinvesteringar i Mörlunda och investering i läggare i hyvellinjen i Orrefors är de enskilt största posterna.

Viktiga händelser efter balansdagen
Den 15 mars accepterade Peter Nilsson ett erbjudande om att bli verkställande direktör och koncernchef i Bergs Timber AB (publ). Peter Nilsson är för närvarande ansvarig för produktion och marknad (COO) inom Rusforest. Peter Nilsson tillträder tjänsten den 16 maj 2013. I och med tillträdet återgår Henrik Egnell till tjänsten som VD för Bergs TImber Bitus AB. Henrik Egnell har varit tillförordnad VD och koncernchef från den 2 december 2012.

Den 1 mars 2013 drabbades dotterbolaget Bergs Timber Bitus AB av en brand som innebar en totalskada för produktionsenheten för linolje- och brandskyddsbehandlingar. Marknaden för dessa produkter är förhållandevis liten men lönsam och växande. Under verksamhetsåret 2011/2012 omsattes ca 7 Mkr avseende de produkter som berörs av skadan. Under en övergångsperiod är en underleverantör anlitad för att överbrygga och klara de leveransåtaganden som finns. Skadan omfattar byggnad, produktionsutrustning, förnödenheter och fordon. Det totala bokförda värdet på skadad egendom uppgick till 6,2 Mkr. Egendomen är fullt försäkrad (inklusive avbrottsförsäkring) och arbetet med rivning pågår. Diskussioner kring regleringen av skadan pågår och vår bedömning är att ingen risk föreligger för att ersättningen skall understiga de bokförda värdena på skadad egendom. Kärnverksamheten i form av traditionell träskyddsbehandling av fur, grundmålning och distribution av granvirke berördes inte av branden.

Framtidsutsikter
Den svaga ekonomin i Europa tillsammans med den starka svenska kronan pressar hela branschens lönsamhet. Europamarknaden som är svensk sågverksindustris huvudmarknad är fortsatt svag och ingen återhämtning förväntas under 2013. Positiva signaler kommer från de utomeuropeiska marknaderna och då främst Kina, Japan och USA. Vidare har exportvolymerna till Nordafrika och mellanöstern ökat betydligt under 2012. Den starka svenska kronan medför att priserna är för låga.


Produktionen i Sverige och Europa har dock anpassats till den låga efterfrågan och enligt Skogsindustriernas kvartalsrapport i mars finns det inget överutbud av varor på marknaden utan snarare en brist på vissa produkter. Produktionen i Sverige blev under 2012 ca 4 % mindre än under 2011 och var den lägsta sedan 2001.

Priserna på sågade trävaror i USA steg med ca 60 procent under 2012 och marknaden har som nämnts ovan fortsatt att förbättrats. Leveranserna från Sverige till USA är på mycket låga volymer men i kraftigt ökande. En ökad konsumtion i USA öppnar möjligheter för dels export direkt till USA men även utrymmen på andra marknader. För koncernens del har leveranser inletts till både USA och Kina.

Koncernen upplever en ökad efterfrågan och utleveranserna har under februari och mars varit på en nivå som överstiger produktionen. Med ett fortsatt målmedvetet arbete med att öka råvaruanskaffningen i sågverkens närområde, effektiviseringar samt arbete med nya marknader skall koncernens konkurrenskraft förbättras. I kombination med den stärkta finansiella ställningen skapas goda förutsättningar att nå lönsamhet.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.
Finansiella risker

Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Vidare har den finansiella ställningen stärkts av företrädesemissionen. En ytterligare förstärkning erhålles genom den planerade försäljningen av skogsfastigheter, vilken beräknas genomföras under räkenskapsåret. Genom dessa åtgärder finns goda marginaler avseende likviditetshanteringen. För att möta valutariskerna säkras normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna.
Anläggningsvärden

Den negativa resultatutvecklingen har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest i samband med årsbokslut 2011/12. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjordes i samband med årsbokslutet visade att något nedskrivningsbehov inte förelåg. Under delårsperioden har åtgärder vidtagits för att förbättra den framtida lönsamheten. Dessa åtgärder samt utvecklingen av de nyckelfaktorer som påverkar nedskrivningstestet gör sammantaget att styrelsen bedömer att det inte finns någon indikation på att något nedskrivningsbehov föreligger vid delårsperiodens utgång. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. En fullständig förnyad prövning kommer att göras i anslutning till årsbokslutet. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2011/12.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2011/12. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Under andra kvartalet räkenskapsåret 2010/11 lämnade huvudägarna familjen Bergh och Kay Nilsson ett räntebärande lån om 25 Mkr till moderbolaget. Detta lån återbetalades genom kvittning i samband med den genomförda företrädesemissionen. Under delårsperioden har transaktioner med närstående genomförts i samband med den genomförda företrädesemissionen. Utöver regleringen av detta lån och tillhörande räntor samt transaktioner i samband med företrädesemissionen har inga andra transaktioner ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat. Moderbolaget har haft närstående transaktioner med koncernens dotterbolag, i huvudsak avseende försäljning av avverkningsrätter från egna skogsfastigheter samt lednings- och administrationskostnader.

Rapportperioder
-          Delårsrapport september-maj, den 27 juni 2013.
-          Bokslutskommuniké för helåret september – augusti 2012/13, den 3 oktober 2013.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 16 april 2013
_____________________________

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Henrik Egnell på telefonnummer 010-19 98 500

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013 klockan 15.00.

Taggar:

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.