Delårsrapport 1 september 2014 – 28 februari 2015 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delårsperioden (1 september 2014 – 28 februari 2015)

-    Förvärv av Gransjöverken AB (Gransjöverken) har genomförts under delårsperioden. Gransjöverken är efter förvärvet ett helägt dotterbolag till Bergs Timber AB (publ). Förvärvspriset uppgick till 42,1 Mkr och betalningen har erlagts i form av nyemitterade aktier i Bergs Timber AB (publ). Arbetet med att integrera Gransjöverken följer uppgjord plan.

-   Den 13 februari 2015 ingicks ett fördjupat samarbetsavtal med ATA Timber AB. Syftet är att stärka båda företagens lönsamhet. Arbetet med att realisera positiva effekter pågår.

-   Vid anläggningen i Mörlunda har kompletterande investeringar till den nya såglinjen genomförts, främst installation av ny kantningsenhet. Installationen medför positiva effekter på sågutbytet.

-   Ett program för ökad lönsamhet har sjösatts vid sågverket i Orrefors. Det innehåller bl a flera aktiviteter för att öka sågutbytet.

-   Nettoomsättningen uppgick till 365,7 (304,4) Mkr, rörelseresultatet blev -7,9 (-13,1) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -11,9 (-16,0) Mkr. Det förvärvade sågverket i Gransjö tillförde 55,7 Mkr i nettoomsättning och 1,3 Mkr i resultat efter finansiella poster.

-   Förbättrat resultat före avskrivningar (Ebitda) samtidigt som perioden belastas negativt av jämförelsestörande poster. Justerat för jämförelsestörande poster har Ebitda förbättrats med 12,0 Mkr jämfört med föregående år och uppgår till 14,6 (2,6) Mkr.

-   Tillgängliga likvida medel, inklusive outnyttjade krediter, uppgår till 31,3 (51,5) Mkr. Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 229,0 (136,3) Mkr. Den ökade skuldsättningen jämfört med föregående år beror främst på förvärvet av Gransjöverken samt en ökad kapitalbindning i varulager.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andra kvartalet (1 december 2014 – 28 februari 2015)

-   Nettoomsättningen uppgick till 200,0 (135,2) Mkr, rörelseresultatet blev -6,7 (-7,1) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -9,3 (-8,5) Mkr. Det förvärvade sågverket i Gransjö tillförde 55,7 Mkr i nettoomsättning och 1,3 Mkr i resultat efter finansiella poster.

-   Även andra kvartalet visar en förbättring av Ebitda. Justerat för jämförelsestörande poster har Ebitda förbättrats med 6,8 Mkr jämfört med föregående år och uppgår till 8,0 (1,2) Mkr.

-   Produktionen vid våra sågverk har varit god under kvartalet och uppgår till 83.000 m3sv. Detta är 51 % högre än motsvarande period föregående år, för jämförbara enheter ökade produktionen med 7 %.

-   Den behandlade volymen vid träskyddsföretaget Bitus har under kvartalet ökat med 13 % vilket är en bidragande orsak till resultatförbättringen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår efter förvärvet av Gransjöverken till ca 400 000 m³ sågade trävaror, varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 145 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, Danmark och Mellanöstern/Nordafrika.

Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2014 - 28 februari 2015)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 365,7 (304,4) Mkr, och för jämförbara enheter till 310,0 (304,4) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats positivt av förvärvet av Gransjöverken samt högre försäljningspriser på sågade trävaror, främst kopplat till den svagare svenska kronan. Leveransvolymerna i jämförbara enheter är något högre än föregående år. Försäljningspriserna på biprodukter är lägre än föregående år och har därför negativ påverkan på periodens nettoomsättning.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -11,9 (-16,0) Mkr. Resultatet har påverkats negativt med -3,4 Mkr av jämförelsestörande poster, främst kopplat till förvärvet av Gransjöverken samt omvärdering av derivat. Föregående år påverkades resultatet positivt med 3,1 Mkr från jämförelsestörande poster främst från försäkringsersättningar. Rensat för jämförelsestörande poster är resultatet efter finansiella poster 10,6 Mkr bättre än föregående år. De främsta orsakerna till resultatförbättringen är förbättrade försäljningspriser på sågade trävaror omräknat till svensk valuta samt ett resultat från de åtgärder som vidtagits för att sänka koncernens kostnader. Sänkta priser på våra biprodukter har påverkat resultatet negativt. Råvarupriserna har under hösten och vintern fortsatt att ligga på en i relation till försäljningspriset på sågade trävaror för hög nivå. Råvarukostnaden utgör ca 75 % av den totala kostnadsmassan.

Produktionen av sågade trävaror uppgår för perioden till 156.000 M3sv, en ökning med 46 000 mot föregående år. Av ökningen härrör 24 000 m3sv från det förvärvade Gransjöverken. Behandlade volymer vid träskyddsanläggningen Bitus i Nybro överstiger föregående år med 20 %, vilket bidrar till resultatförbättringen.

Nettoomsättning och resultat för andra kvartalet (1 december 2014 - 28 februari 2015)
Bergs Timber uppnådde under andra kvartalet en nettoomsättning om 200,0 (135,2) Mkr, och för jämförbara enheter till 144,3 (135,2) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats positivt av förvärvet av Gransjöverken samt av högre försäljningspriser på sågade trävaror. De högre priserna på sågade trävaror beror på den försvagade svenska kronan. Utleveranserna av sågade trävaror för jämförbara enheter är i nivå med föregående års. Nettoomsättningen påverkas negativt av lägre priser på biprodukter.  

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -9,3 ( -8,5) Mkr. Resultatet under andra kvartalet har påverkats negativt med -4,3 Mkr avseende jämförelsestörande poster, främst kopplat till förvärvet av Gransjöverken. Resultatet föregående år påverkades positivt med 0,8 Mkr av jämförelsestörande poster hänförlig till försäkringsersättning och omvärdering av derivat. Rensat för dessa jämförelsestörande poster är resultatet efter finansiella poster för kvartalet ca 4,3 Mkr bättre än föregående år.

Produktionen av sågade trävaror uppgår för perioden till 83 000 M3sv vilket innebär en ökning med 28.000 m3sv mot föregående år, för jämförbara enheter var produktionsökningen 4 000 M3sv. Under kvartalet har åtgärder vidtagits vid sågverket i Mörlunda där vi från och med februari ser ett förbättrat sågutbyte. Ett program för ökad lönsamhet vid sågverket i Orrefors har startats. Det innehåller bl a flera aktiviteter för att öka sågutbytet.

Likviditet, investeringar och finansiering
Likvida medel uppgick i koncernen till 3,2 (18,1) Mkr, vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 31,3 (33,4) Mkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 9,2 (10,2) Mkr. Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 229,0 (136,3) Mkr. Den ökade skuldsättningen har medfört ökade räntekostnader jämfört med föregående år.

I samband med förvärvet av Gransjöverken förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. Kreditfaciliteten löper till 30 november 2015 och omfattar refinansiering av koncernens befintliga lån samt etablerande av checkräkningskredit och bankgarantiramar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom soliditets- och EBITDA-krav innefattar de huvudsakliga villkoren även bland annat rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten och att årlig vinstutdelning inte får överstiga 50 % av årets resultat.

Kreditfaciliteten innehåller även ett åtagande för Bolaget att vidta åtgärder som syftar till en väsentlig förbättring av Bolagets rörelseresultat. Bolaget har upprättat en handlingsplan som är godkänd av Bolagets huvudfinansiär. Handlingsplanen uppdateras löpande. Då kreditfaciliteten har en kvarvarande löptid som understiger 12 månader redovisas hela beloppet som kortfristig skuld.

I samband med förvärvet av Gransjöverken har Bolagets huvudfinansiär och Bergs Timber ingått en överenskommelse som innebär att Bolagets huvudfinansiär tillhandahåller en rörelsefinansiering om 62 Mkr till Gransjöverken. Den 2 december tillhandahöll därför Bolagets huvudfinansiär en checkräkningskredit om 62 Mkr till Gransjöverken AB. Syftet med denna checkräkningskredit var att refinansiera Gransjöverkens existerande rörelsefinansiering. Refinansieringen tillförde Gransjöverken ca 10 Mkr i tillgänglig likviditet jämfört med ursprunglig finansiering. Utöver checkräkningskrediten tillhandahöll Bolagets huvudfinansiär en facilitet på 13,5 Mkr i form av en garantiram.

Under februari har Bolagets huvudfinansiär tillhandahållit en säsongskredit om 15,0 Mkr till Bergs Timber Production AB. Samtidigt infördes en successiv reducering av den totala ramen för rörelsefinansieringen i Gransjöverken med 0,5 Mkr per månad samt gjordes en sänkning av koncernens totala garantiramar med 10,5 Mkr. Säsongskrediten förfaller den 30 juni 2015.

Koncernens investeringar under delårsperioden uppgår till 2,1 (38,8) Mkr. Den största posten ca 1,2 Mkr avser kompletterande investeringar i den nya såglinjen i Mörlunda.

Personaloptionsprogram
För att premiera ett långsiktigt engagemang hos verkställande direktören och att tillse att bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i verkställande direktörens ersättning  och i övrigt öka intressegemenskapen mellan verkställande direktören och bolagets ägare beslutade årsstämman 2014 att införa ett personaloptionsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Som en konsekvens av detta beslut beslutade stämman även om en riktad emission av 750 000 teckningsoptioner som kan tilldelas till verkställande direktören över tre år om av styrelsen fastställda, årliga, kriterier uppfylls. Programmet har inte haft någon väsentlig påverkan på periodens resultat.

Väsentliga händelser i Moderbolaget
Moderbolaget har under delårsperioden förvärvat samtliga aktier i Gransjöverken AB. Aktierna har betalats genom en riktad nyemission. I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat i moderbolaget under delårsperioden.

Framtidsutsikter
Vi ser fortsatt en viss förbättring av efterfrågan för trävaror på de flesta marknaderna. Detta gäller inte minst vår hemmamarknad och den nordamerikanska marknaden. Efter en besvärlig vinter börjar vi nu se att kunderna på den så viktiga Egyptiska marknaden börjar återvända.
Produktionstakten är fortsatt hög i Sydsverige. Vi ser samtidigt en minskad takt i övriga Sverige, Finland och Tyskland. Den under hösten höga produktionstakten har lett till för stora lager och prispress på de flesta produkterna. Detta har så här långt kompenserats av den försvagade Svenska kronan. Vi har dock förhoppningar om att lagersituationen skall bli mera balanserad i sommar.
Tillgången på råvara är god och prissänkningar har kunnat genomföras under vintern. Dessa sänkta råvarupriser kommer också att börja ge positiva effekter under vårt tredje kvartal. Vi har en bättre balans på biproduktsmarknaden och ser för resten av året inga avsättningsproblem.
Under kommande kvartal så kommer vi att se positiva effekter av det förbättringsarbete som pågår inte minst kring det så viktiga sågutbytet. Vidare fortgår arbetet med integrationen av Gransjöverken.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling

Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering har koncernens policy ändrats så att affärer i utländsk valuta med löpande prissättning och betalningsvillkor som inte binder Bergs Timber längre än fem månader inte skall valutasäkras. Affärer där Bergs Timber är bundna avseende pris eller betalningsvillkor överstigande fem månader skall valutasäkras genom tecknande av terminskontrakt. Huvuddelen av koncernens försäljning sker till löpande prissättning och med betalningsvillkor som inte binder Bergs Timber längre än fem månader.

Anläggningsvärden
Det negativa resultatet har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2013/14.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2013/14. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.
Moderbolaget har haft närstående transaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader.

Rapportperioder
-         
Delårsrapport september-maj, den 2 juli 2015.
-         
Bokslutskommuniké för helåret september – augusti 2014/15, den 1 oktober 2015.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning
inom EU. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen med undantag för tillämpningen av IFRS 10, Koncernredovisning och IFRS 12, Upplysningar om andelar i andra företag. Dessa har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapportering.

Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2014. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 9 april 2015

_________________________                   
Peter Nilsson, ledamot och verkställande direktör

  
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2015 klockan 13.00.

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 – 19 98 500.

  
Bergs Timber AB (publ),
org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se


Taggar:

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar