Delårsrapport för perioden 1 september 2015 – 30 november 2015 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delårsperioden och första kvartalet (1 september 2015 – 30 november 2015)

  • Koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret är bättre än föregående år. Resultatet före skatt uppgår för delårsperioden till 5,9 Mkr, vilket är en förbättring med 8,5 Mkr jämfört med föregående år.

  • Den finansiella ställningen är fortsatt god. Soliditeten uppgår till 45,9 procent och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgår till 61,0 Mkr.

  • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 15,7 Mkr, vilket är en ökning med 11,8 Mkr jämfört med föregående år.

  • Beslutad neddragning av produktion vid anläggningen i Orrefors. Den 1 oktober offentliggjordes beslutet om att sänka produktionen från tidigare 180 000 till beslutade 125 000 m3sv per år. Neddragningen innebär en anpassning till en produktionsnivå som är väl anpassad för dagens produktionsanläggning. Orrefors har efter neddragningen en konkurrenskraftig produktionskostnad och effektiv produkthantering som är nödvändig för att skapa en lönsam anläggning. Neddragningen är nu genomförd.
  • Förlängning av koncernens kreditavtal med Danske Bank. Den 26 augusti förlängdes kreditfaciliteten med Danske Bank. Faciliteten omfattar totalt 183,8 Mkr och löper till 2016-11-30.
  • Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 223,9 (165,7) Mkr. Resultat efter skatt blev 5,9 (-2,0) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,04 (-0,02) kronor.

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår efter förvärvet av Gransjöverken och beslutade neddragningar i Orrefors till ca 345 000 m³ sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 200 000 m³ per helår. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA, Danmark och Mellanöstern/Nordafrika.
Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle från våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2015 - 30 november 2015)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 223,9 (165,7) Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 5,9 (-2,6) Mkr. Ökningen av nettoomsättningen beror på att Gransjöverken konsolideras från och med 1 december 2014, och ingår därmed inte i delårsperioden föregående år. För jämförbara enheter är omsättningen på en oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Resultat efter skatt blev 4,6 (-2,0) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,04 (-0,02) kronor. Föregående år påverkades resultatet negativt av kostnader kopplade till förvärvet av Gransjöverken med -0,8 Mkr. Resultatet under räkenskapsåret har påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med 0,3 (1,6) Mkr. Rensat för dessa poster är resultatet från den löpande verksamheten (justerad EBITDA) ca 10,8 Mkr bättre än föregående år. Det förbättrade resultatet beror på ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande vid våra anläggningar samt förbättrat sågutbyte. Vidare har de åtgärder som vidtagits för att förbättra produktiviteten fått genomslag.
Samtliga enheter bidrar med positiv EBITDA under delårsperioden.

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 102 000 m3sv vilket är en ökning med 29 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av Gransjöverken där produktionen ingår från och med 1 december 2014. För sågverken i Mörlunda och Orrefors är produktionen på samma nivå som föregående år.

Likviditet, investeringar och finansiering
Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgår till 61,0 (36,0) Mkr, varav outnyttjade checkkrediter uppgår till 60,4 (30,4) Mkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 14,9 (8,2) Mkr. Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 194,4 (204,1) Mkr. Nettoskulden har minskat med 9,7 Mkr. Soliditeten uppgår till 45,9 (45,5)%. Räntekostnaden är oförändrad jämfört med föregående år vilket främst beror på en lägre räntenivå.

Under augusti 2015 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. Den nya Kreditfaciliteten omfattar totalt 183,8 Mkr och löper till 30 november 2016. Enligt IFRS redovisningsregler skall skulder redovisas som långfristiga endast om de överstiger ett år, koncernens kreditfacilitet har en återstående löptid på exakt ett år och redovisas därför som kortfristiga. Faciliteten omfattar refinansiering av huvuddelen av koncernens befintliga lån samt etablerande av checkräkningskredit och bankgarantiramar. Kreditfaciliteten löper utan krav på amortering under avtalsperioden. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom soliditets- och EBITDA-krav innefattar de huvudsakliga villkoren även bland annat rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten och att årlig vinstutdelning inte får överstiga 50 % av årets resultat.
Kreditfaciliteten innehåller även ett åtagande för Bolaget att vidta åtgärder som syftar till en väsentlig förbättring av Bolagets rörelseresultat. Bolaget har upprättat en handlingsplan som är godkänd av Bolagets huvudfinansiär. Handlingsplanen uppdateras löpande. Utöver denna kreditfacilitet finns en separat checkkredit på totalt 56,5 Mkr. Denna kredit nedsätts med 500 kkr per månad.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under delårsperioden uppgår till 5,3 (0,6) Mkr. Investeringarna avser till största delen reinvesteringar i arbetsfordon.

Framtidsutsikter
Marknaden för sågade trävaror har fortsatt att vara besvärlig under hösten och vintern. Vi har drabbats av prissänkningar på de flesta marknaderna. Delvis har detta kompenserats med den svaga svenska kronan. Särskilt besvärligt har läget blivit för furuträvaror. Detta till stor del beroende av problem på de Nordafrikanska marknaderna. Samtidigt fortsätter byggandet att öka på flera större marknader, inte minst på de för Bergs Timber viktiga marknaderna i UK, US och Sverige. Prognoserna för byggandet pekar på bra aktivitet de närmaste åren. Vi ser också att produktionen inte ökar och att marknaden närmar sig balans mellan utbud och efterfrågan. Vår bedömning i dagsläget är att vi under våren, främst för granvaror, kommer att se vissa prishöjningar.
Bergs Timber har genomgått ett antal år med problem. Glädjande är att vi nu börjar se positiva effekter av vidtagna åtgärder. Kostnaden per producerad enhet sjunker och vår konkurrenskraft har stärkts. Klentimmersågen i Mörlunda är nu intrimmad och neddragningen i Orrefors genomförd. Likaså har vi en gynnsam marknadssituation genom en hög andel tryckimpregnerade varor i Bitus-anläggningen. Bitus har nyligen tagit ett nytt miljötillstånd i anspråk. Detta medger en volym på 500 000 m3. 
Marknaden för trävaror fortsätter att vara utmanande under vintern, samtidigt som vi känner en ökad optimism för utvecklingen under våren och sommaren samtidigt som den senaste tidens försvagning av GBP, om den bibehålls, kan komma att påverka koncernens resultat negativt.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker vid exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att affärer i utländsk valuta med löpande prissättning och betalningsvillkor som inte binder Bergs Timber längre än fem månader ej skall valutasäkras. Affärer där Bergs Timber är bundna avseende pris eller betalningsvillkor överstigande fem månader skall valutasäkras genom tecknande av terminskontrakt. Huvuddelen av koncernens försäljning sker till löpande prissättning och med betalningsvillkor som inte binder Bergs Timber längre än fem månader.

Anläggningsvärden
Det negativa resultatet på rullande tolv månaders basis har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2014/15.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2014/15. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.
Moderbolaget har haft närstående transaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader.

Moderbolaget
Inga väsentliga händelser har inträffat i moderbolaget under delårsperioden.

Rapportperioder

  • Delårsrapport september-februari, den 7 april 2016.
  • Delårsrapport september-maj, den 30 juni 2016.
  • Bokslutskommuniké för helåret september-augusti 2015/16, den 6 oktober 2016.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2015. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 21 januari 2016

      
_________________________

Peter Nilsson, verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

    

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2016 klockan 13.00.

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 – 19 98 500.

Taggar:

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar