Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ) årsstämma i Hultsfred.

Sammanfattning

  • VD Peter Nilsson rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som offentliggjordes på förmiddagen.
  • Årsredovisningen för 2014/15 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, alla vinstmedel överfördes i ny räkning.
  • Styrelseledamöterna Tage Andersson, Åke Bergh, Lars Gustafsson, Peter Nilsson och Magnus Wennerholm omvaldes som ordinarie ledamöter.
  • Till ordförande omvaldes Lars Gustafsson.
  • Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering.
  • Till revisorer omvaldes auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst & Young.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson eller av bolagets finanschef Jörgen Karlsson, båda på telefonnummer 010-19 98 500.

Mörlunda 2016-01-21


Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Lars Gustafsson
Styrelsens ordförande

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2016 klockan 16.30.


Rapport från årsstämma

Styrelsens ordförande, Lars Gustafsson hälsade välkommen till årets årsstämma som hölls på Campus Hultsfred, Hultsfred kommun. VD Peter Nilsson rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen. Årsredovisningen för 2014/15 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde styrelsens förslag på vinstdisposition, alla vinstmedel överfördes i ny räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt arvode till styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Tage Andersson, Åke Bergh, Lars Gustafsson, Peter Nilsson och Magnus Wennerholm omvaldes som ordinarie ledamöter.

Till ordförande omvaldes Lars Gustafsson.


Arvode till styrelseordförande fastställdes till 3,0 prisbasbelopp och arvode till övriga stämmovalda ledamöter fastställdes till 1,25 prisbasbelopp. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp samt arvoderas övriga ledamöter i revisionsutskottet med ett dagarvode uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Ledamöter i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode uppgående till 2 500 kronor per sammanträde.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Lars Gustafsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott och till övriga ledamöter i revisionsutskottet omvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Lars Gustafsson till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet omvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm.


Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen inför nästa årsstämma omvaldes Bertil Lönnäs och nyvaldes Göran Svärd och Peter Thormalm. Till valberedningens ordförande nyvaldes Bertil Lönnäs. Arvode till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500 kronor per sammanträde.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda EY (tidigare Ernst & Young), för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt auktoriserade revisorn Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda EY, som revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Ökningen av aktiekapitalet får dock uppgå till maximalt 11 000 000 kronor (motsvarande 11 000 000 B-aktier).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2014/15 samt i kallelsen till årsstämman.

Taggar:

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar