Undertecknat köpekontrakt angående försäljning av skogsfastigheter

Köpekontrakt har idag undertecknats om försäljning av totalt 1.547 ha mark, varav 1.401 ha produktiv skogsmark. Köpeskillingen, efter avdrag för försäljningskostnader, uppgår till 123,2 Mkr. Köpare är A.J. Produkter i Hyltebruk AB. Affärens genomförande kräver att förvärvstillstånd beviljas.

Affären är ett led i den pågående renodlingen av verksamheten mot sågverk, hyvleri och skyddsbehandling av trävaror. Av köpeskillingen kommer cirka 50 % att förbättra koncernens kassa och resterande 50 % användas till amortering av krediter. Tillgängliga likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter, kommer efter affärens genomförande uppgå till cirka 100 Mkr.

Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan för koncernen om totalt cirka 65,2 Mkr, varav 36,7 redovisades i Q2 som en värdeförändring i resultaträkningen. Resterande del 28,5 Mkr kommer att redovisas i den period tillträde till fastigheterna sker. Vidare bidrar affären till att de räntebärande skulderna minskar och därmed också koncernens räntekostnader.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av VD Peter Nilsson (+46-703 15 09 27 eller +46-010-19 98 504).

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2013 klockan 14.30.

Taggar:

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar