Bergvik Skog FSC-certifierat i Lettland

Bergvik Skogs svenska markinnehav är certifierat enligt FSC och PEFC sedan företagets start 2004. Bergvik skog har under de senaste 5 åren investerat i Lettland och nu har även Bergvik Skog i Lettland erhållit sitt FSC-certifikat. 

-          Vi är nu ett av ett fåtal skogsägande företag i Lettland som har FSC-certifikat, men den certifierade arealen är ändå drygt 50 % av landets skogsareal, säger Lars-George Hedlund vd på Bergvik Skog i Lettland.

Den höga andelen certifierad skog beror på att den lettiska statsskogen LVM, som är den största skogsägaren, är FSC-certifierade. Bergvik Skogs lettiska markinnehav omfattar idag ca 105 000 hektar, varav ca 80 000 ha är skog, det gör Bergvik Skog till Lettlands största privata markägare.

-          Våra kunder inom lettisk och nordisk skogsindustri berättar att de gör allt fler affärer som förutsätter att virket är FSC-certifierat, fortsätter Lars-George Hedlund. Därför förväntar vi oss ett ökat intresse när Bergvik Skog i Lettland under 2013 skall sälja ca 200 000 m3 skog på rot.

För mer information kontakta:

Lars-George Hedlund, vd Bergvik Skog Lettland 070-572 60 52

Sofia Eriksson, Hållbarhets- och kommunikationschef 023-583 03

Bergvik Skog äger ca 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och ca 0,1 miljoner hektar i Lettland och är en av Europas största privata skogsägare. Bergvik Skog bedriver miljöcertifierat skogsbruk och upplåter mark till jakt, fiske, täktverksamhet mm. Bergvik Skog producerar årligen cirka 60 miljoner skogsplantor i tre egna plantskolor. Bolaget stöttar omställningen till ökad andel förnyelsebar energi genom att utveckla vindkraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftsverk.

Om oss

Bergvik Skog är ett av Sveriges största skogsägande företag med årlig avverkningsvolym på 6,8 milj m3fub. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 1,9 milj hektar i Sverige och 0,1 milj ha i Lettland. Bergvik äger tre skogsplantskolor med en årlig produktion av ca 55-60 milj plantor. Bergvik Skog AB (publ) bildades 2004 i samband med att Bergvik Skog förvärvade all den skogsmark som Stora Enso och Korsnäs tidigare ägde i Sverige. Bergvik Skog har ingått långsiktiga virkesavtal med Stora Enso respektive Korsnäs avseende försäljning av avverkningsrätter. Bergvik Skog har även ingått avtal avseende köp av skogliga tjänster från Stora Enso respektive Korsnäs. Bergvik Skog ägs, förutom av Stora Enso och Korsnäs, i huvudsak av institutionella ägare. Bergvik Skog har sitt säte och kontor i Falun.

Prenumerera

Dokument & länkar