Bergvik Skog ingår avtal om renbete med Tåssåsens, Handölsdalens och Mittådalens samebyar

Bergvik Skog har med Mittådalens, Tåssåsens och Handölsdalens samebyar träffat avtal som innebär att samebyarna får tillgång till ytterligare 70 000 hektar vinterbetesmarker i södra och östra Härjedalen.

Genom det nya avtalet förstärks samarbetet mellan de tre samebyarna i Härjedalen och Bergvik Skog. Avtalet kommer att underlätta för både skogs- och rennäringen då den utökade betesarealen skapar förutsättningar för ökad flexibilitet för renägarna i förhållande till åtgärder i skogsbruket.

-          Efter många år av gott samarbete är det ett naturligt steg för Bergvik Skog att upplåta ytterligare marker för renbete, säger Mikael Perérs, fastighetschef på Bergvik Skog.

-          Den större betesarealen skapar förutsättningar för rotationsbete och totalt sett ett lägre betestryck, vilket i sin tur ger bättre bete och produktion, säger Richard Åström, ordförande för Handölsdalens sameby.

-          Vi är rörande överens om att samarbetet mellan oss inte ska behöva tyngas av onödig administration och med detta avtal kan vi lägga sådant åt sidan, säger Ingemar Mäkitalo, planläggare vid Stora Enso Skog i Sveg.

Dessa marker, liksom merparten av Bergvik Skogs övriga marker i Härjedalen, förvaltas av Stora Enso Skog vars personal representerar markägaren i vardagskontakterna med samerna.

För mer information kontakta:

Mikael Perérs, Fastighetschef Bergvik Skog, 023-583 23

Richard Åström, ordförande Handölsdalens sameby, 070-515 48 80

Ingemar Mäkitalo, Stora Enso Skog, 01046-778 64

Bergvik Skog äger ca 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och ca 0,1 miljoner hektar i Lettland och är en av Europas största privata skogsägare. Bergvik Skog bedriver miljöcertifierat skogsbruk och upplåter mark till jakt, fiske, täktverksamhet mm. Bergvik Skog producerar årligen cirka 60 miljoner skogsplantor i tre egna plantskolor. Bolaget stöttar omställningen till ökad andel förnyelsebar energi genom att utveckla vindkraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftsverk.

Om oss

Bergvik Skog är ett av Sveriges största skogsägande företag med årlig avverkningsvolym på 6,8 milj m3fub. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 1,9 milj hektar i Sverige och 0,1 milj ha i Lettland. Bergvik äger tre skogsplantskolor med en årlig produktion av ca 55-60 milj plantor. Bergvik Skog AB (publ) bildades 2004 i samband med att Bergvik Skog förvärvade all den skogsmark som Stora Enso och Korsnäs tidigare ägde i Sverige. Bergvik Skog har ingått långsiktiga virkesavtal med Stora Enso respektive Korsnäs avseende försäljning av avverkningsrätter. Bergvik Skog har även ingått avtal avseende köp av skogliga tjänster från Stora Enso respektive Korsnäs. Bergvik Skog ägs, förutom av Stora Enso och Korsnäs, i huvudsak av institutionella ägare. Bergvik Skog har sitt säte och kontor i Falun.

Dokument & länkar