Årsstämma 2012

Kallelse 

Aktieägarna i Besqab AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Tid: Torsdagen den 24 maj 2012 kl 18.00

Plats: Besqabs huvudkontor, Kemistvägen 17, Täby

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2012

dels anmäla sig senast måndagen den 21 maj till Besqab antingen skriftligt eller per telefon 
08-630 16 00 eller e-mail info@besqab.se.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 18 maj 2012 måste aktieägare i tillräckligt god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

På årsstämman skall förekomma ärenden enligt bifogade förslag till föredragningslista.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysning enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.besqab.se

Täby 2012-04-24

Styrelsen

Om oss

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Prenumerera