Delårsrapport januari-september 2017 - Tillväxt med god lönsamhet

PRESSMEDDELANDE 2017-11-10

”Bostadsmarknaden har under hösten normaliserats. Vi ser en mer differentierad marknad med lokala variationer i utbud och efterfrågan, vilket gör det än viktigare med rätt läge och rätt utformning av våra projekt. Besqab har under rapportperioden haft en stabil utveckling med god lönsamhet. Kvartalets intäkter har förstärkts av särskilt hög aktivitet i vissa pågående projekt. Vi står väl rustade med en stark finansiell ställning och en väl avvägd byggrättsportfölj.” - Anette Frumerie, VD

Januari–september 2017

  •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 1 495,5 Mkr (1 217,4) och rörelseresultatet till 229,9 Mkr (271,2) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 0 Mkr (58,8)
  •  Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 1 594,1 Mkr (857,5) och rörelseresultatet uppgick till 253,3 Mkr (226,5) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 0 Mkr (58,8)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 208,0 Mkr (212,8), motsvarande 13,50 kr per aktie (13,76), varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8).
  •  Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 179,6 Mkr (1 034,2) motsvarande 76,65 kr per aktie (66,92)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 407,9 Mkr (295,4)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Besqab har fått en markanvisning om cirka 80 bostadsrättslägenheter och en förskola i Stureby i Enskede. Produktionsstart beräknas till tidigast 2020.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Besqab har avtalat om försäljning av vårdfastigheten Fuxen 2 till Heba Fastighets AB. Tillträde är planerat till 1 december 2017. Försäljningen ger en resultateffekt om cirka 80 Mkr.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten. 

Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–september 2016 och för balansposter den 30 september 2016. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten.  

 

Koncernen

jan–sep 2017 jan–sep 2016 jul–sep 2017 jul–sep 2016 okt 2016­–
sep 2017
jan–dec 2016
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 1 495,5 1 217,4 722,6 380,8 1 962,2 1 684,1
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 229,9 271,2 104,8 65,1 306,5 347,7
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, %, 1) 15,4 22,3 14,5 17,1 15,6 20,6
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning
  exkl fastighetsförsäljningar, %, 1)
15,4 17,4 14,5 17,1 15,6 17,2
Intäkter, Mkr 1 594,1 857,5 738,0 283,4 1 943,6 1 206,9
Rörelseresultat, Mkr 253,3 226,5 118,0 49,4 304,5 277,6
Resultat efter skatt, Mkr 208,0 212,8 95,2 44,5 256,8 261,5
Rörelsemarginal, % 15,9 26,4 16,0 17,4 15,7 23,0
Räntabilitet på eget kapital, %, 2)  24,6 29,2 23,2 26,4
Soliditet, % 57,5 69,1 59,5
Resultat per aktie för   utspädning, kr 13,50 13,76 6,19 2,88 16,66 16,91
Eget kapital per aktie, kr 76,65 66,92 69,75

 

Antal produktionsstartade   bostäder, st 357 260 101 87 499 456
– varav vård- och omsorgsbostäder, st 54 0 0 0 108 54
Antal sålda bostäder, st, 3)  244 197 38 34 309 262
Antal bostäder i pågående   produktion, st, 3)  892 762 776
Andel sålda och bokade bostäder   i pågående produktion, % 3 80 90 87
Antal osålda bostäder i   avslutad produktion, st, 3)  1 2 2
– varav upptagna i balansräkningen 1 2 2

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 11.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

I dag klockan 09.30 presenterar Anette Frumerie och Björn Somnäs rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 eller webbsändning (http://media.fronto.com/cloud/besqab/171110/).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Björn Somnäs, ekonomichef, e-post: bjorn.somnas@besqab.se, tel: 070-491 50 57

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 10 november 2017 klockan 07:30 (CEST). 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

. 

Taggar:

Om oss

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Prenumerera

Citat

”Bostadsmarknaden har under hösten normaliserats. Vi ser en mer differentierad marknad med lokala variationer i utbud och efterfrågan, vilket gör det än viktigare med rätt läge och rätt utformning av våra projekt. Besqab har under rapportperioden haft en stabil utveckling med god lönsamhet. Kvartalets intäkter har förstärkts av särskilt hög aktivitet i vissa pågående projekt. Vi står väl rustade med en stark finansiell ställning och en väl avvägd byggrättsportfölj.”
Anette Frumerie, VD