Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 11 maj 2012 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm.

 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 4 maj 2012, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 7 maj 2012.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress Betsson AB, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-506 403 00, per telefax 08-735 57 44 eller via e-post: info@betssonab.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 maj 2012.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
 14. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 15. Inrättande av valberedning
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande

(a)           beslut om genomförande av uppdelning av aktier,

(b)          beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt

(c)           beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
 2. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
 3. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande till stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Christoffer Lundström (ordförande i valberedningen), Per Hamberg, Michael Knutsson och Pontus Lindwall, förslår att Pontus Lindwall utses till ordförande för stämman.

Utdelning (punkt 10)

Som framgår av punkt 17 nedan föreslår styrelsen ett inlösenförfarande som innebär en kontant värdeöverföring till aktieägarna om cirka 395,6 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Angler Gaming plc (”Angler”) på i huvudsak följande villkor:

För varje aktie i Betsson AB (oavsett aktieslag) erhålles en aktie i Angler. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen.

Styrelsens förslag är villkorat av att aktierna i Angler noteras på AktieTorget vid tidpunkten för utdelningen eller kort därefter. Styrelsen för Angler har ansökt om sådan notering och första handelsdag förväntas infalla två handelsdagar efter avstämningsdagen för utdelningen. Genom utdelningen minskar fritt eget kapital i Betsson AB med cirka 28 miljoner kronor.

För ytterligare information, se det anslutningsmemorandum avseende Angler och noteringen på AktieTorget som beräknas finnas tillgängligt hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats www.betssonab.com omkring den 12 april 2012.

Val av styrelse m.m. (punkt 12-14)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Pontus Lindwall, John Wattin, Per Hamberg, Patrick Svensk, Lars Linder Aronson, Carl Lewenhaupt samt Kicki Wallje-Lund. Valberedningen föreslår omval av Pontus Lindwall som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 2 220 000 kronor att fördelas enligt följande: 300 000 kronor till vardera av styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget, förutom John Wattin som skall uppbära arvode om 600 000 kr. John Wattins arvode motiveras med att hans arbetsinsatser är mer omfattande än vad som kan anses normalt. För medlemmar i ersättnings- respektive revisionskommittén föreslås ett arvode om 60 000 kronor per kommitté, att fördelas mellan respektive kommittés medlemmar. Ersättningen för arbete i ersättnings- respektive revisionskommittén ingår i ovan angiven totalsumma.

Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att styrelseordföranden inte ska uppbära något arvode då han alltjämt är anställd av bolaget med en årslön om 3 600 000 kronor samt rörlig ersättning uppgående till maximalt 3 600 000 kronor samt pension om 35 procent av grundlönen och förmånsbil.

Inrättande av valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför 2013 års årsstämma ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2012 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 augusti 2012. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2011 ska fortsätta att tillämpas.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 17 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Betsson delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktie ska vara den 24 maj 2012.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 17 b)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 42 001 209 kronor genom indragning av 5 420 000 A-aktier och 36 581 209 B-aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt punkt 17 a ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska vara 9,42 kronor. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A respektive serie B som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 395 651 388,78 kronor. Om bolaget vid tidpunkten för inlösen alltjämt är innehavare av de antal aktier som bolaget för närvarande innehar, dvs. 4 222 B-aktier, kommer inlösenlikviden att uppgå till 395 611 617,54 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 29 maj 2012 till och med den 12 juni 2012. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 15 juni 2012. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 20 juni 2012.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 17 c)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 42 001 209 kronor genom fondemission genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstäm­ma, besluta om apport- eller kvittningsemission av aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 4 miljoner B-aktier (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent).

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument dels i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med företagsförvärv. Vid kvittningsemission i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar skall styrelsen kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Övrigt

För giltigt beslut enligt punkterna 17 - 19 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden finns tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats www.betssonab.com senast den 20 april 2012 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per den 13 april 2012 finns totalt 42 001 209 aktier i bolaget, representerande totalt 90 781 209 röster, fördelat på 5 420 000 A-aktier representerande 54 200 000 röster och 36 581 209 B-aktier representerande 36 581 209 röster. Per samma datum innehar bolaget 4 222 B-aktier, vilka inte får företrädas på bolagsstämman.

Stockholm i april 2012

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 00 eller +46 (0)70 271 47 00, magnus.silfverberg@betssonab.com

 

 

Taggar:

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar