BETSSON ERLÄGGER SLUTLIG TILLÄGGSKÖPESKILLING MED ANLEDNING AV FÖRVÄRVET AV BETSAFE

 

Som tidigare meddelats har Betsson AB (publ) (”Betsson”) förvärvat Betsafe (genom förvärv av ägarbolaget Artic Invest AS) (“Betsafe”), ett spelbolag baserat på Malta med verksamhet inom odds, kasino och poker och med kunder primärt i Norden.

I samband med tillträdet den 15 juni 2011 erlade Betsson en initial köpeskilling för verksamheten i Betsafe om 34,0 MEUR, varav 19,6 MEUR i kontanta medel och 14,4 MEUR i form av B-aktier i Betsson. I tillägg betalade Betsson 7,4 MEUR avseende förvärvade likvida medel och förvärvat resultat. Baserat på förvärvets och integrationens utveckling under 2011 ska Betsson erlägga en tilläggsköpeskilling om högst 27,5 MEUR, vilket innebär att den totala köpeskillingen för verksamheten i Betsafe uppgår till högst 61,6 MEUR och den totala köpeskillingen (inkluderat förvärv av likvida medel och förvärvat resultat) kan komma att uppgå till högst cirka 69,0 MEUR.

Betsson äger rätt att betala fastställda tilläggsköpeskillingar med kontanta medel eller med egna aktier. I det fall egna aktier levereras fastställs slutlig köpeskilling av marknadsvärdet på levererade aktier per leveransdagen. Kriterierna för en tillkommande köpeskilling fastställdes utifrån uppfyllandet av i förväg fastställda prestationsmål för 2011. Betsafe har tidigare uppfyllt prestationsmålen för den första tilläggsköpeskillingen vilken uppgick till 15 MEUR. Vilket tidigare kommunicerats har Betsafe nu även uppfyllt kriterierna för resterande tilläggsköpeskilling uppgående till 12,5 MEUR.

Styrelsen i Betsson har beslutat att den andra tilläggsköpeskillingen om 12,5 MEUR skall erläggas i form av aktier i Betsson. Med anledning härav har styrelsen i Betsson, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2011, beslutat om nyemission av 606 817 B-aktier, varigenom Betssons aktiekapital kommer att öka med 1 213 634 kronor, från 82 788 784 kronor till 84 002 418 kronor. Rätt att teckna de nya B-aktierna tillkommer säljarna i Betsafe. De nya aktierna i Betsson emitteras till en teckningskurs om cirka 182 kronor per B-aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för Betsson-aktien under 30 handelsdagar närmast före emissionsbeslutet.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 12 mars 2012. Nyemissionen enligt ovan innebär att antalet aktier i Betsson ökar från 41 394 392 (5 420 000 A-aktier och 35 974 392 B-aktier) till 42 001 209 (5 420 000 A-aktier och 36 581 209 B-aktier). Antalet röster i Betsson ökar från 90 174 392 till 90 781 209.

För ytterligare information, kontakta Magnus Silfverberg, koncernchef och VD, tfn +46 (0)8 506 403 00 eller +46 (0) 70 27 147 00, magnus.silfverberg@betssonab.com

 

 

Taggar:

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar