Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2013 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 2 maj 2013, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 3 maj 2013.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress Betsson AB, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-506 403 00 eller via e-post: info@betssonab.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 maj 2013.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
 14. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 15. Inrättande av valberedning
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Beslut om incitamentsprogram baserat på överlåtbara köpoptioner för i huvudsak anställda i Sverige
 19. Beslut om incitamentsprogram baserat på personaloptioner för anställda utomlands
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C
 21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C
 22. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande

(a)           beslut om genomförande av uppdelning av aktier,

(b)          beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt

(c)           beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier av serie B
 2. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B
 3. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande till stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB, Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB och ordförande i valberedningen, Christoffer Lundström, utsedd av Provobis AB och familjen Lundström samt Pontus Lindwall, styrelseordförande i Betsson AB, förslår att Pontus Lindwall utses till ordförande för stämman.

Utdelning (punkt 10)

Som framgår av punkt 22 nedan föreslår styrelsen ett inlösenförfarande som innebär en kontant värdeöverföring till aktieägarna om cirka 410,9 miljoner kronor.

Val av styrelse m.m. (punkt 12-14)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Pontus Lindwall, John Wattin, Patrick Svensk, Lars Linder Aronson, Carl Lewenhaupt och Kicki Wallje-Lund. Nuvarande styrelseledamoten Per Hamberg har efter 38 år i styrelsen valt att gå i pension och därför avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Pontus Lindwall som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 998 000 kronor att fördelas enligt följande: 312 000 kronor till vardera av styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget, förutom John Wattin som ska uppbära arvode om 624 000 kronor. John Wattins arvode motiveras med att hans arbetsinsatser är mer omfattande än vad som kan anses normalt. För medlemmar i ersättnings- respektive revisionskommittén föreslås ett arvode om 63 000 kronor per kommitté, att fördelas mellan respektive kommittés medlemmar. Ersättningen för arbete i ersättnings- respektive revisionskommittén ingår i ovan angiven totalsumma.

Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att styrelseordföranden inte ska uppbära något arvode då han alltjämt är anställd av bolaget med en årslön om 3 600 000 kronor samt rörlig ersättning uppgående till maximalt 3 600 000 kronor samt pension om 35 procent av grundlönen och förmånsbil.

Inrättande av valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför 2014 års årsstämma ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2013 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 augusti 2013. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen, som består av vd och CFO i moderbolaget, vd i Betsson Malta samt koncernens chefsjurist. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen ska bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, pension samt övriga förmåner såsom i vissa fall tjänstebil.

Rörlig ersättning ska kunna utgå förutsatt att vissa av styrelsen fastställda finansiella mål har uppfyllts. Den rörliga ersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning målen har uppfyllts eller överträffats. Om de finansiella målen överträffas i den högsta nivån (”out-perform”) beräknas koncernens kostnad för rörlig ersättning till koncernens ledande befattningshavare uppgå till cirka 10,2 mkr inklusive sociala avgifter.

Ordinarie pensionsålder ska vara 65 år. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget samt sex månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att bolaget kan emittera aktier av ett nytt aktieslag, aktier av serie C. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen innebär i huvudsak följande.

Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie C en röst och berättigar inte till vinstutdelning eller deltagande i fondemission. Aktier av serie C ska kunna utges till ett antal av högst 10 000 000.

Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat med en viss ränta. Aktier av serie C kan på begäran av innehavaren eller efter beslut av bolagets styrelse bli föremål för inlösen. Inlösenbeloppet ska vara aktiens kvotvärde uppräknat med viss ränta. Aktie av serie C som innehas av bolaget ska efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B.

Beslut om incitamentsprogram baserat på överlåtbara köpoptioner för i huvudsak anställda i Sverige (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att förvärva köpoptioner i bolaget. Programmet är i huvudsak avsett för koncernens anställda i Sverige, men styrelsen föreslås äga rätt att besluta att även anställda utomlands ska kunna delta i programmet.

Förslaget innebär att bolaget ska ställa ut köpoptioner som vardera berättigar till förvärv av en aktie av serie B i bolaget enligt följande huvudsakliga villkor:

(i)            Antalet köpoptioner som ska kunna ställas ut enligt programmet ska vara högst 542 000. Utställande av köpoptioner till anställda får dock endast ske i den utsträckning det totala antalet köpoptioner enligt detta program och personaloptioner enligt incitamentsprogrammet för anställda utomlands enligt punkt 19 nedan inte överstiger 542 000 optioner. Om samtliga 542 000 optioner utnyttjas för förvärv av nya aktier av serie B, kommer bolagets aktiekapital att öka med 1 084 000 kronor, motsvarande cirka 1,23 procent av aktiekapitalet och 0,58 procent av rösterna efter utspädning.

(ii)           Betalning för förvärvade köpoptioner ska erläggas kontant.

(iii)          Varje köpoption berättigar innehavaren att förvärva en aktie av serie B i bolaget till ett lösenpris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 10 juni 2013 till och med den 14 juni 2013. Lösenpriset och det antal aktier varje köpoption berättigar till förvärv av kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt de fullständiga villkoren för köpoptionerna.

(iv)          Priset för köpoptionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod. I syfte att uppmuntra deltagande i incitamentsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som vid utnyttjande av köpoptionerna fortfarande är anställda inom koncernen genom en bonusbetalning som före skatt motsvarar optionspremien.

(v)           Utnyttjande av köpoptionerna ska kunna ske under tiden från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2015, dock senast den 1 juni 2015, till och med den 30 juni 2015.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter aktier av serie B för det fastställda lösenpriset. Sådana överlåtelser omfattas av bestämmelserna enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om incitamentsprogram baserat på personaloptioner för anställda utomlands (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett incitamentsprogram (”Planen”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda i annat land än Sverige. För att delta i Planen erfordras att deltagarna investerar i Betsson-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av personaloptioner.

För varje aktie den anställde innehar inom ramen för Planen, kommer bolaget att tilldela ett visst antal personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier av serie B i bolaget under tiden från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2015, dock senast den 1 juni 2015, till och med den 30 juni 2015.

Under förutsättning att deltagaren (i) fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna, samt (ii) har bibehållit den initiala investeringen i Betsson-aktier, berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie av serie B i bolaget till ett lösenpris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 10 juni 2013 till och med den 14 juni 2013.

Planen föreslås erbjudas till sammanlagt maximalt 40 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda utomlands. Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 21 680 Betsson-aktier som anställda investerar i och som ger en tilldelning av högst 542 000 personaloptioner. Deltagarna kommer i huvudsak att indelas i olika kategorier för bestämmande av tilldelning av optioner. Tilldelning av personaloptioner får endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner enligt detta program och incitamentsprogrammet enligt punkt 18 ovan inte överstiger 542 000 optioner.

Styrelsen, eller en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté, ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av Planen. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i Planen om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter aktier av serie B för det fastställda lösenpriset. Sådana överlåtelser omfattas av bestämmelserna enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För att säkerställa leverans av aktier i enlighet med föreslagna incitamentsprogram, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier av serie C till en bank eller ett värdepappersbolag enligt punkt 20 nedan samt att styrelsen bemyndigas besluta att återköpa aktierna från aktietecknaren enligt punkt 21 nedan. Aktierna av serie C kommer under optionernas löptid att innehas av bolaget. Vid utnyttjande av köpoptioner eller personaloptioner kommer erforderligt antal aktier av serie C, efter omvandling till aktier av serie B, att överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för optionerna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 1 084 000 kronor genom nyemission av högst 542 000 aktier av serie C, vardera med kvotvärde om 2 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemission är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med föreslagna incitamentsprogram enligt punkterna 18 och 19 ovan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C (punkt 21)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga innehavare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier av serie C ska ske kontant.

Syftet med återköpet är att bolaget ska kunna säkerställa leverans av aktier enligt bolagets vid var tid utestående incitamentsprogram.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (punkt 22)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 22 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Betsson delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktie ska vara den 21 maj 2013.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 22 b)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 43 433 003 kronor genom indragning av 5 420 000 aktier av serie A och 38 013 003 aktier av serie B för återbetalning till aktieägarna. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt punkt 22 a) ovan benämns inlösenaktier. För det fall styrelsen utnyttjar befintligt emissionsbemyndigande, kan antalet aktier som omfattas av inlösen komma att öka. Beträffande sådan nyteckning av aktier som sker före avstämningsdagen för aktiesplit enligt punkt 22 a) ovan, ska förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet ska öka med en krona för varje sådan ny aktie i bolaget. Vidare ska antalet aktier som är föremål för indragning ökas med motsvarande antal nya aktier.

Betalning för varje inlösenaktie ska vara 9,46 kronor, vilket överstiger aktiens kvotvärde med 7,46 kronor. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A respektive serie B som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 410 876 208,38 kronor. Om bolaget vid tidpunkten för inlösen alltjämt är innehavare av de antal aktier som bolaget för närvarande innehar, dvs. 638 aktier av serie B, kommer inlösenlikviden att uppgå till 410 870 172,90 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 24 maj 2013 till och med den 7 juni 2013. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 12 juni 2013. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 juni 2013.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 22 c)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 43 433 003 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Om styrelsen utnyttjar befintligt emissionsbemyndigande innebärande nyteckning av aktier före avstämningsdagen för aktiesplit enligt punkt 22 a) ovan, ska förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission anses justerat sålunda, att emissionsbeloppet ska öka med en krona för varje sådan ny aktie i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B (punkt 23)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier ska vara begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 4 miljoner aktier av serie B varvid ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat nyemittera med stöd av bemyndigande enligt punkt 24 nedan.  

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att genomföra förvärv av företag eller verksamhet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B (punkt 24)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apport- eller kvittningsemission av aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 4 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent).

Bemyndigandet att nyemittera aktier ska vara begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om nyemission av fler än 4 miljoner aktier av serie B varvid även ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat överlåta med stöd av bemyndigande enligt punkt 23 ovan.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna aktier dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Vid kvittningsemission i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar ska styrelsen kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Övrigt

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkterna 18 och 19 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkterna 17 samt 20-24 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats www.betssonab.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per den 10 april 2013 finns totalt 43 433 003 aktier i bolaget, representerande totalt 92 213 003 röster, fördelat på 5 420 000 aktier av serie A representerande 54 200 000 röster och 38 013 003 aktier av serie B representerande 38 013 003 röster. Per samma datum innehar bolaget 638 aktier av serie B, vilka inte får företrädas på bolagsstämman.

Stockholm i april 2013

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 00, magnus.silfverberg@betssonab.com.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar