BEWi - Delårsrapport januari-mars 2018

Pressmeddelande 2018-05-17, kl 08:00

VD-KOMMENTAR

Årets första kvartal präglades av förvärvet av Synbra B.V., en holländsk specialist inom cellplast med verksamheter i Nordeuropa och Portugal. Båda bolagen är etablerade tillverkare av bygg- och förpackningslösningar, med kompletterande verksamhet Köpeskillingen uppgår till 117,5 MEUR och förvärvet innebär mer än en fördubbling av BEWi’s verksamhet. Förutsättningar för förvärvet har varit godkännande av företagsråd (Works Councils) och konkurrensmyndigheter samt finansiering.

Finansieringen utgörs av en riktad nyemission av aktier, emission av ett obligationslån samt egen kassa.

Genom den riktade nyemissionen har det norska bolaget Gjelsten Holding AS inträtt som ny aktieägare i BEWi och äger 21,4 procent av aktierna. Vi är glada att få in Gjelsten Holding som ägare - ett välrenommerat investmentbolag, vars huvudsakliga fokus ligger på fastigheter och industri. Ägandet i övrigt fördelas efter nyemissionen så att Fröya Invest AS äger 51,6 procent, Verdane Capital Advisors 25,4 samt BEWis ledande befattningshavare 1,6 procent av aktierna.

Vi fick återigen ett kvitto på kapitalmarknadens förtroende då vi den 12 april lyckades placera ett seniort, säkerställt obligationslån om 75 MEUR med ett ramverk om 100 MEUR och förfall 2022. Beträffande egen kassa har vi avyttrat fastigheter i Danmark och Sverige.

Under våren har samtliga förutsättningar uppfyllts så att vi kunde stänga affären den 14 maj. Arbetet med att slå samman BEWi Group och Synbra till en koncern kan därmed börja. I en integrationsplan har ett antal områden identifierats där vi analyserar respektive verksamhet i de båda bolagen för att fastställa best practice och ta beslut om optimal struktur, arbetsflöden, bemanning etc.    

I ett pressmeddelande från den 22 mars presenterades preliminär finansiell information avseende den senaste 12-månadersperioden för det kombinerade BEWi-Synbra, vilken visade på en EBITDA före jämförelsestörande poster om 420 MSEK. Per den 31 mars 2018 uppgick motsvarande preliminära siffra till 429 MSEK, drivet av ett bra resultat i båda koncernerna.

Under första kvartalet förvärvade vi också Ruukin EPS, som bedriver produktion av isoleringsprodukter i en fabrik i Ruukki i Finland. Ruukin EPS ger oss en bättre geografisk täckning i Finland och blir ett värdefullt komplement till vår befintliga verksamhet i landet.

För ytterligare information, kontakta Marie Danielsson, CFO, tel 070-661 00 47.

Informationen är sådan som BEWi AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 maj kl. 08:00.

BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.

BEWi Group is owned to 51.6% by Frøya Invest AS, to 21.4% by Gjelsten Holding AS, to 25.4% by Verdane Capital Advisors and to 1.6% by Senior Executives.

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en innovativ aktör och vital del i det europeiska näringslivet genom att erbjuda kvalificerade och hållbara förpackningslösningar samt isoleringssystem för byggnader. Koncernens produkter skyddar och säkrar transporter av livsmedel, elektronik och många andra typer av känsliga produkter samt svarar på EU:s krav på allt effektivare isolering av byggnader. Koncernen har cirka 1 000 medarbetare i sex länder, omsätter omkring 4,5 miljarder kronor och har huvudkontor i Solna. BEWiSynbra Group ägs till 51,6% av Frøya Invest AS, till 21,4% av Gjelsten Holding AS, till 25,4% av Verdane Capital Advisors, och till 1,6% av ledande befattningshavare i BEWi.

Prenumerera

Dokument & länkar