BEWi Group Bokslutskommuniké 2017

2017 var ett arbetsfyllt och intensivt år med investeringar, konsolidering av produktion och företagsförvärv, – allt i linje med vår tillväxtstrategi. BEWi blev under året också ett publikt bolag genom emissionen av en företagsobligation som ska finansiera vår tillväxt. Obligationen är noterad på företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.  

Det planerade förvärvet av den holländska cellplastspecialisten Synbra innebär den avgjort största förändringen av BEWis framtida verksamhet. Om förvärvet godkänns av myndigheter och råd för arbetstagarrepresentanter, och under förutsättning att vi kan emittera ett obligationslån för dess finansiering, kan det genomföras i början av 2018. Synbra har verksamheter inom cellplastområdet i Nederländerna, Danmark, Tyskland och Portugal vilket innebär en geografisk komplettering och omsättningsmässigt mer än en fördubbling av BEWis storlek. Synbras europeiska fokus kommer att passa mycket väl ihop med BEWis existerande verksamheter i de nordiska länderna. Förvärvet är ett logiskt steg på väg mot vår vision att bli marknadsledare och att arbeta nära våra kunder.  

Under 2017 förvärvade vi 90% av BEWi M-plast, och 60% av Solupak (BEWi Insulation) i Finland. Båda verksamheterna är nu integrerade i koncernen. I januari 2018 köpte vi också 60 % av den finska tillverkaren av isoleringsmaterial Ruukin. Sammantaget är vi nu en stark aktör på den finska marknaden.

Mycket tid och engagemang har även krävts av BEWis ledningsgrupp och medarbetare för investeringar samt konsolideringar av produktion. Efter ett tidigare beslut om investering i extruderingsteknologi vid vår fabrik i Borgå i Finland kunde produktionen starta i tredje kvartalet av så kallad grå EPS, vilken har mycket goda isoleringsegenskaper. Genom att erbjuda en bredare produktportfölj med grå standard- och flamsäker EPS har vi förstärkt vår position i Nordeuropa.

Konsolideringsplanen för produktion fortsatte att ta form då beslut fattades att i Danmark flytta verksamheten från fabriken i Såby till fabriken i Hobro. I samband med förflyttningen, som kommer att ske under senare delen av 2018, investerar vi i våra befintliga anläggningar för modernisering och effektivisering. Flytt av produktion blev också aktuell efter förvärvet av tillgångarna från Por-Pacs fabrik i Lindesberg. Vi konsoliderade in verksamheten i vårt affärsområde Packaging och överförde produktionen till BEWis befintliga produktionsanläggningar i Sverige och Danmark. 

Det händelserika 2017 med sitt omfattande strategiarbete och ett samtidigt fokus på att fortsatt leverera till våra kunder, kommer att följas av ett 2018 som till stor del handlar om konsolidering och integration av de nya verksamheterna, arbete med operationella förbättringar och effektivare interna processer. Grunden är lagd för en konkurrenskraftig europeisk aktör.

För ytterligare information, kontakta Marie Danielsson, CFO

Tel: +46 70 661 0047

Informationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 februari 2018, kl.8.00.


BEWi Group är en av Nordens största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen. BEWi Group förvaltar och kontrollerar hela kedjan från råvara till färdig produkt i byggnadsisolering, förpackningsindustrin och tekniska förpackningar. Vi investerar i ny teknik och utveckling av innovativa miljösmarta produkter vilket skapar värde i alla led.

BEWi Group ägs till 48,5% av den norska familjen Bekken genom BEWi Holding, till 48,5% av Verdane Capital och till 3% av ledningsgruppen.

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en innovativ aktör och vital del i det europeiska näringslivet genom att erbjuda kvalificerade och hållbara förpackningslösningar samt isoleringssystem för byggnader. Koncernens produkter skyddar och säkrar transporter av livsmedel, elektronik och många andra typer av känsliga produkter samt svarar på EU:s krav på allt effektivare isolering av byggnader. Koncernen har cirka 1 000 medarbetare i sex länder, omsätter omkring 4,5 miljarder kronor och har huvudkontor i Solna. BEWiSynbra Group ägs till 51,6% av Frøya Invest AS, till 21,4% av Gjelsten Holding AS, till 25,4% av Verdane Capital Advisors, och till 1,6% av ledande befattningshavare i BEWi.

Prenumerera

Dokument & länkar