BEWi offentliggör obligationsprospekt

Pressmeddelande 2018-06-13, kl 13.00

Den 12 april 2018 offentliggjorde BEWi Group AB (publ) (”BEWi Group”) att bolaget har placerat ett säkerställt obligationslån om 75 miljoner euro med ett ramverk om 100 miljoner euro (ISIN: SE0010985556).

 

Med anledning av obligationsemissionen har BEWi Groups styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har idag den 13 juni 2018 godkänt prospektet. Obligationerna avses registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 14 juni 2018.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på BEWi Groups webbplats www.bewi.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersformat på BEWi Groups huvudkontor, Evenemangsgatan 31, SE-169 79, Solna.

För ytterligare information, kontakta:

  Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47

Informationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentligöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 11.00.

BEWi is an innovative player and a vital component of European business, offering qualified and sustainable packaging solutions and insulation systems for buildings. The Group’s products protect and safeguard the transportation of foodstuffs, electronics and many other types of sensitive products, and meet legislators’ increasingly strict requirements for more efficient insulation of buildings. The Group has around 1,000 employees in six countries and sales of approximately SEK 4.5 billion, and its registered office is located in Solna, Sweden. BEWi Group is owned to 51.6% by Frøja Invest AS, to 21.4% by Gjelsten Holding AS, to 25.4% by Verdane Capital Advisors and to 1.6% by Senior Executives.

Om oss

BEWiSynbra Group är en innovativ aktör och vital del i det europeiska näringslivet genom att erbjuda kvalificerade och hållbara förpackningslösningar samt isoleringssystem för byggnader. Koncernens produkter skyddar och säkrar transporter av livsmedel, elektronik och många andra typer av känsliga produkter samt svarar på EU:s krav på allt effektivare isolering av byggnader. Koncernen har cirka 1 000 medarbetare i sex länder, omsätter omkring 4,5 miljarder kronor och har huvudkontor i Solna. BEWiSynbra Group ägs till 51,6% av Frøya Invest AS, till 21,4% av Gjelsten Holding AS, till 25,4% av Verdane Capital Advisors, och till 1,6% av ledande befattningshavare i BEWi.