KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Bewi Group AB (publ)

Pressmeddelande 2018-05-08

Aktieägarna i BEWi Group AB (publ), org.nr 556972-1128 (”Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 11 juni 2018 kl. 14:00 på Bolagets huvudkontor, Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna.


Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 5 juni 2018, per telefon +46 766 170 819 eller e-post alexandra.linusson@lindahl.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets webbplats, www.bewi.com.

Förslag till dagordning

1.               Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.               Upprättande och godkännande av röstlängd

3.               Godkännande av dagordning

4.               Val av en eller två justeringsmän

5.               Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.               Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen

7.               Beslut i fråga om:

a)           fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

b)           dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

c)           ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,

d)           fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer som ska utses av stämman,

e)           fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,

f)            val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och

g)           val av revisorer och revisorssuppleanter.

8.               Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Carl Axel Morvay väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets vinst disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att 239 490 336 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 7d) – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. De större aktieägarna i Bolaget föreslår att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och att styrelsen således ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Bolaget ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer. De större aktieägarna i Bolaget föreslår att Bolaget ska fortsätta att ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 7e) – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Föreslås att styrelsearvode fram till nästa årsstämma skall utgå med 400 000 kronor till Gunnar Syvertsen och med 200 000 kronor till vardera Göran Vikström, Christina Schauman och Bernt Thoresen samt att något arvode inte skall utgå till övriga styrelseledamöter.

De större aktieägarna i Bolaget föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd faktura.

Punkt 7f) – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagets större aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Gunnar Syvertsen, Per Nordlander, Christina Schauman, Bernt Thoresen och Göran Vikström omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Rune Kvilvang omväljs som styrelsesuppleant. Vidare föreslås nyval av Rune Marsdal som styrelseledamot. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Gunnar Syvertsen.

Punkt 7g) – Val av revisor och revisorssuppleanter

Bolagets större aktieägare föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Bolagets större aktieägare föreslår att ingen revisorssuppleant väljs.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna, Sverige samt på Bolagets webbplats www.bewi.com, senast tre veckor före stämman, dvs. senast från den 21 maj 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Solna 8 maj 2018

BEWi Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta Marie Danielsson, CFO, tel 070-661 00 47

BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.
BEWi Group is owned to 48.5% by the Norwegian family Bekken through BeWi Holding, to 48.% by Verdane Capital Advisors and to 3% by Group management.

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en innovativ aktör och vital del i det europeiska näringslivet genom att erbjuda kvalificerade och hållbara förpackningslösningar samt isoleringssystem för byggnader. Koncernens produkter skyddar och säkrar transporter av livsmedel, elektronik och många andra typer av känsliga produkter samt svarar på EU:s krav på allt effektivare isolering av byggnader. Koncernen har cirka 1 000 medarbetare i sex länder, omsätter omkring 4,5 miljarder kronor och har huvudkontor i Solna. BEWiSynbra Group ägs till 51,6% av Frøya Invest AS, till 21,4% av Gjelsten Holding AS, till 25,4% av Verdane Capital Advisors, och till 1,6% av ledande befattningshavare i BEWi.

Prenumerera

Dokument & länkar