KOMMUNIKÉ FRÅN BEWI Group AB (PUBL):S ÅRSSTÄMMA 2018

PRESSMEDDELANDE FRÅN BEWI GROUP AB (PUBL) DEN 11 JUNI 2018

BEWi Group AB (publ):s årsstämma ägde rum måndagen den 11 juni 2018 på bolagets huvudkontor i Solna.

Fastställande av resultat- och balansräkningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gunnar Syvertsen, Per Nordlander, Christina Schauman, Bernt Thoresen och Göran Vikström samt nyval av Rune Marsdal. Årsstämman beslutade vidare om omval av Rune Kvilvang som styrelsesuppleant. Gunnar Syvertsen omvaldes som ordförande i styrelsen. Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode om 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till Göran Vikström, Christina Schauman och Bernt Thoresen samt att något arvode inte skall utgå till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Informationen är sådan som BEWi AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juni kl 17.30.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Syvertsen, styrelseordförande i BEWi Group AB, Tel: +47 901 87 675

Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47

BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.

BEWi Group is owned to 51.6% by Frøja Invest AS, to 21.4% by Gjelsten Holding AS, to 25.4% by Verdane Capital Advisors and to 1.6% by Senior Executives.

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en innovativ aktör och vital del i det europeiska näringslivet genom att erbjuda kvalificerade och hållbara förpackningslösningar samt isoleringssystem för byggnader. Koncernens produkter skyddar och säkrar transporter av livsmedel, elektronik och många andra typer av känsliga produkter samt svarar på EU:s krav på allt effektivare isolering av byggnader. Koncernen har cirka 1 000 medarbetare i sex länder, omsätter omkring 4,5 miljarder kronor och har huvudkontor i Solna. BEWiSynbra Group ägs till 51,6% av Frøya Invest AS, till 21,4% av Gjelsten Holding AS, till 25,4% av Verdane Capital Advisors, och till 1,6% av ledande befattningshavare i BEWi.

Prenumerera

Dokument & länkar