SVENSK BESÖKSNÄRING GÖR GEMENSAM KRAFTSAMLING FÖR INNOVATION

För att svensk turism ska fortsätta utvecklas och stärka Sveriges konkurrenskraft behöver innovationsförmågan i besöksnäringen stärkas. Därför gör den samlade besöksnäringen nu en gemensam kraftsamling för att näringen ska bli ett prioriterat strategiskt innovationsområde.

        Turismen i Sverige växer och skapar både sysselsättning och skatteintäkter till staten. Bara under 2012 uppgick omsättningen till 275,5 miljarder kronor och exporten till 106,5 miljarder kronor. Trots det har besöksnäringen hittills inte varit ett prioriterat forsknings- och utvecklingsområde. Det vill vi ändra på, säger Stina Algotson, verksamhetschef på Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond, BFUF.

Under tre intensiva månader har Besöksnäringen arbetat hårt tillsammans för att identifiera hur man gemensamt skall fokusera för att nå de ambitiösa tillväxtmålen 2020. De fem huvudområden som har starkt stöd är ett starkt stöd för okad och riktad forskning, innovations- och affärsutveckling inom kompetens, tillgänglighet (både transport och digital) och destinationsutveckling samt att fortsätta med närmare samarbete mellan alla aktörer inom branschen.

Som ett led i detta fokus, och för att säkerställa tydligt fokus på frågorna har nu BFUF lämnat in en agenda till Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA innehållande mer detaljerade förslag för hur besöksnäringen ska kunna arbeta som ett så kallat strategiskt innovationsområde. Företag, bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita och Hotell- och restaurangfacket HRF, men också Svensk Turism AB samt nio universitet, flera myndigheter och institut står bakom ansökan.

        Besöksnäringen är ledande i att skapa sysselsättning, det gäller inte minst unga och nyanlända, men för att fortsätta att utvecklas behöver innovationsförmågan i branschen stärkas. Därför är det oerhört glädjande att så många aktörer i branschen, däribland stora företag som Scandic, Berns Group, Svenska Turistföreningen, Skistar, Compass Group och Max Hamburgerrestauranger och även Transportgruppen och Handeln engagerat sig i förslaget till VINNOVA, säger Eva Östling, vd på Visita.

Agendan som BFUF nu har lämnat in till VINNOVA är det första steget i ansökningsförfarandet för att bli ett strategiskt innovationsområde. Om besöksnäringen pekas ut som strategiskt innovationsområde kan det innebära 10-50 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsstöd årligen fram t o m 2016.

        Besöksnäringen behöver utvecklas och bli bättre på att ta till sig innovationer. Det är viktigt, inte minst för att stärka branschens attraktivitet och trygga kompetensförsörjningen. Ett positivt beslut från VINNOVA skulle bära med sig ett stort symbolvärde, säger Ella Niia, förbundsordförande för HRF.

Arbetet med agendan till VINNOVA har pågått under en längre tid. Fem nyckelinitiativ har identifierats och målet är att bidra till Visionen 2020 att dubbla turismexporten och skapa 100 000 nya arbetstillfällen.

        Vi är väl förberedda för den fortsatta ansökningsprocessen. Visionen är tydlig. Sverige ska år 2030 vara världsledande på att utveckla unika turismupplevelser, vilka bidrar till en hållbar utveckling. För att uppnå det målet behöver vi stärka innovationsförmågan, säger Magnus Nilsson, ordförande i Svensk Turism.

Agendan går att ladda ner i sin helhet från http://bfuf.se/ovriga-rapporter/

För vidare information kontakta:
Stina Algotson, Verksamhetschef BFUF
070 - 342 72 90, stina@bfuf.se

Eva Östling, VD, Visita
08-762 74 01

Ella Niia, ordförande. HRF
08-58 80 98 22

Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism
070-655 99 59

BFUF är besöksnäringens eget verktyg för forskning- och innovation, parter i BFUF är Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). I referensgrupp till Agenda & SIO-ansökan ingår Svensk Turism AB, Tillväxtverket och Visit Sweden AB.

Dokument & länkar