Delårsrapport januari - september 2001

[REMOVED GRAPHICS] DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 · Biacores positiva försäljningsutveckling fortsätter. Försäljningen ökade med 29% i tredje kvartalet och med 35% under de första nio månaderna 2001. · I enlighet med sin tillväxtstrategi gjorde Biacore stora marknadsföringsinsatser vid introduktionen av två nya system för läkemedels- och bioteknikindustrin och fortsatte samtidigt satsningarna på att kommersialisera den unika 'SPR array chip'-teknologin. Som en följd härav reducerades vinst per aktie med 9% i tredje kvartalet till SEK 1,07 (1,17). För perioden januari-september ökade vinst per aktie med 6% till SEK 3,37 (3,19). · Biacore®S51, bolagets första högprestandasystem för optimering av nya läkemedelssubstanser och speciella ADME-tillämpningar, lanserades i tredje kvartalet. Millennium Pharmaceuticals Inc var den första kunden. · Biacore lanserade även sitt nya system Biacore®C. Detta system, som utvecklats i samarbete med Boehringer Ingelheim Pharma, är avsett för kvalitetskontroll inom läkemedelsproduktionen. Med Biacore®C utökas ytterligare det produktsortiment som Biacore erbjuder läkemedels- och bioteknikindustrin. · Biacores styrelse har godkänt ett förslag till samlokalisering av koncernledningen till Affärsområde Läkemedels- och bioteknikindustri i Schweiz för att ge stöd åt den fortsatta uppbyggnaden av detta viktiga affärsområde. Samlokaliseringen planeras ske under tredje kvartalet 2002. · Biacores snabba försäljningsökning under årets tre första kvartal skulle kunna utgöra ett starkt argument för att höja prognosen för helåret 2001. Mot bakgrund av de aktuella politiska och ekonomiska osäkerheterna i världen håller dock Biacore fast vid sin tidigare prognos: Försäljningen för helåret 2001 väntas öka med mer än 20%. Januar september För juli sept För i embe r 2001 2000 2001 2000 ändri ändrin ng g Försäljning, 368,7 273,5 35% 113,8 88,1 29% MSEK Rörelseresultat, 38,4 40,4 -5% 9,2 14,8 -38% MSEK Rörelsemarginal, 10 15 8 17 % Resultat efter finan- siella poster, 50,2 46,1 9% 16,2 17,4 -7% MSEK Vinst per aktie, 3,37 3,19 6% 1,07 1,17 -9% SEK VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2001 Belopp i denna rapport avser Biacorekoncernen, om inte annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2000. Försäljningen under tredje kvartalet följde den trend som rådde under första halvåret och återspeglar den ökande insikten om värdet av Biacores unika SPR-teknologi inom såväl läkemedels- och bioteknikindustrin som biovetenskaplig grundforskning, företagets två viktigaste kundgrupper. Med speciellt stor efterfrågan från forskare inom området proteomics ökade försäljningen under tredje kvartalet med 29% till 113,8 MSEK. Den totala försäljningen under perioden januari- september 2001 ökade med 35% till 368,7 MSEK. Exklusive valutaeffekter var ökningen 24%. Försäljningsökningen är väsentligen hänförlig till Biacore3000, som används för molekylära bindningsstudier inom ett mycket brett område. Biacore3000 har spelat en viktig roll i Biacores målmedvetna strategi att bli en värdeadderande teknologileverantör till läkemedels- och bioteknikindustrin. Biacore3000 har tillämpningar i de kritiska forskningsstegen före höghastighetsscreening (HTS), framför allt för identifiering och validering av målmolekyler samt metodutveckling för HTS. Systemet har också fått ett mycket gott mottagande på Biacores hittillsvarande huvudmarknad, biovetenskaplig grundforskning, där det används inom breda tillämpningsområden - och i ökande grad inom proteomics. Försäljningen fördelades geografiskt enligt följande: Januari september Juli september MSEK 2001 2000 Förändring 2001 2000 Förändring Amerika 185,9 129,8 43% 57,1 40,6 41% Europa 87,5 92,6 -6% 24,9 32,5 -23% Asien- Stilla- havsområdet 95,3 51,1 86% 31,8 15,0 112% Försäljningen i tredje kvartalet utvecklades starkt i Amerika, där i synnerhet området biovetenskaplig grundforskning bidrog till en ökning med 41%. I Europa minskade försäljningen med 23% under tredje kvartalet, huvudsakligen till följd av en fördröjning av investeringsbeslut. I Asien-Stillahavsområdet mer än fördubblades försäljningen i tredje kvartalet, huvudsakligen tack vare starkt ökad försäljning till den japanska läkemedelsindustrin. Bruttomarginalen i tredje kvartalet uppgick till 82,2%, vilket är i nivå med tidigare perioder. Biacore håller fast vid sin strategi att satsa för framtida tillväxt. Kostnaderna för marknadsföring, administration och forskning och utveckling ökade i tredje kvartalet med 40% till 85,3 MSEK (60,8). Detta är en lägre ökningstakt än under första halvåret 2001. Marknadsförings- och försäljningskostnaderna ökade med 41% i kvartalet, främst på grund av lanseringen av två nya system, BiacoreS51 och BiacoreC. Dessa kostnader var lägre i det tredje kvartalet 2001 än i det andra. Totalt uppgick marknadsförings- och försäljningskostnaderna i tredje kvartalet till 45,6 MSEK (32,4). FoU-kostnaderna ökade med 74% i tredje kvartalet till 22,8 MSEK (13,1). Denna ökning omfattar såväl ordinarie FoU-program som satsningen på att kommersialisera Biacores unika 'SPR array chip'-teknologi, som uppgick till 8,0 MSEK under tredje kvartalet. Denna nya teknologi kommer att innebära betydande kapacitetsmässiga fördelar och stärker därmed avsevärt Biacores produktutbud till sina viktigaste kundgrupper. Totalt har hittills 21,6 MSEK satsats på denna teknologi under 2001 (10,0). Administrationskostnaderna ökade under tredje kvartalet med 10% till 16,9 MSEK (15,3). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 9,2 MSEK (14,8). Minskningen med 38% återspeglar de kraftigt ökade satsningarna på FoU och marknadsföring. Rörelsemarginalen i tredje kvartalet var 8% (17). Valutadifferenser ingick i 'Övriga intäkter och kostnader' med 2,1 MSEK (5,6) och i 'Finansiella poster' med 0,2 MSEK (1,0). Försäljningen av en miljon aktier i Axiom Biotechnologies Inc till Axiom för 3 MUSD gav en realisationsvinst på 4,6 MSEK, som ingår i 'Finansiella poster'. Skattekostnaden under perioden januari-september 2001 uppgick till 33% (32) av resultatet efter finansiella poster. Nettoresultatet i tredje kvartalet var 10,6 MSEK (11,5), vilket innebär en minskning av vinst per aktie efter utspädning med 9% till 1,07 SEK (1.17). INVESTERINGAR Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden januari-september 2001 till 32,1 MSEK (8,8). Därav avsåg ca 16 MSEK byggnader och pågående nyanläggningar. PERSONAL Antalet fast anställda i Biacorekoncernen vid utgången av tredje kvartalet var 280 (218). Under 2001 har antalet anställda ökat med 3 personer i tredje kvartalet, med 28 i andra och med 21 i första kvartalet. SAMLOKALISERING AV KONCERNLEDNINGEN TILL AFFÄRSOMRÅDE LÄKEMEDELS- OCH BIOTEKNIKINDUSTRI Biacores styrelse har godkänt ett förslag till samlokalisering av koncernledningen till Affärsområde Läkemedels- och bioteknikindustri i Schweiz. Samlokaliseringen förväntas ge gynnsamma effekter på det fortsatta uppbyggandet av detta affärsområde, som väntas ge koncernen en ytterligare kraftig försäljningseffekt. Därutöver bedöms samlokaliseringen ge långsiktiga positiva finansiella effekter för koncernen. Uppsala kommer även framgent att utgöra bolagets säte samt koncernens centrum för forskning och utveckling och tillverkning. Biacore räknar med fortsatt expansion av dessa nyckelfunktioner i Uppsala. Samlokaliseringen planeras att genomföras under tredje kvartalet 2002. Styrelsen har uppdragit åt verkställande direktören att inleda MBL- förhandlingar. BIACORES AFFÄRSOMRÅDEN Alla tre affärsområdena utvecklades väl under tredje kvartalet. Främst bör nämnas Affärsområde Läkemedels- och Bioteknikindustri, som för första gången introducerade två nya system under samma tremånadersperiod: BiacoreS51 och BiacoreC. Affärsområde Läkemedels- och bioteknikindustri Biacores strategiska fokusering på marknadsområdet läkemedelsforskning grundas på övertygelsen att kännbara flaskhalsar vid framtagandet av nya läkemedel skall kunna undanröjas med hjälp av Biacores analyssystem. Framgångarna under de senaste tre åren har bekräftat riktigheten i denna strategi, och Biacore förstärker nu ytterligare sin marknadsposition genom introduktionen av två system, utformade för att tillgodose uppenbara behov inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Nytt högprestandasystem lanserat Det första nya system som Biacore lanserade under tredje kvartalet var BiacoreS51, det första i serien högprestandasystem. BiacoreS51 är avsett för karaktärisering och optimering av nya läkemedelssubstanser samt speciella ADME-studier, två problemområden som läkemedelsindustrin konfronteras med, särskilt i stegen efter höghastighetsscreening (HTS). De nya högprestandasystemen kommer att utgöra komplement till Biacore3000, som främst används i stegen före HTS. BiacoreS51 är noga anpassat efter behoven inom nämnda områden, då det utvecklats i partnerskap med stora läkemedelsföretag som SmithKline Beecham, Pharmacia och Millennium Pharmaceuticals. Det sistnämnda företaget köpte den första BiacoreS51 som lämnade produktionen i Uppsala. Hög känslighet, förmåga att generera högkvalitativa data samt hög kapacitet utgör de viktigaste fördelarna med BiacoreS51. BiacoreC för kvalitetskontroll lanserat Under tredje kvartalet lanserades även det nya systemet BiacoreC för snabb koncentrationsanalys inom läkemedelsforskning, kvalitetskontroll vid tillverkning (QC) och processkontroll. BiacoreC är det första SPR- baserade systemet för QC-tillämpningar som konstruerats speciellt för att uppfylla regulatoriska krav. Systemet har utvecklats i samarbete med Boehringer Ingelheim Pharma KG. Pressen på läkemedelsföretagen att snabbare föra ut nya produkter till marknaden ökar hela tiden, samtidigt som man strikt måste uppfylla de krav som ställs med avseende på 'Good Laboratory Practice' (GLP) och 'Good Manufacturing Practice' (GMP). Valideringen av analytiska system och metoder blir då ett viktigt steg med klar påverkan på utvecklingstakten. Det nya systemet BiacoreC har därför utformats med tanke på myndigheternas krav och väntas förkorta tiden för biomolekylär analys, samtidigt som det uppfyller högsta tänkbara krav på precision, känslighet och reproducerbarhet. I BiacoreC kombineras fördelarna med Biacores SPR-teknologi - som inte kräver någon märkning av molekylerna - med avancerad instrumentering och mjukvara för att erbjuda oöverträffade prestanda och pålitlighet. BiacoreC Control Software är utformad för att stödja arbetsmetoderna enligt GLP/GMP och innehåller inbyggda valideringsfunktioner för att uppfylla olika regelverk runt om i världen. Biacore förvärvar cellbaserad teknologiplattform Under tredje kvartalet förvärvade Biacore från Axiom Biotechnologies Inc till ett pris av 5 MUSD en exklusiv licens till hela Axioms patenterade cellbaserade analysteknologi med undantag för tillämpningar inom flödescytometri. Biacores beslut att förvärva denna exklusiva licens grundar sig på företagets önskan att själv driva kommersialiseringen av teknologin, som är ett viktigt komplement till Biacores egna molekylbaserade SPR-system. Ett nytt cellbaserat testsystem, som inlicensieras från Axiom, kompletterar det nyligen lanserade systemet BiacoreS51. Tillsammans väntas systemen ge snabb och detaljerad information om den biologiska aktiviteten hos potentiella läkemedelssubstanser med data på en nivå och av en kvalitet som är överlägsen befintliga analytiska instrumentsystem. Därmed kan kritiska 'go/no go'-beslut under utvecklingsarbetet fattas på en betydligt fastare grund. Biacore räknar med att det nya cellbaserade testsystemet ska kunna lanseras i slutet av 2002. 'SPR array chip' - en revolutionerande teknologi Biacores unika 'SPR array chip'-teknologi är av avgörande betydelse för uppfyllandet av företagets höga tillväxtambitioner. Genom sin potential att tusenfalt kunna öka det antal bindningsanalyser som kan genomföras per dag innebär denna teknologi ett väsentligt genombrott för Biacore. Den dramatiska kapacitetsökningen kommer att göra det möjligt för Biacore att bli en betydande aktör på proteomicsområdet, som snabbt håller på att bli ett av de viktigaste områdena inom biovetenskaperna. Samarbetet med Millennium Pharmaceuticals, som avser kommersialiseringen av 'SPR array chip'-teknologin för tillämpningar inom proteomics och läkemedelsforskning, har fortskridit framgångsrikt under kvartalet. Biacores bedömning är att 'SPR array chip'-teknologin kommer att ge läkemedelsforskningen ett unikt verktyg, både för att utforska proteiners funktion i biologiska processer och för att karaktärisera det stora antal proteiner som genom genforskningen identifieras som potentiella målmolekyler för nya läkemedel. Fortsatt stora satsningar Mot bakgrund av den betydande marknadspotential som finns inom räckhåll för Biacores unika 'SPR array chip'-teknologi, har styrelsen fattat beslut om en betydande ökning av FoU-kostnaderna för att produkterna så snabbt som möjligt skall kunna lanseras på marknaden. Under 2001 avser Biacore att - utöver normal nivå för FoU-satsningarna - lägga ner i storleksordningen 30 MSEK på den fortsatta utvecklingen av sin 'SPR array chip'-teknologi. Arbetet fortskrider enligt plan, och det första systemet baserat på 'SPR array chip'-teknologin beräknas kunna lanseras 2004. Affärsområde Biovetenskaplig grundforskning 'SPR array chip'-teknologi kommer även att ha stor betydelse för kunderna inom området Biovetenskaplig grundforskning, speciellt för dem som inriktar sig på proteomicsforskning. Biacores nuvarande analyssystem används i ökande utsträckning inom just detta område. Biacore fortsatte marknadsföringen inom proteomicsområdet under tredje kvartalet, bl a genom att belysa fördelarna med SPR-teknologin vid studium av protein-proteininteraktioner och för ligandidentifiering, två nyckelområden inom proteomicsforskningen. Affärsområdet drev under tredje kvartalet också vidare den stora marknadskampanj som betonar SPR-teknologin som ett nyckelverktyg inom cancerforskningen. Därtill planerades en relansering till akademiska forskare, framförallt i USA, av BiacoreX, ett halvautomatiskt system för noggranna kinetiska bestämningar av individuella prover. Affärsområde Livsmedel Framgångarna med projektet EC FoodSense har verkat som en katalysator i processen att öka medvetenheten om Biacores SPR-teknologi som en potential inom livsmedelsanalys. Under tredje kvartalet utvidgades sortimentet av kits för livsmedelsanalys med lanseringen av Qflextm Kit Streptomycin, som är utformat för att snabbt, pålitligt och automatiserat göra analyser av rester av detta viktiga djurbehandlingsantibiotikum i mjölk, kött och honung. TILLFÖRSIKT OM FRAMTIDEN Biacores tillförsikt om framtiden baseras på: · tillväxtpotentialen inom Läkemedels- och bioteknikindustrin för såväl tidigare etablerade produkter som de nya system som nyligen introducerats, · expansionsmöjligheterna inom Biovetenskaplig grundforskning genom möjligheterna hos företagets teknologi att tillhandahålla värdefulla data inom det snabbt växande proteomicsområdet, · de betydande möjligheterna som SPR-teknologin har att etableras som ett rutinmässigt verktyg för analys och screening inom Livsmedelsindustrin, · den nya 'SPR array chip'-teknologin, som möjliggör för Biacore att bli en ledande aktör på proteomicsområdet, · företagets starka finansiella ställning och breda patentportfölj samt företagsledningens erfarenhet och drivkraft. · REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 20 (RR20), Delårsrapportering. KVARTALSVISA FÖRSÄLJNINGSVARIATIONER Biacores totala försäljning under perioden 1998-2000 fördelades mellan kvartalen på följande sätt: Kvartal 22% Kvartal 18% 1 3 Kvartal 22% Kvartal 38% 2 4 UTSIKTER FÖR HELÅRET 2001 Biacores snabba försäljningsökning under årets tre första kvartal skulle kunna utgöra ett starkt argument för att höja prognosen för helåret 2001. Mot bakgrund av de aktuella politiska och ekonomiska osäkerheterna i världen håller dock Biacore fast vid sin tidigare prognos: Försäljningen för helåret 2001 väntas öka med mer än 20%. Uppsala den 18 oktober 2001 BIACORE INTERNATIONAL AB (publ) Ulf Jönsson Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. FINANSIELL INFORMATION Biacores bokslutskommuniké för 2001 kommer att offentliggöras torsdagen den 21 februari 2002. Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. För vidare information: Ulf Jönsson, Verkställande direktör, tel 018-67 57 52 eller 0703-24 80 88 Lars-Olov Forslund, Ekonomi/Finansdirektör, tel 018-67 57 08 eller 0708- 76 56 73 Jan Isoz, Investor Relations, tel 0708-10 31 17 Ytterligare information om Biacore finns på företagets hemsida www.biacore.com [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00160/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar