Halvårsrapport januari - juni 2002

HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 * Biacores försäljning ökade under andra kvartalet 2002 med 26% till 154,6 MSEK (122,4). Ökningstakten var hög både i Amerika och Asien- Stillahavsområdet. Försäljningen under första halvåret ökade med 16% till 295,9 MSEK (254,9). * Vinst per aktie ökade med 88% i andra kvartalet till 0,75 SEK (0,40). Denna förbättring är ett resultat av god försäljningsökning, noggrann kostnadskontroll samt det skadestånd som erhållits från Thermo BioAnalysis Corp för intrång i Biacores ytkemipatent i USA. Emellertid oroas bolaget alltmer av de försämrade finansiella förhållanden som allmänt råder inom biotech-företag i tidig utvecklingsfas, Biacore har därför beslutat reservera 14,2 MSEK mot sina aktieinnehav inom denna sektor. Vinst per aktie för första halvåret 2002 ökade med 27% till 2,92 SEK (2,30). * Under andra kvartalet såldes de första enheterna av Biacores nya system BiacoreC, som är avsett för kvalitetskontroll i produktionen och som därmed breddar Biacores sortiment till läkemedels- och bioteknikindustrin. * Utvecklingen av Procel, det nya cellbaserade analyssystem som baserar sig på teknologi som förvärvats från Axiom Biotechnologies Inc, går enligt plan och systemet väntas kunna lanseras före årets slut. Det nya Procel systemet är avsett att komplettera BiacoreS51 och kommer att stärka Biacores konkurrenskraft inom området optimering av nya läkemedelssubstanser. * Mot bakgrund av marknadens utveckling under andra kvartalet med tydliga tecken på dämpad köpvilja inom läkemedelsindustrin samt försvagningen på senare tid av USA-dollarn förväntar sig Biacore nu en försäljningsökning på omkring 15% för helåret 2002. Bolaget räknade tidigare med en försäljningsökning på omkring 20% för 2002. Bortsett från denna revidering av försäljningsförväntningarna kvarstår den prognos som publicerades i rapporten för första kvartalet 2002: Sedan kraftfulla satsningar genomförts under 2001, väntas de totala kostnaderna för marknadsföring, försäljning och administration öka med högst 10% under 2002. Utöver Biacores normala nivå för FoU-kostnader, motsvarande ca 15% av försäljningen, planerar företaget att under 2002 lägga ner omkring 35 MSEK på kommersialiseringen av 'SPR array chip'- teknologin. Januari- För- April För- juni - juni 2002 2001 ändring 2002 2001 ändring Försäljning, MSEK 295,9 254,9 16% 154,6 122, 26% 4 Rörelseresultat, 61,8 29,2 112% 32,2 3,4 847% MSEK Rörelsemarginal, % 21 11 21 3 Resultat efter finan- siella poster, 50,7 34,0 49% 19,5 6,0 225% MSEK Vinst per aktie, 2,92 2,30 27% 0,75 0,40 88% SEK VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN JANUARI-JUNI 2002 Belopp i denna rapport avser Biacorekoncernen, om inte annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2001. Biacores försäljning ökade med 26% under andra kvartalet 2002 till 154,6 MSEK (122,4). Detta innebär en betydligt ökad tillväxttakt jämfört med första kvartalet, då försäljningen steg med 7%. Med hög försäljning till stora akademiska institutioner, Biacores traditionella kundkrets, kompenserades en avmattning i efterfrågan från läkemedels- och bioteknikindustrin. Under första halvåret ökade försäljningen med 16% till 295,9 MSEK (254,9). Rensat för valutaeffekter ökade försäljningen under första halvåret med 13%. Biacore3000 är fortfarande företagets största produkt försäljningsmässigt. Detta flexibla system har tillämpningar i de kritiska forskningsstegen före höghastighetsscreening (HTS), framför allt för identifiering och validering av målmolekyler samt metodutveckling för HTS. Systemet är också den viktigaste produkten för Biacores traditionella kundområde, biovetenskaplig grundforskning, där det används inom breda tillämpningsområden, särskilt proteomik. Ytterligare ett antal enheter BiacoreS51 såldes under andra kvartalet. Detta nya system är särskilt anpassat för karaktärisering och optimering av nya läkemedelssubstanser samt speciella ADME-studier, två viktiga problemområden som läkemedelsindustrin konfronteras med. Under andra kvartalet såldes också de första enheterna av BiacoreC, som används för kvalitetskontroll. Försäljningen fördelades geografiskt enligt följande: Januari-juni April-juni MSEK 2002 2001 Förändring 2002 2001 Förändring Amerika 147,1 128,8 14% 80,8 54,7 48% Europa 67,0 62,6 7% 36,5 39,8 -8% Asien-Stilla- havsområdet 81,8 63,5 29% 37,3 27,9 34% Försäljningsökningen i andra kvartalet var starkast i Amerika, 48%. Detta innebär en rejäl återhämtning efter perioden januari-mars, då försäljningen sjönk med 11%. Även i Asien-Stillahavsområdet var tillväxten hög, 34%. I Europa kunde tyvärr inte den positiva trenden under första kvartalet vidmakthållas och lämpliga åtgärder utreds nu för att Biacore skall kunna förbättra försäljningen på denna viktiga marknad. Bruttomarginalen under andra halvåret uppgick till 83%, vilket är i nivå med tidigare perioder. Såsom förutskickats ökade kostnaderna i långsammare takt än försäljningen under andra kvartalet. De totala kostnaderna för marknadsföring, administration och forskning och utveckling ökade med 12% till 107,4 MSEK (96,0). Marknadsföringskostnaderna ökade med 16% till 55,6 MSEK (47,8), medan administrationskostnaderna steg med 5% till 19,5 MSEK (18,5). FoU-kostnaderna uppgick under andra kvartalet till 32,3 MSEK (29,7), en ökning med 9%. Den minskning av FoU-kostnaderna med 1% som redovisas för första halvåret 2002 hänför sig till lägre kostnader för externa tjänster avseende utvecklingen av BiacoreS51 och BiacoreC, som lanserades under andra halvåret 2001. Kostnaderna för att kommersialisera Biacores unika 'SPR array chip'-teknologi uppgick under andra kvartalet till 8,8 MSEK (8,0). För helåret 2002 räknar Biacore med att lägga ner omkring 35 MSEK på detta projekt. Motsvarande kostnad 2001 var 29,9 MSEK. Noggrann kostnadskontroll och skadeståndet från Thermo BioAnalysis för patentintrånget (19,6 MSEK) var faktorer som fick rörelseresultatet för andra kvartalet att öka med 847% till 32,2 MSEK (3,4). Exklusive skadeståndsbeloppet ökade rörelseresultatet med 271% till 12,6 MSEK. Rörelsemarginalen exklusive nämnda belopp uppgick till 8% (3). Valutadifferenser ingick i 'Övriga intäkter och kostnader' med -8,4 MSEK (2,0) och i 'Finansiella poster' med -0,1 MSEK (0,3). Då Biacore alltmer oroas av de försämrade finansiella förhållanden som allmänt råder inom biotech-företag i tidig utvecklingsfas, har beslut fattats om att reservera 14,2 MSEK mot bolagets aktieinnehav inom denna sektor. Biacores exponering efter denna reservering uppgår till 12,6 MSEK. Skattekostnaden i andra kvartalet uppgick till 63% (33) av resultatet efter finansiella poster. Denna mycket högre skattesats beror på att förluster vid försäljning av aktier bara får kvittas mot vinster vid försäljning av liknande värdepapper. Biacore har för närvarande inga realiserade eller orealiserade vinster att kvitta förluster mot. Exklusive effekten av Biacores reservering är skattesatsen 36%, vilket är något högre än normalt till följd av annan geografisk fördelning av företagets resultat. Nettoresultatet i andra kvartalet var 7,4 MSEK (4,0), vilket ger en ökning av vinst per aktie efter utspädning med 88% till 0,75 SEK (0,40). Under första halvåret 2002 ökade vinst per aktie efter utspädning med 27% till 2,92 SEK (2,30). INVESTERINGAR Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under första halvåret 2002 till 9,0 MSEK (15,4). PERSONAL Vid Biacores ordinarie bolagsstämma 2002 fattades beslut om ett femårigt personaloptionsprogram avseende maximalt 80 000 Biacoreaktier med ett lösenpris på 244 SEK. Antalet fast anställda i Biacorekoncernen vid utgången av andra kvartalet var 316 (277). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00490/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00490/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar