Viktig seger för Biacore i patenttvist

Viktig seger för Biacore i patenttvist Amerikansk domstol förklarar att Biacores patent är giltigt och att motparten har gjort sig skyldig till patentintrång Uppsala, 2000-01-04. Den 30 December meddelade U.S. District Court for the District of Delaware sitt utslag i patenttvisten mellan Biacore AB samt Biacore Inc., båda dotterbolag till Biacore International AB (NASDAQ: BCOR; SSE: BCOR), och Thermo BioAnalysis Corp. (Thermo). Domstolen beslutade i Biacores favör och ansåg att Biacores patent (U.S. patent 5,436,161) är giltigt och att Thermo har gjort intrång på patentet i fråga. Domstolen meddelade också att den kommer att ålägga Thermo att permanent upphöra med sitt patentintrång. Därtill har den begärt ytterligare inlagor angående storleken på det skadestånd som Thermo kommer att åläggas för sitt patentintrång. Bakgrund Den unika och banbrytande affinitetsbaserade biosensortekniken, ursprungligen utvecklad av Biacore för ungefär tio år sedan, har visat sig vara framgångsrik på ett stort antal områden. Inom biovetenskaplig grundforskning, inom läkemedelsforskning och inom farmaceutisk process- och kvalitetskontroll har forskare och tillverkare genom att använda ® BIACORE -system kunnat genomföra forskning och generera data som ofta tidigare inte varit möjligt med konventionell teknologi. BIACORE- instrument hjälper idag tusentals forskare runt om i världen att nå en bättre förståelse för hur biomolekyler binder till varandra och på så sätt bildar signalkedjor som styr livsviktiga processer. Biacores verksamhet är baserad på företagets unika, affinitetsbaserade biosensorteknologi. Det råder ingen tvekan om att Biacore är i den absoluta frontlinjen i världen i fråga om produkter baserade på denna teknologi, som skyddas av ett flertal patent. De många erkända vetenskapliga genombrott som Biacores forskare gjort under företagets 15-åriga historia har successivt förfinat BIACORE- teknologin och utvidgat marknaden för Biacores produkter. Under årens lopp har Biacores tekniker löst en rad problem som länge gäckat biosensorforskare och patentskyddat ett antal lösningar på dessa, inte minst inom ytkemi, ett centralt område inom biosensorteknologi. Konkurrenter har prövat många andra sätt att lösa samma problem, men misslyckats, vilket har fått dem att tillgripa lösningar som inte når upp till de specifikationer som BIACORE-teknologin möjliggör. Processen Den 29 maj 1997 inlämnade Biacore AB och dess amerikanska dotterbolag Biacore Inc. en stämningsansökan till U.S. District Court for the District of Delaware mot Thermo BioAnalysis Corp., ägare till konkurrentföretaget Affinity Sensors som tillverkar och säljer IAsys optiska biosensorer, för medvetet intrång på ett av Biacores patent (U.S. patent no. 5,436,161). Rättegången hölls den 26 oktober - 2 november 1998. Rättegången fokuserade på en viktig aspekt av sensorchipens unika ytkemi, vilken är en central del i Biacores affinitetsbaserade biosensorsystem. Utslaget Den 30 december 1999 lämnade U.S. District Court for the District of Delaware sitt utslag i nämnda patenttvist och ansåg därvid att Biacores patent är giltigt och att Thermo BioAnalysis Corp. gör sig skyldigt till intrång. I sitt beslut uttalade domstolen att Thermo genom att tillverka, använda och sälja sina IAsys optiska biosensorer med användande av en CM- dextran kyvett gör intrång i det aktuella patentet. Domstolen fann även att Thermo medvetet hade orsakat intrång av andra i det aktuella patentet. Domstolen angav att den kommer att ålägga Thermo BioAnalysis Corp. att permanent upphöra med intrånget i patent 5,436,161. Därtill har den begärt ytterligare synpunkter rörande storleken på det skadestånd som Thermo har att erlägga för sitt patentintrång. Genom att med framgång hävda Biacores värdefulla immateriella rättigheter utgör domstolens beslut den 30 december 1999 en betydelsefull händelse i Biacores historia. - Vi är utomordentligt nöjda med detta domstolsbeslut. Biacores patentportfölj hör till företagets mest värdefulla tillgångar, som vi är fast beslutna att försvara närhelst och varhelst det är nödvändigt. Vi noterar också med tillfredsställelse att de avsevärda resurser vi lagt ned på att försvara vårt patent inte har varit förgäves, säger Lars-Göran Andrén, VD och koncernchef i Biacore International AB. - På medellång och lång sikt kommer detta med största sannolikhet också att ha en positiv effekt på Biacores försäljning i USA. Domstolens beslut kan överklagas till The Court of Appeals for the Federal Circuit, den centrala appellationsdomstolen för patentmål. Båda parterna kan överklaga varje del av beslutet som man anser vara felaktigt. Om beslutet skulle överklagas tar det i genomsnitt 3-15 månader ytterligare innan appellationsdomstolen avger sitt utslag. Den fullständiga texten i domstolens utslag finns tillgänglig i den juridiska databasen Lexis. - Slut- Till redaktionen: Biacore är global marknadsledare inom området affinitetsbaserad biosensorteknologi. Målgrupperna utgörs främst av medicinska och biologiska forskningslaboratorier, men expansionen sker till andra områden, t ex livsmedelsanalys. Biacores omsättning 1998 uppgick till 288,8 miljoner kronor och rörelseresultatet var 52,8 miljoner kronor. Företaget, som har sitt säte i Uppsala, är noterat på OM Stockholmsbörsen och NASDAQ i USA. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress and telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7 754 50 Uppsala Tel: 018-675700 Fax: 018-150111 info@biacore.com www.biacore.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Prenumerera

Dokument & länkar