BiBBInstruments bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

FJÄRDE KVARTALET 2017-10-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 59 (4) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 396 (-432) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 303 (985) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92 (55) %

RÄKENSKAPSÅRET 2017-01-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 128 (4) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 142 (1) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,49 (0,00) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • BiBBInstruments meddelade den 5 oktober 2017 att Bolagets nyemission tecknades till cirka 407 procent. Genom nyemissionen av 2 225 000 aktier tillfördes BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare och cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolagets ökade därmed från 6 005 475 till 8 230 475 stycken.
 • Bolaget meddelade den 10 oktober 2017 att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med Bolagets EndoDrill®-instrument.
 • Den 11 oktober 2017 meddelade BiBBInstruments att Katarina Arén rekryterats som nordisk försäljningschef för EndoDrill®.
 • BiBBInstruments meddelade den 16 oktober 2017 att en europeisk patentansökan inlämnades för att ytterligare förstärka patentskyddet för EndoDrill®.
 • Bolaget meddelade den 18 oktober 2017 att en patentansökan för patentfamiljen ”EndoDrill” beviljats i Europa.
 • BiBBInstruments noterades på AktieTorget den 27 oktober 2017.
 • BiBBInstruments meddelade den 1 november 2017 att Bolaget anlitat Dr Charles Walther (grundare och styrelseledamot) som Chief Medical Officer.
 • Den 29 november 2017 meddelade BiBBInstruments att Bolaget erhållit en uppföljningsorder på tre instrument från ett centrallasarett i södra Sverige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TOLV MÅNADER 2017

 • BiBBInstruments meddelade den 5 maj 2017 att Bolaget genomfört en riktad nyemission om cirka 4,6 MSEK samt förstärkt styrelsen med Erik von Schenck som ny ordförande.
 • BiBBInstruments certifieringsorgan MDC GmbH utfärdade den 4 augusti 2017 ett EC-certifikat för EndoDrill®samt ett certifikat som intygar att Bolagets kvalitets­lednings­system för medicintekniska produkter uppfyller kraven enligt EN ISO 13485.
 • Bolagets första kommersiella instrument, EndoDrill®GI Upper, för provtagning av magsäckstumörer. CE-märktes den 4 augusti 2017. Instrumentet EndoDrill®GI Upper lanserades i augusti på den svenska marknaden och levererades till sex svenska sjukhus.
 • BiBBInstruments meddelade den 18 september 2017 att Bolaget godkänns för notering på AktieTorget.
 • Den 21 september 2017 inleddes teckningstiden i Bolagets nyemission inför notering på AktieTorget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 1 februari 2018 meddelade BiBBInstruments att dess försäljningsavdelning utökas med två produktspecialister; Marie Larsson som är sjuksköterska på kirurgmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Jan Sundholm som kommer från rollen som Territory Manager för flexibel endoskopi på Olympus Sverige AB.
VD Fredrik Lindblad har ordet

2017 har varit ett händelserikt år för BiBBInstruments. Vår enskilt viktigaste händelse var noteringen på AktieTorget med tillhörande nyemission under det fjärde kvartalet. Under verksamhetsåret har vi arbetat hårt med att förbereda Bolaget för notering och i oktober genomfördes en nyemission, vilken tillförde BiBBInstruments cirka 13 MSEK före emissions­kostnader. Intresset för nyemissionen var stort och över­tecknades motsvarande en teckningsgrad om cirka 407 procent.

Jag vill åter tacka alla som tecknade, för er tilltro till BiBBInstruments och vår teknologi. Med emissions­likviden har vi i alla led kunnat accelerera utveckling och kommersialisering av vår produktportfölj EndoDrill®.

BiBBInstruments fokus har efter notering och nyemission varit att bygga upp en slimmad försäljningsfokuserad organisation och utforma en gedigen verksamhet som effektivt möter Bolagets uppsatta målsättningar. Sedan EndoDrill®GI Upper lanserades under hösten har många sjukhus bett om utbildning. BiBBInstruments har tillsammans med styrelseledamot professor Bruno Walther, en av Sveriges mest erfarna kirurger vid tumörer i övre magtarmkanalen, hittills utbildat kirurger och medicinare vid ett tjugotal sjukhus i Sverige. Vi har från januari 2018 ett starkt försäljningsteam som leds av Katarina Arén.

Jag är övertygad om att den gedigna utbildning vi bedriver för sjukhusen kommer generera försäljning för Bolaget. BiBBInstruments produktportfölj innefattar sju biopsi-instrument i olika faser och skilda cancerindikationer. Instrumenten är närbesläktade och bygger på EndoDrill®-teknologin. Med våra pågående utbildningsinsatser för instrumen­tet EndoDrill®GI Upper lägger vi grunden för kommande lanseringar av produkt­­­portföljen.                                                                                                                       

Ett av våra kommande instrument är EndoDrill®Lung, vilket är ett flexibelt biopsi-instrument med borrfunktion för att ta djupa vävnadsprover vid misstänkt lungcancer. Vi kunde den 10 oktober 2017 meddela att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med instrumentet. Lungcancer är den vanligaste cancerformen i världen med ca 1,8 miljoner drabbade årligen och den har högst mortalitet med ca 1,6 miljoner dödsfall per år (ca 20% av alla cancerrelaterade dödsfall). Om det visar sig att EndoDrill®Lung ger bättre vävnadsprover utan att öka komplikationseffekten så finns det en betydande marknadspotential för lungbiopsier med EndoDrill®Lung.

Ett annat instrument som är under utveckling är EndoDrill® Core Needle vilket är ett instrument som kan ersätta dagens mellannålar som används vid biopsering vid misstänkta tumörer i t ex bröst, prostata och lever. Dessa cancerformer svarar årligen för ca 3,6 miljoner fall i världen så även här finns en stor marknadspotential.

Genom att möjliggöra tidigare och mer exakt diagnostik för de vanligaste cancerformerna är vår vision att förbättra oddsen för miljontals cancerpatienter. Att vi under verksamhetsåret 2017 erhållit följdorder för vårt första biopsi-instrument är en stark indikation på att vårt instrument och teknologi fyller ett behov som inte täcks av konkurrerande instrument.

Sammantaget löper verksamheten i BiBBInstruments på enligt plan och vi har ett spännande år framför oss i vår vision att förbättra oddsen för cancerpatienter vid många av de vanligaste cancerformerna.

Fredrik Lindblad

VD, BiBBInstruments ABOm BiBBInstruments

BiBBInstruments har utvecklat teknologin EndoDrill®, vilken möjliggör vävnadsprover (biopsier) av hög kvalitet. Instrumenten i EndoDrill®-familjen nyttjar en patenterad borrfunktion som erbjuder djupare provtagning. Teknologin bidrar till att det blir möjligt att säkerställa diagnos tidigt även vid djupa cancertumörer. Detta innebär i sin tur att patienter kan få optimal, anpassad behandling i rätt tid, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, reducerar lidandet för patienten, räddar liv och minskar sjuk­vårdens kostnader. BiBBInstruments innovativa medicin­tekniska utrustning har potential att förbättra sjukvården och odds­en för miljontals cancerpatienter.

AFFÄRSMODELL OCH VERKSAMHETSPLAN

BiBBInstruments affärsmodell består av att utveckla och sälja innovativa biopsi-instrument som utgår från den egenutvecklade teknologiplattformen EndoDrill®. Bolaget skapar värde genom att bygga upp en patenterad produktportfölj med både nischade och volymbaserade engångsinstrument som tillsammans täcker in de vanligaste, globalt förekommande cancerformerna. EndoDrill®-instrumenten är avsedda att säljas som engångsprodukter till sjukhus med endoskopisk specialist­sjukvård och kirurgavdelningar.

UTVECKLING I SIFFROR UNDER FJÄRDE KVARTALET 2017

OMSÄTTNING 

Under årets fjärde kvartal har Bolaget haft en nettoomsättning på 59 (4) KSEK vilket avser försäljning av EndoDrill®GI Upper. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.

RESULTAT 

Kvartalets rörelseresultat för Bolagets uppgick till -2 396 (-432) KSEK. Bolagets kostnader för forskning och utveckling uppgick för kvartalet till -1 249 (-354) KSEK. Försäljnings­kostnaderna uppgick för kvartalet till -681 (-43) KSEK. Kvartalets administrations­kostnader uppgick till -489 (-39) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING 

Den 31 december 2017 uppgick Bolagets soliditet till 92 (55) procent. Eget kapital uppgick till 13 819 KSEK jämfört med 1 068 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 31 december 2017 uppgick Bolagets likvida medel till 12 303 (985) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 14 960 KSEK jämfört med 1 930 KSEK föregående år.

AKTIEN 

BiBBInstruments AB:s aktie noterades på AktieTorget den 27 oktober 2017. Aktiens kort­namn är ”BIBB” och ISIN-kod är SE0010102095. Per den 1 oktober 2017 uppgick antalet aktier i BiBBInstruments AB till 6 005 475 stycken. Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i BiBBInstruments AB till 8 230 475 stycken. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2017 uppgick därmed till 7 117 975 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Förutom sedvanlig ersättning till ledande befattningshavare har inga transaktioner skett med närstående under perioden.

STÖRSTA ÄGARNA PER 31 DECEMBER 2017 

Nedanstående tabell visar BiBBInstruments ägarförteckning med ägare över 10 procent av andelen röster och kapital vid periodens utgång.

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital
CHWA Konsult AB (Charles Walther) 3 360 137 40,8 %
LU Holding 1 000 000 12,1 %
Övriga 3 870 338 47,1 %
Totalt 8 230 475 100,0 %

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på BiBBInstruments verksamhet. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. För utförlig beskrivning av risker hänförliga till Bolaget och dess aktier hänvisas till memorandum utgivet av styrelsen i oktober 2017.

GRANSKNING AV REVISOR 

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNINGENS TILLGÄNGLIGHET

Årsstämma kommer att hållas den 18 maj 2018. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com) från och med 2018-04-20. Styrelsen kommer föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2017.

PRINCIPER FÖR BOKSLUTSKOMMUNIKÉNS UPPRÄTTANDE 

Bokslutskommunikén har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Års­redovisning och koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 

Årsstämma                      2018-05-18
Delårsrapport 1                2018-05-16
Delårsrapport 2                2018-08-27
Delårsrapport 3                2018-11-26
Bokslutskommuniké          2019-02-28

AVLÄMNANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
Lund, den 26 februari 2018
BiBBInstruments AB
Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Fredrik Lindblad, VD
Tel: +46 708 99 94 86
E-mail: info@bibbinstruments.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av BiBBInstruments AB:s verksamhet.

Lund, den 26 februari 2018
BiBBInstruments AB
Styrelsen och verkställande direktören

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Prenumerera