BiBBInstruments delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

FÖRSTA KVARTALET 2018-01-01 – 2018-03-31

  • Nettoomsättningen uppgick till 175 (0) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 737 (-219) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,04) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 10 295 (320) KSEK.
  •  Soliditeten** uppgick till 98 (87) % 

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i BiBBInstruments per den 31 mars 2018: 8 230 475 aktier (5 079 375).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Med ”BiBBInstruments” eller ”Bolaget” avses BiBBInstruments AB (org.nr: 556938–9512).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Den 1 februari 2018 meddelade BiBBInstruments att dess försäljningsavdelning utökas med två produktspecialister; Marie Larsson som är sjuksköterska på kirurgmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Jan Sundholm som kommer från rollen som Territory Manager för flexibel endoskopi på Olympus Sverige AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • BiBBInstruments meddelade den 11 april att mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill®Core Needle.
  • BiBBInstruments meddelade den 12 april att bolaget fått Fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt av EUs HORIZON 2020, för förstudie om EndoDrill®Model X.


VD Fredrik Lindblad har ordet

Fokus för BiBBInstruments har under det första kvartalet 2018 varit att marknadsföra EndoDrill® och bygga upp bolagets försäljningsavdelning. Vi har på kort tid format ett starkt försäljningsteam i ledning av Katarina Arén för bearbetning av marknaden. I mitten av januari förstärktes försäljnings­avdelningen med Marie Larsson och i slutet av april med Jan Sundholm som båda kommer bistå i försäljning och utbildning. Jan kommer precis som försäljningschefen Katarina Arén från marknadsledaren Olympus. Sedan EndoDrill® GI Upper lanserades i augusti 2017 har vi upplevt en hög efterfrågan från sjukhus gällande utbildning av instrumentet. BiBBInstruments har tillsammans med styrelseledamot professor Bruno Walther, en av Sveriges mest erfarna kirurger vid tumörer i övre magtarmkanalen, hittills utbildat över 100 kirurger och medicinare vid ett tjugotal sjukhus i Sverige. I kvartal 1 2018 besöktes 13 svenska sjukhus för utbildning och marknadsföring av vårt EndoDrill®-instrument.

Under det första kvartalet steg försäljningen till ca 175 KSEK, vilket motsvarar en försäljningsökning på ca 195 % i förhållande till föregående kvartal (Q4-17). Bolagets kostnader ligger hittills under budgeterad nivå.

Den gedigna utbildning som nu bedrivs för sjukhusen kommer att fortsätta generera en försäljningsökning för Bolaget. BiBBInstruments framtida produktportfölj innefattar sju biopsi-instrument i olika faser och skilda cancerindikationer. Instrumenten är närbesläktade och bygger på EndoDrill®-teknologin. Flera av instrumenten kommer att kommersialiseras under året. Med våra pågående utbildningsinsatser för instrumentet EndoDrill® GI Upper lägger vi grunden för kommande lanseringar av produkt­­portföljen.

I linje med vår IP-strategi att ytterligare stärka patentskyddet för nya instrument i EndoDrill®-portföljen har två mönsterskydd blivit beviljade i Europa gällande det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle. Det är ett engångsinstrument för att ta vävnadsprover (biopsier) vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer som lever, lymfkörtlar, prostata m.m. där mellannålsbiopsier används. EndoDrill® Core Needle är ett styvt biopsi-instrument, av typen mellannål (core needle), med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer sig från konventionella mellannålar som avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget” där både djup och riktning måste skattas av provtagande läkare vilket leder till sämre kontroll. Med EndoDrill®Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens djup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger bättre precision, mindre traumatisk provtagning och optimerar möjligheten till diagnos. Produkten är färdigutvecklad och det som återstår inför kommersialisering är CE-märkning av instrumentet.

Det som skiljer EndoDrill® Core Needle från BiBBs flexibla instrument för endoskopi är att instrumentet utgörs av en kort, styv nål med handtag och borrfunktion. Instrumentet används för att ta prover på misstänkta cancertumörer utifrån, t ex brösttumörer, till skillnad från Bolagets flexibla biopsi-instrument som via endoskop nyttjar kroppen naturliga öppningar för diagnos av organ såsom magsäck, tarmar och lungor.

Jag vill slutligen tacka för intresset för BiBBInstruments samt tacka alla aktieägare för att ni är med på vår resa mot att skapa förbättrad cancerdiagnostik för de vanligaste cancerformerna.

Fredrik Lindblad

VD, BiBBInstruments AB


För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om EndoDrill®
BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®. Det är sterila biopsi-instrument för engångsbruk som används vid cancerdiagnostik. EndoDrill®s patenterade instrument består av en fin borr för djupare provtagning samt flexibel alternativt rigid ledare och handtag. Bolaget utvecklar en produktfamilj av flera revolutionerande instrument som adresserar stora kliniska behov för de vanligaste cancerformerna i världen. Målet är att erbjuda instrument som möjliggör tidigare cancerdiagnostik med hög precision. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för tumörer i övre mag-tarmkanalen, har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör. Visionen är att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar