QXL.com lägger bud på Bidlet

QXL.com lägger bud på Bidlet * QXL.com plc ("QXL") har träffat ett villkorat avtal med huvudägarna i Bidlet AB (publ) ("Bidlet") om förvärv av aktier motsvarande ca 50,4 procent av aktiekapitalet, efter full utspädning, i Bidlet. * QXL lämnar ett publikt erbjudande avseende resterande antal aktier och teckningsoptioner i Bidlet. * Det villkorade förvärvet och det offentliga erbjudandet innebär att för varje aktie i Bidlet erhålls 9,25 nyemitterade aktier i QXL. Innehavarna av teckningsoptioner i Bidlet avses erbjudas nyemitterade aktier i QXL, motsvarande optionernas realvärde, i betalning. * Baserat på slutkurs för QXL-aktien den 24 mars 2000, 14,75 GBP, motsvarar det offentliga erbjudandet 1.855,50 SEK per Bidlet-aktie. Budvärdet uppgår därmed till 4.721 MSEK. Styrelsen för Bidlet rekommenderar enhälligt aktieägarna i Bidlet att acceptera QXLs erbjudande. Baserat på slutkurs för QXL-aktien vid Londonbörsen den 8 mars 2000 (den senaste handelsdagen före det att handeln i Bidlet-aktien på H&Q Tech Market stoppades), 20,98 GBP, innebär erbjudandet en premie om ca 76 procent jämfört med senast noterad betalkurs för Bidlet-aktien samma datum (1.500 SEK). Baserat på slutkurs för QXL-aktien vid Londonbörsen den 24 mars 2000 (den senaste handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet), 14,75 GBP, innebär erbjudandet en premie om ca 24 procent jämfört med senast noterad betalkurs för Bidlet-aktien den 8 mars 2000. QXLs förvärv av majoriteten av rösterna och aktierna i Bidlet och QXLs offentliga erbjudande är bl.a. villkorade av att QXL förvärvar åtminstone 50,1 procent av rösterna och aktierna i Bidlet, att bolagsstämma i QXL godkänner det villkorade förvärvet och fattar beslut om erforderlig nyemission av QXL-aktier, att Londonbörsen godkänner listning av de nya QXL-aktierna på Londonbörsens officiella lista och att erbjudandet, innan det är fullbordat, inte helt eller delvis omöjliggörs eller hindras på grund av lagstiftning, rättsliga åtgärder, beslut av offentlig myndighet eller liknande omständigheter i Sverige eller utomlands eller andra omständigheter som ligger utanför QXLs kontroll och att erforderliga materiella godkännanden och myndighetstillstånd erhålls. Ytterligare information om förvärvets och erbjudandets genomförande återfinns i QXLs engelska pressmeddelande som kan hämtas på QXLs hemsida: www.qxl.com samt på Bidlets hemsida: www.bidlet.se (Pressroom). QXL äger sedan tidigare inga aktier i Bidlet. Prospekt avseende QXLs offentliga erbjudande beräknas offentliggöras i juni 2000. En detaljerad tidsplan för det offentliga erbjudandet beräknas kunna offentliggöras inom kort. Peter Sederowsky, styrelseordförande Bidlet, kommer att föreslås till inval i styrelsen för QXL. Patrick von Schenck, VD Bidlet, avses bli VD för QXLs verksamhet i Skandinavien. Jim Rose, VD, QXL; "Detta är ett avgörande steg för QXL. Med det ledande e-auktionshuset i Sverige befäster vi vår ställning i Europa. Genom Bidlet kan QXL växa snabbt i Norden. Skandinavien ligger före resten av Europa inom en rad områden, såsom mobil kommunikation. Vi ser fram emot att få med Peter Sederowsky i styrelsen och fortsätta samarbetet med Bidlets framgångsrika ledning." Patrick von Schenck; "På rekordtid har vi skapat Nordens ledande e- handelsföretag. Samgåendet med QXL ger oss muskler att växa vidare." Peter Sederowsky; "Samgåendet utgör en industrirevolution som på ett dramatiskt sätt flyttar fram positionen för nätbaserad handel. Affären skapar betydande mervärden för bolagens kunder och aktieägare. Kombinationen Bidlet/QXL blir Europas i särklass största och mest välpositionerade Internetbaserade auktionshus." Peter Åström, VD Hierta Venture (Aftonbladet); "För oss såsom 'co-founder' av Bidlet känns det oerhört spännande att nu ta ett ytterligare steg i Bidlets mycket framgångsrika utveckling. Genom att bli en del av QXL förverkligar vi snabbt målsättningen om att bli ett ledande pan-europeiskt auktionsföretag. Gemensamt skall vi bli såväl ännu starkare på befintliga marknader som etablera oss på nya." Greger Larson, VD SBS New Media; "SBS har som strategisk partner medverkat till att Bidlet snabbt kunnat etablera sig på marknaden. Vi ser fram emot att kunna fortsätta det goda samarbetet med det sammanslagna Bidlet/QXL." Eventuella frågor besvaras av: Peter Sederowsky, nås genom Peter Pender-Cudlip, Finsbury, tel: +44-207 251 38 01 e-mail: peter.sederowsky@setterwalls.se Patrick von Schenck, VD, tel: 08-553 110 71 eller 070-725 01 01 e-mail: patrick.von.schenck@bidlet.com Peter Åström, VD, Hierta Venture AB, tel: 070-525 22 73 e-mail: peter.astrom@aftonbaldet.se Greger Larson, VD SBS New Media, tel: 08- 545 122 19 eller 0708-90 11 95 e-mail: greger.larson@sbs.se Jim Rose, CEO, QXL eller Alison Cabot, VP Communications, QXL tel: +44 208 962 7100 e-mail: jim.rose@qxl.com / alison.cabot@qxl.com Hagströmer & Qviberg Anders Böös / Jussi Saarinen tel: 08-696 17 00 e-mail: anders.boos@hq.se / jussi.saarinen@hq.se De delar av detta pressmeddelande som berör QXLs bud är en sammanfattning ur QXLs engelska pressrelease och bör läsas tillsammans med denna. Skulle det förekomma några skillnader gäller QXLs engelska version. Denna återfinns under "om bidlet" / "pressroom" på Bidlets hemsida (www.bidlet.se) eller kan rekvireras från Finsbury tel: +44 207 251 38 01. Kort om QXL QXL är ett pan-europeiskt e-auktionshus som erbjuder ett brett urval varor och tjänster. QXL är noterat på Londonbörsen och Nasdaq. Den 31 januari i år hade QXL över 500.000 registrerade användare. Det sista kvartalet 1999 uppgick QXLs omsättning till 1,6 miljoner pund (ca 22 Mkr). Kort om Bidlet Bidlet AB startades sommaren 1999 och är i dag Skandinaviens ledande e- auktionsföretag. Bidlets affärsidé är att samtliga varor oavsett värde har utgångspriset en krona, vilket betyder att det är kunderna som till slut bestämmer priset. Bidlet.se har sju produktområden. Dessutom erbjuder Bidlet en auktionsbaserad marknadsplats för privatpersoner och företag; BidletPlus. Bidlet är med 170.000 registrerade användare Nordens ledande e-auktionsföretag. På bara sju månader har Bidlet blivit Sveriges största e-handelssajt med 318.000 unika besökare i februari, enligt Relevant Knowledge. Bidlet finns i dag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget omsatte 23,5 Mkr det sista kvartalet 1999. Finansiell rådgivare till QXL är Credit Suisse First Boston. Svensk finansiell rådgivare till Bidlet är Hagströmer & Qviberg, H&Q Technology. Internationell finansiell rådgivare till Bidlet är European Digital Capital. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar