Årsstämma 2012 Billerud Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Stämmolokalerna öppnas klockan 14.00.

Deltagande

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 3 maj 2012,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast klockan 16.00 torsdagen den 3 maj 2012. Anmälan skall ske skriftligen per post till Billerud AB, "Årsstämman", Box 7841, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 62. Anmälan kan också ske via bolagets hemsida www.billerud.se/anmalan. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som skall delta.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inre-gistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 3 maj 2012, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.billerud.se/anmalan.

Inträdeskort som berättigar till deltagande i stämman kommer att sändas ut före stämman. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före stämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid informationsdisken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2011.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens utskott.
9. Verkställande direktörens anförande.
10. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2011,
b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2011 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2011 års förvaltning.
11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman.
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete samt fastställande av revisorsarvode.
14. Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande i styrelsen.
15. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2013 års årsstämma.
16. Styrelsens förslag till godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Styrelsens förslag till beslut om
a) införande av långsiktigt incitamentsprogram 2012, och
b) överlåtelse av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet 2012.
18. Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma.
20. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ingvar Petersson, väljs till ordförande vid stämman.

Punkten 10 b
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå måndagen den 14 maj 2012. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 18 maj 2012.

Punkten 12
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av nio (9) ordinarie ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Punkten 13
Valberedningen föreslår

- att arvode till ordinarie styrelseledamot, som inte är anställd i Billerud-koncernen, skall utgå med ett belopp om 270 000 kronor (tidigare 250 000 kronor), att arvode till styrelseordföranden skall utgå med ett belopp om 570 000 kronor (tidigare 525 000 kronor) och att arvode till vice styrelseordföranden skall utgå med ett belopp om 430 000 kronor (tidigare 400 000 kronor),
- att arvode för utskottsarbete skall utgå till de ledamöter som utses av styrelsen med 80 000 kronor (oförändrat) till ordföranden i revisionsutskottet och med 40 000 kronor (oförändrat) till var och en av övriga ledamöter i utskottet, samt med 50 000 kronor (oförändrat) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kronor (oförändrat) till var och en av övriga ledamöter i utskottet,
- att arvode till revisorerna under mandatperioden skall utgå enligt löpande räkning.

Punkten 14
Valberedningen föreslår att till ordinarie ledamöter omväljs Ingvar Petersson, Helena Andreas, Mikael Hellberg, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Ewald Nageler och Yngve Stade.

Valberedningen föreslår att till nya ordinarie ledamöter väljs Lennart Holm och Jan Homan.

Lennart Holm är styrelseordförande i Vida AB, Perstorp Holding AB, Nexam Chemical AB, CroViva AB, SI Technology Investments AB och Chamber Tech AB. Vidare är han styrelseledamot i BioMass C Holding AB, Hempel A/S, Lahega Kemi AB, Vigmed AB och senior advisor i PAI partners. Han är även vice ordförande i SOS Barnbyar Sverige. Lennart Holm har tidigare varit verksam inom Stora Enso, i PAI partners som bl a medlem av dess investeringskommitté och som chef för den nordiska verksamheten samt som styrelseledamot i Industrifonden och i Chr Hansen AS. Lennart Holm är civilingenjör med examen i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg samt har en examen i ekonomi och juridik från Göteborgs Universitet.

Jan Homan är styrelseordförande i Constantia Flexibles Group och styrelseledamot i Alfred Umdaschs stiftelse. Jan Homan har tidigare varit verkställande direktör i Constantia Flexibles Group. Jan Homan är styrelseledamot i Allianz Elementar Versicherungs AG, Erste Group Bank AG och i CPC Holdings Coöperatief U.A. samt chef för den europeiska verksamheten i European Aluminium Foil Association och i Flexible Packaging Association. Jan Homan har studerat ekonomi vid University of Commerce i Wien, Österrike.

Valberedningen föreslår vidare omval av Ingvar Petersson till ordförande och Michael M.F. Kaufmann till vice ordförande i styrelsen.

Punkten 15
Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2013 skall tillgå enligt följande:

Valberedningen skall bestå av högst fyra ledamöter. Styrelsens ordförande är sekreterare i valberedningen. Styrelsens ord¬förande skall under hösten 2012 kontakta de till aktieinnehav större aktieägarna för att en valberedning skall inrättas. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013 och grundas på de kända aktieinnehaven omedelbart före offentliggörandet. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till aktieinnehav största ägaren. Valberedningen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till aktieinnehav större ägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till aktieinnehav större ägarna skall äga utse sin eller sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen skall behandlas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Likaså skall, om ledamot på egen begäran lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2013 för beslut: (a) förslag till stämmoordförande, (b) förslag till antal styrelseledamöter i bolagets styrelse, (c) förslag till val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen, (d) förslag till val av revisorer, (e) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan styrelseordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete, (f) förslag till arvode för revisorer, samt (g) förslag till förfarande för tillsättande av valberedning.

Valberedningen skall vidarebefordra sådan information till Billerud som Billerud behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och Billerud skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall Billerud även svara för skäliga kostnader för externa konsulter och liknande som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkten 16
Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

Billerud skall tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna skall motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättningen kan utgöras av fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner såsom tjänstebil samt pension. Fast och rörlig lön skall fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Den rörliga ersättningen utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål och skall vara maximerad till en fastställd procentsats av fast årslön och varierar mellan 30 procent och 45 procent. Dock skall rörlig ersättning endast utgå under förutsättning av att bolagets rörelseresultat är positivt. Långsiktiga incitamentsprogram inom bolaget skall i huvudsak vara kopplade till vissa förutbestämda finansiella och aktiekursrelaterade prestationskrav. Programmen skall säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och skall implementeras på marknadsmässiga villkor. Långsiktiga incitamentsprogram skall löpa under minst tre år. För närmare information om de befintliga långsiktiga incitamentsprogrammen som antogs av årsstämman 2010 och 2011 hänvisas till bolagets årsredovisning och information på hemsidan. För närmare information om det till årsstämman 2012 föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet, se styrelsens förslag enligt punkt 17 på dagordningen. Pensionsförmåner skall vara antingen avgifts- eller förmånsbestämda och normalt ge en rätt till pension från 65 års ålder. I vissa fall kan pensionsåldern sänkas, dock lägst till 62 års ålder. Vid uppsägning gäller normalt sex till tolv månaders uppsägningstid och rätt till avgångsvederlag motsvarande högst tolv månadslöner för det fall bolaget avslutar anställningen.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning och övriga anställningsvillkor för medlemmar i ledningsgruppen beslutas av VD, efter godkännande av ersättningsutskottet.

Styrelsen i Billerud skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkten 17
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2012") och överlåtelse av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet.

a) INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM 2012

LTIP 2012 i sammandrag
Styrelsen föreslår ett nytt långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2012") baserat på i allt väsentligt motsvarande villkor som de för det långsiktiga incitamentsprogram som infördes vid årsstämman 2011 (”LTIP 2011”). Styrelsens huvudsakliga mål med förslaget till LTIP 2012 är att stärka Billeruds förmåga att behålla de bästa talangerna för centrala ledarskapspositioner. Målet är vidare att de ledande befattningshavare och nyckelpersoner vilkas insatser har en direkt inverkan på Billeruds resultat, lönsamhet och värdetillväxt, skall stimuleras till ökade insatser genom att sammanlänka deras intressen och perspektiv med aktieägarnas. LTIP 2012 omfattar upp till 20 personer bestående av VD, finansdirektör, personaldirektör, direktören för strategisk utveckling, produktionsdirektör, affärsområdeschefer och brukschefer, VD för Billerud Skog AB samt andra befattningshavare med nyckelposition. För att kunna delta i LTIP 2012 krävs att deltagarna förvärvar aktier i Billerud till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier"). Befintligt innehav av Billerudaktier som inte allokerats till tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram får också tillgodoräknas som erfordrad investering av Sparaktier. Deltagare erbjuds att avsätta Sparaktier till ett högsta antal som motsvarar tio (10) procent av deltagarens årliga grundlön vid årsslutet 2011 dividerat med stängningskursen för Billerudaktien per den sista handelsdagen för 2011, dvs. den 30 december 2011 (58,50 kronor). Sparaktier får normalt sett förvärvas eller allokeras till programmet under en period om cirka två veckor under maj månad 2012 efter Bolagets årsstämma. Om nyrekrytering av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner sker därefter, kan dock erbjudande om deltagande i programmet lämnas samt förvärv eller allokering av Sparaktier medges sådana befattningshavare fram till och med utgången av november månad 2012. Om deltagaren under perioden för förvärv eller allokering av Sparaktier har insiderinformation om Billerud, kan dock erbjudande om deltagande i programmet lämnas samt förvärv eller allokering av Sparaktier medges sådana befattningshavare fram till och med utgången av december månad 2012. För varje Sparaktie som deltagarna allokerar till LTIP 2012 tilldelas deltagarna vederlagsfritt ett antal aktierätter enligt nedan. Därefter kommer deltagarna, efter en treårig intjänandeperiod som inleds den dag avtal ingås om LTIP 2012 och slutar i anslutning till offentliggörandet av Billeruds delårsrapport avseende första kvartalet 2015, att utifrån antal tilldelade aktierätter vederlagsfritt tilldelas aktier i Billerud förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Matchningsaktierätterna
För varje Sparaktie som deltagarna investerar i och binder upp inom ramen för LTIP 2012 tilldelas deltagaren vederlagsfritt en (1) matchningsaktierätt (”Matchningsaktierätt”), som berättigar deltagaren att vederlagsfritt erhålla en (1) Billerudaktie under förutsättning (i) att deltagaren förblir anställd inom Billerudkoncernen under Intjänandeperioden; och (ii) att deltagaren ej har avyttrat de ursprungligen innehavda Sparaktierna under Intjänandeperioden.

Prestationsaktierätterna
För varje Sparaktie som deltagaren investerar i och binder upp inom ramen för LTIP 2012 tilldelas deltagaren vederlagsfritt tre (3) prestationsaktierätter (”Prestationsaktierätter”). Prestationsaktierätterna är indelade i tre serier, serie A-C. För att Prestationsaktierätter av Serie A-C skall berättiga till tilldelning av Billerudaktier krävs att de villkor som gäller för Matchningsaktierätterna uppfylls samt att vissa ytterligare prestationskrav uppnås. Prestationskraven för Prestationsaktierätter A är kopplade till Billeruds genomsnittliga rörelsemarginal för perioden 2012 – 2014. Prestationskraven för Prestationsaktierätter B är kopplade till Billeruds EBIT-marginal i jämförelse med den genomsnittliga rörelsemarginalen under perioden 2012 – 2014 för en jämförelsegrupp bestående av särskilt utvalda företag. Prestationskraven för Prestationsaktierätter C är kopplade till Billeruds totalavkastning för perioden 2012 – 2014 i jämförelse med totalavkastningen för perioden 2012 – 2014 för en jämförelsegrupp bestående av särskilt utvalda börsnoterade nordiska bolag.

Gemensamma villkor för Aktierätterna
Utöver vad som sagts ovan gäller för såväl Matchningsaktierätterna som Prestationsaktierätterna följande gemensamma villkor:
• Aktierätterna avses tilldelas vederlagsfritt under maj månad 2012. Styrelsen bemyndigas att göra tilldelningar inom ramen för LTIP 2012 i samband med nyrekryteringar som genomförts efter det första tilldelningstillfället, dock ej senare än november månad 2012, i det fall tilldelning till deltagaren inte kan ske då denne har insiderinformation om Billerud vid tillfället, dock ej senare än utgången av december månad 2012 eller i det fall Bolaget är förhindrat att lansera LTIP 2012 under maj månad 2012, dock ej senare än november månad 2012.
• Deltagarna har ej rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Aktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna under Intjänandeperioden.
• Vederlagsfri tilldelning av Billerudaktier med stöd av innehavda Aktierätter kommer att ske efter offentliggörande av Billeruds delårsrapport avseende första kvartalet 2015, dock tidigast tre (3) år efter att avtal ingåtts om LTIP 2012.
• Billerud kommer ej att kompensera deltagarna i LTIP 2012 för lämnade utdelningar avseende de aktier som respektive Aktierätt berättigar till.
• Vinsten per deltagare är begränsad till ett maximalt belopp om SEK 220 per Aktierätt, motsvarande maximalt 18 månadslöner. Beräkningen skall ske baserat på den lön som ligger till grund för beräkningen av antalet Sparaktier som deltagaren äger rätt att förvärva. För det fall att vinsten, vid beräkning av tilldelning enligt LTIP 2012, skulle överstiga denna maxgräns om SEK 220 per Aktierätt, skall anpassning ske genom att antalet Billerudaktier som deltagaren skall erhålla räknas ner i motsvarande mån.

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2012, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer.

Omfattning, säkringsåtgärder och kostnader
LTIP 2012 föreslås omfatta sammanlagt högst 60 700 Sparaktier, vilka medför tilldelning av sammanlagt högst 242 800 Billerudaktier (högst 60 700 med stöd av Matchningsaktierätter och högst 182 100 med stöd av Prestationsaktierätter). Därutöver omfattar LTIP 2012 ytterligare 57 000 Billerudaktier som hänför sig till sådana aktier som kan överlåtas av Billerud i syfte att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter. Det maximala antalet Billerudaktier som omfattas av LTIP 2012 uppgår således till 299 800, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av det totala antalet utestående Billerudaktier och antal utestående röster. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2012 ska kunna bli föremål för omräkning på grund av att Billerud genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram. För att säkerställa leverans av Billerudaktier under LTIP 2012 föreslår styrelsen att styrelsen skall äga besluta om alternativa metoder för överlåtelse av Billerudaktier under LTIP 2012. Styrelsen föreslås således äga rätt att överlåta egna aktier i Billerud (enligt punkt b) nedan eller ingå så kallade aktieswapavtal med tredje part för att infria förpliktelserna under LTIP 2012. Baserat på användning av stängningskursen för Billerudaktien den 23 februari 2012, ett teoretiskt antagande om en årlig 10-procentig ökning av aktiekursen, ett 59 procentigt uppfyllande av prestationskraven samt uppskattningar avseende personalomsättning och en intjänandeperiod om tre (3) år, beräknas kostnaden för LTIP 2012 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka tio miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,2 procent av Billeruds totala personalkostnader under räkenskapsåret 2011. Den maximala uppskattade kostnaden för LTIP 2012 baserat på ovanstående antaganden beräknas uppgå till cirka 27 miljoner kronor, inklusive 17 miljoner kronor i sociala avgifter.

Styrelsens förslag till beslut
Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om antagande av LTIP 2012.

b) ÖVERLÅTELSE AV AKTIER UNDER LTIP 2012

Bakgrund
För att kunna genomföra LTIP 2012 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av aktier under programmet. Mot bakgrund av dessa överväganden avser styrelsen att säkerställa leverans av Billerudaktier under LTIP 2012 genom att antingen ingå ett aktieswapavtal med tredje part eller, under förutsättning av årsstämmans beslut enligt denna punkt, genom att överlåta aktier av Billeruds egna innehav.

Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman fattar beslut om överlåtelse av aktier under LTIP 2012 på följande villkor:
(i) Överlåtelse får ske av högst 242 800 Billerudaktier att överlåtas till deltagarna i LTIP 2012 (eller av det högre antal som kan följa av omräkning enligt villkoren för programmet på grund av att Billerud genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.)
(ii) Överlåtelse av aktier skall ske utan betalning vid tidpunkten och enligt de villkor deltagarna i LTIP 2012 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.
(iii) Billerud skall äga rätt att före årsstämman 2013, i syfte att täcka vissa kostnader (i huvudsak sociala avgifter) för Billeruds långsiktiga incitamentsprogram,
- överlåta högst 83 000 aktier av Billeruds totala egna innehav av Billerudaktier i syfte att täcka kostnader för LTIP 2010;
- överlåta högst 64 000 aktier av Billeruds totala egna innehav av Billerudaktier i syfte att täcka kostnader för LTIP 2011; samt
- överlåta högst 57 000 aktier av Billeruds totala egna innehav av Billerudaktier i syfte att täcka kostnader för LTIP 2012.
(iv) Överlåtelse av aktier enligt denna punkt skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led för att åstadkomma LTIP 2010, LTIP 2011 och LTIP 2012. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Billerud att överlåta aktier enligt förslaget för att fullgöra åtaganden enligt beslutade incitamentsprogram.

Punkten 18
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av högst det antal egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, antingen till tredje man som betalning i samband med företagsförvärv, och/eller överlåtelse på börs i syfte att erhålla likvida medel för betalning i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, samt vid annan överlåtelse än på börs, även kunna erläggas genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Överlåtelse på NASDAQ OMX Stockholm skall ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet på bolagets aktier. Annan överlåtelse får ske till lägst ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är för att ha handlingsberedskap att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag och verksamheter.

Punkten 19
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens punkt 1 till att ange att bolagets firma skall vara Billerud Aktiebolag (publ).

Antal aktier
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 104 834 613 aktier med en röst vardera, således totalt 104 834 613 röster. Bolaget innehade 1 720 314 egna aktier, vilka inte kan företrädas på stämman. Totalt röstetal i bolaget per nämnda tidpunkt uppgår därmed till 103 114 299 st.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 17, 18 och 19
För giltigt beslut av stämman under punkten 17(a) erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna och för giltigt beslut av stämman under punkten 17(b) erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag enligt punkten 17(b) är villkorat av att styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2012 godkänts av årsstämman. Stämmans beslut under punkterna 18 och 19 förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 12-15 och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 19 framgår ovan. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 10b och 16-18, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängligt hos bolaget senast från den 18 april 2012. Redogörelse för valberedningens arbete i bolaget inför årsstämman 2012 inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse m.m. finns tillgängligt hos bolaget senast från den 2 april 2012. Samtliga ovan nämnda handlingar finns tillgängliga under bolagets adress Frösundaleden 2 B, Solna, och sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna finns även på bolagets hemsida, www.billerud.se.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Solna i mars 2012
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice to attend the Annual General Meeting of Billerud Aktiebolag (publ), to be held on Wednesday 9 May 2012 at 3 p.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.billerud.com. For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted into English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ingvar Petersson, Styrelseordförande, 070-595 76 05
Sophie Arnius, Investor Relations Manager, 08-553 335 24, 070-590 80 72

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 11.00 den 2 april 2012.

Billerud – ”The Natural Part in Smarter Packaging”. Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. Billerud har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningspapper. Billerud omsätter ca MSEK 9 000 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerud.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar