Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) har idag den 15 maj 2018 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Fastställande av årsredovisningen samt utdelning 

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2017 och beslutade att en utdelning om 4,30 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna. Avstämningsdagen fastställdes till den 17 maj 2018 och utbetalningen beräknas ske den 22 maj 2018.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande  

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Lennart Holm, Michael M.F. Kaufmann, Kristina Schauman och Victoria Van Camp samt att välja Tobias Auchli och Jan Åström till nya styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även att omvälja Lennart Holm till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann till styrelsens vice ordförande.

Val av revisor 

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Ingrid Hornberg Román kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier och överlåtelse av egna aktier under det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet 

Årsstämman beslutade om att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram med samma struktur som de program som antagits vid tidigare årsstämmor ("LTIP 2018") för högst 100 ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner och talanger inom BillerudKorsnäskoncernen.

För att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2018, och bolagets övriga långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, beslutade årsstämman om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman vidare att vederlagsfri överlåtelse av högst 335 000 BillerudKorsnäsaktier i eget innehav får ske till deltagarna i LTIP 2018 efter intjänandeperiodens utgång, som slutar i anslutning till offentliggörandet av BillerudKorsnäs delårsrapport avseende perioden januari – mars 2021.

Ändring av bolagsordningen 

Årsstämman beslutade om en ändring av BillerudKorsnäs verksamhetsföremål för att bättre avspegla BillerudKorsnäs verksamhet inom skogsbruk, genom ändring av bolagsordningen.

Övrigt 

Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorn samt att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, 08-553 335 00
Andreas Mattsson, General Counsel, 072-585 16 78
  

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se