Bokslutskommuniké januari-december 2012

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Fjärde kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 3 068 jämfört med MSEK 2 628 föregående kvartal. Ökningen var hänförlig till förvärvet av Korsnäs.
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 25. Minskningen om MSEK 136 jämfört med föregående kvartal beror främst på högre kostnader av engångs- och säsongskaraktär.
 • Kvartalet belastades med engångskostnader om MSEK 102. Justerat för dessa engångskostnader uppgick rörelseresultatet till MSEK 127.
 • Priserna i lokal valuta för förpackningsmaterial förbättrades med knappt 2 procent jämfört med föregående kvartal till följd av realisering av tidigare aviserade prishöjningar.
 • Förvärvet av Korsnäs slutfördes den 29 november 2012 och en företrädesemission om cirka SEK 2 mdr genomfördes.

Helåret 2012 jämfört med samma period 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 10 427, en ökning med 12 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till MSEK 489, främst till följd av lägre priser i lokal valuta och ett försämrat valutaläge.
 • Totalt har kostnader av engångskaraktär uppgått till MSEK 170 (10).

Utdelningsförslag

 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 2,00 per aktie för 2012.

Utsikter

 • Orderläget inom förpackningsmaterialsegmenten bedöms för merparten av produkterna fortsatt vara på normalnivå för säsongen under första kvartalet 2013.
 • Priser i lokal valuta för förpackningsmaterial bedöms vara stabila under första kvartalet 2013.
 • Vedpriser bedöms under 2013 vara lägre jämfört med 2012.
 • Engångskostnader relaterade till minskning av övervärdet i det förvärvade färdigvarulagret beräknas belasta första kvartalet 2013 med cirka MSEK 48.


Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:

Händelserikt kvartal avslutar ett historiskt år
“Fjärde kvartalet var ovanligt händelserikt då den historiska sammanslagningen av Billerud och Korsnäs slutfördes. Vi slutförde också integrationen av våra pappersmaskiner i Finland under kvartalet. Integrationsarbetet i BillerudKorsnäs fortskrider enligt plan och vi kommer från nästkommande kvartal att börja rapportera realisering av våra synergier. Synergierna för bägge förvärven bedöms uppgå till cirka MSEK 330 per år med full effekt från och med slutet av 2015.

Vår genomförda företrädesemission övertecknades och vi värderar högt det starka stöd som vi har fått från våra aktieägare. Emissionslikviden om cirka SEK 2 mdr stärker vår finansiella position och ger oss handlingsutrymme att ta tillvara på framtida affärsmöjligheter.

Även om vårt kvartalsresultat har belastats med flera tillkommande kostnader är det underliggande operationella resultatet i koncernen fortsatt stabilt. Viktigast av allt, vi ser fortsatt mycket positivt på de framtida möjligheterna för BillerudKorsnäs.”

Bokslutskommunikén presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens fredagen den 8 februari 2013 kl. 14.30. Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

   
För ytterligare information, kontakta gärna:

Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
Sophie Arnius, Investor Relations & Financial Media Director, +46 (0)70 590 80 72

Informationen i denna rapport är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen avlämnades för offentliggörande den 8 februari 2013 kl. 12.30. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se