Delårsrapport Januari-juni 2010

Avlämnad för offentliggörande den 22 juli 2010 kl. 10.30 

(Tabell återfinns i bifogad pdf) 

Januari-juni 2010 jämfört med samma period 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 298 (3 807), en ökning med 13 procent.
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 290 (-31).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,82 (-0,42).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 435 (5), motsvarade en marginal på 10 procent (0).
 • Årsstämman 2010 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna en utdelning på SEK 0,50 (0) per aktie för 2009. 

April-juni 2010 jämfört med januari-mars 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 108 (2 190).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 134 (156).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 201 (234), en försämring med MSEK 33.
 • Andra kvartalet 2010 belastades med kostnader om cirka MSEK 110 för periodiskt underhållsstopp vid Gruvöns bruk. Underhållsstoppet, som sker med 18 månaders intervall, blev dyrare och mer komplicerat än väntat till följd av bland annat strejkåtgärder.
 • Strejkåtgärder under andra kvartalet har resulterat i produktionsbortfall om cirka 26 000 ton samt extra kostnader, vilka tillsammans uppgick till MSEK 77. Svenskt Näringsliv har för kostnader relaterade till strejken erbjudit full kompensation. Den förväntade ersättningen har intäktsförts i andra kvartalet.
 • Det starka orderläget fortsatte under andra kvartalet. Förpackningspapperssegmenten ökade priserna i lokal valuta med i snitt cirka 6 procent jämfört med första kvartalet.
 • Efter kvartalets utgång har en ny 7-årig kreditfacilitet om MSEK 800 upptagits. 

Utsikter för helåret 2010

 • Tredje kvartalet 2010 har börjat med fortsatt god efterfrågan inom samtliga segment.
 • Prishöjningar har genomförts för alla produkter och ytterligare prisökningar har aviserats i syfte att successivt återställa priserna till nivåerna som rådde under senare delen av 2008.
 • Strejkåtgärder under andra kvartalet innebär att totala leveranser för helåret blir lägre. 

Kommentar av Billeruds VD Per Lindberg:
Fortsatt mycket stark efterfrågan och ökande priser, men extraordinära kostnader påverkar marginalen
”Med ett rörelseresultat på 201 miljoner kronor för det andra kvartalet har vi nu tre kvartal i följd bakom oss med en rörelsemarginal på 10 procent. Vi har fortsatt arbetet med att återställa priserna i lokal valuta och för våra förpackningspapper har vi under kvartalet i genomsnitt cirka 6 procent högre priser än föregående kvartal i respektive försäljningsvalutor. Arbete är prioriterat eftersom en del av höjningen behövs för att kompensera för en starkare svensk krona. 

Under det andra kvartalet genomfördes i vårt största bruk ett planerat underhållsstopp, vilket avsevärt påverkat lönsamheten. Stoppet görs var 18:e månad och skedde senast under fjärde kvartalet 2008. Stoppet försvårades av strejkåtgärder och blev dyrare än väntat. Kostnaden för stoppet blev cirka 110 miljoner kronor och visar sig i form av lägre produktionsvolymer samt ökade rörliga och fasta kostnader. Jämförelsen mellan första och andra kvartalet i år kan vid en första anblick därför te sig negativ för våra förpackningssegment, framförallt för Packaging Boards som har fått bära huvuddelen av stoppkostnaderna. Detta gäller inte för affärsområdet Market Pulp som till följd av massaprishöjningar och trots stoppkostnader kan leverera historiskt mycket goda marginaler. Affärsområdet Market Pulp har i mindre utsträckning berörts av stoppkostnader. 

Dock ser vi kvartalet som ett steg framåt för Billerud. Vi har mycket stark efterfrågan på samtliga produkter, och vi fortsätter att höja priserna. Speciellt glada är vi också för det erkännade i Kina som vår nya produkt FibreForm® har fått i form av mottagandet av priset ”Technology Innovation Award 2010” i Kina.” 

Delårsrapporten presenteras av Billeruds VD Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Bertil Carlsén på en press- och analytikerkonferens torsdagen den 22 juli kl. 13.00. 
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 70 248 15 17 och Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, +46 730 211 092 

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. 

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. www.billerud.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar