Delårsrapport januari-juni 2013

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Andra kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 973, en minskning med 3 procent jämfört med föregående kvartal. Minskningen var hänförlig till lägre volymer.
  • Justerat rörelseresultat, exklusive engångskostnader om MSEK 62, uppgick till MSEK 318. Minskningen om MSEK 114 jämfört med föregående kvartal berodde främst på periodiskt underhållsstopp.
  • Integrationen och realisering av synergier löper på väl. Ackumulerade synergier uppgående till MSEK 121 har realiserats, varav MSEK 44 hör till andra kvartalet.

Januari-juni 2013 jämfört med samma period 2012

  • Ökningen i både nettoomsättning och justerat rörelseresultat berodde på förvärvet i Finland i juni 2012 och samgåendet med Korsnäs i november 2012. Idag har BillerudKorsnäs en starkare plattform för framtida tillväxt på den attraktiva och växande förpackningsmarknaden.
  • Årsstämman 2013 beslutade om en utdelning på SEK 2,00 per aktie för 2012.

Utsikter

  • Målet om cirka MSEK 530 i årliga synergier och besparingar från slutet av 2015 är oförändrat.
  • Efterfrågan inom Consumer Board förväntas under tredje kvartalet fortsatt vara stabil och tillfredsställande. Orderläget för Containerboard bedöms stabilt för det tredje kvartalet, dock med ökad osäkerhet. Affärsområde Packaging Paper står inför en marknadssituation som är svagare än normalt varför produktionsstopp kan komma att ske under det tredje kvartalet.
  • Priserna i lokal valuta förväntas vara på nuvarande nivå under nästa kvartal. För Packaging Paper finns en risk för prispress till följd av den fortsatt tröga Europeiska marknaden vilket resulterar i ökad konkurrens på marknader utanför Europa. Dessutom tillkommer ny kapacitet på marknaden under 2014.
  • Snittspriset för ved under 2013 förväntas vara cirka 5 procent lägre jämfört med snittspriset under 2012.


Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:

Halvvägs med realiseringen av synergimålet
“Vi fortsätter att fokusera på integrationsarbetet och skapandet av det nya BillerudKorsnäs. Jag är därför först och främst väldigt glad över att se att vi har realiserat synergier motsvarande en årstakt om cirka MSEK 260 vilket tar oss nästan halvvägs till vårt mål om MSEK 530. Det betyder att integrationen går bra. Vi har också fått klartecken från EU-kommissionen att sälja PM2 i Gävle till SwedPaper och vi förväntar oss att avsluta affären den 1 augusti. I och med detta uppfyller vi de formella kraven på vårt förvärv av Korsnäs.

Som tidigare kommunicerats var vårt justerade rörelseresultat om MSEK 318 under förväntan, främst till följd av problem med uppstart efter ombyggnaden av kartongmaskin KM5 i Frövi. Kostnader för ombyggnaden blev nästan MSEK 50 högre än förväntat men det är inte ovanligt att det händer i samband med så stora ombyggnationer. Vi har nu skapat en plattform för högre kapacitet och ökad kvalitet. Jag är också nöjd att produktionen nu har stabiliserats och är i linje med förväntningar.

Vi ser en varierande marknadssituation under andra kvartalet. I korthet; efterfrågan i Europa inom vissa segment trampar fortfarande vatten, vilket i kombination med överkapacitet sätter press på vissa Europeiska segment. Vi kommer därför, på medel- och lång sikt, aktivt sträva efter att öka vår försäljning utanför Europa.

Under kvartalet lanserade vi vår nya kommunikationsplattform och vi ser oss själva som de som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vårt mål är att erbjuda smartare förpackningar dels genom bättre material och dels genom bättre lösningar. Smartare förpackningar tillför värde i varje steg i värdekedjan; attraherar konsumenter, ökar produktiviteten, sänker transportkostnaderna, minskar resursslöseri och inte minst ger en lägre miljöpåverkan.

Vi är därför fortsatt mycket optimistiska om framtidsutsikterna för BillerudKorsnäs. Vi kommer att utveckla detta mer på vår kapitalmarknadsdag planerad till den 14 november 2013 i Stockholm. Jag ser fram emot att träffa er där. Mer information om evenemanget kommer att finnas på www.billerudkorsnas.se.”

Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens torsdagen den 18 juli 2013 kl. 11.00. Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
Sophie Arnius, Investor Relations & Financial Media Director, +46 (0)70 590 80 72

Informationen i denna rapport är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen avlämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 kl. 10.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera