Delårsrapport januari-mars 2012

Avlämnad för offentliggörande den 26 april 2012 kl. 07.45

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Första kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 291 jämfört med MSEK 2 086 föregående kvartal.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 142, en ökning med MSEK 67 jämfört med föregående kvartal. Ökningen beror främst på att varken underhållsstopp eller marknadsrelaterat produktionsstopp genomförts, vilket medfört högre volymer och lägre fasta kostnader.
  • Kvartalet belastades med förvärvsrelaterade engångskostnader om MSEK 14. Justerat för dessa engångskostnader uppgick rörelseresultat till MSEK 156.
  • Priserna i lokal valuta för förpackningspapper minskade med cirka 2 procent jämfört med föregående kvartal, vilket var ett resultat av de prissänkningar som skedde under föregående kvartal.

Utsikter

  • Marknaden visar tecken på förbättring under andra kvartalet.
  • Orderläget inom förpackningspapperssegmenten förbättrades under första kvartalet jämfört med föregående kvartal och var vid början av andra kvartalet i snitt på normalnivå. Orderläget bedöms vara fortsatt gott under det kommande kvartalet.
  • Prissänkningar inom förpackningspapperssegmenten avstannade under kvartalet.
  • Prisökningar har under kvartalet aviserats för vissa produktgrupper och en prisökning har efter kvartalets utgång aviserats för säck- och kraftpapper om 8-10 procent från och med 1 juni 2012.
  • Förvärvsrelaterade engångskostnader kommer att belasta det kvartal i vilket förvärvet av UPM-Kymmenes förpackningspappersverksamhet genomförs och bedöms uppgå till ytterligare cirka MSEK 15. Till detta tillkommer redan kommunicerade engångskostnader för separation av den förvärvade verksamheten vilka uppskattas till cirka MSEK 22 och som infaller under årets tre återstående kvartal.
  • Vedpriser bedöms under 2012 vara lägre jämfört med 2011.

Kommentar av Billeruds VD Per Lindberg:
Förbättrat marknadsläge med positiv utsikt

”Orderläget har förbättrats inom våra förpackningspapperssegment och ligger på en normal nivå. Vår omsättning på MSEK 2 291 och rörelsemarginal på 6 procent återspeglar dock en låg prisnivå. I lokal valuta ser vi en prisnedgång på cirka 2 procent inom förpackningspapper under första kvartalet som en följd av prispressen under föregående kvartal. Vi har idag aviserat en prisökning om EUR 80 per ton från och med 1 juni för våra säck- och kraftpapper.

Som vi tidigare informerat kom vi 1 februari överens med UPM-Kymmene om att förvärva deras förpackningspappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari för MEUR 130. Förvärvet kompletterar vårt existerande produkterbjudande och ger oss möjlighet att utveckla och förstärka vårt erbjudande inom förnybara smartare förpackningar. Vi minskar med förvärvet vår massaexponering vilket också minskar volatiliteten i vårt resultat och dessutom får vi en utökad kostnadsbas i Euro. Vi förväntar oss årliga nettosynergier på MSEK 30 och vinsten per aktie bedöms öka när synergierna realiserats. Övertagandet av den förvärvade verksamheten förväntas ske under andra kvartalet.”

Delårsrapporten presenteras av Billeruds VD och koncernchef Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens torsdagen den 26 april kl. 13.30. Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 702 481 517 och Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 730 370 874.

Informationen är sådan som Billerud Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande den 26 april 2012 kl 07.45. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Billerud – ”The Natural Part in Smarter Packaging”. Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. Billerud har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningspapper. Billerud omsätter ca MSEK 9 000 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerud.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar