Delårsrapport januari-mars 2013

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Första kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 5 132 jämfört med MSEK 3 068 föregående kvartal. Ökningen var hänförlig till förvärvet av Korsnäs.
  • Justerat rörelseresultat (exklusive engångskostnader) uppgick till MSEK 432. Ökningen om MSEK 305 jämfört med föregående kvartal beror främst på förvärvet av Korsnäs.
  • Integrationen och realisering av synergier går bättre än planerat. Synergier uppgående till MSEK 77 har realiserats.
  • Kvartalet belastades med engångskostnader om MSEK 75.
  • Bolaget etablerade ett Medium Term Note (MTN) program och genomförde inom programmet en obligation om totalt MSEK 1 500. Likviden användes för att återbetala ett kortfristigt lån upptaget i samband med förvärvet.  

Utsikter

  • Ytterligare synergier och besparingspotential har identifierats. Målet har höjts till cirka MSEK 530 i årliga synergier och besparingar från slutet av 2015.
  • Engångskostnader för realisering av synergierna och besparingarna bedöms uppgå till cirka MSEK 200. Kostnaderna kommer att belasta resultatet främst under 2013 och första halvåret 2014.
  • Orderläget varierar mellan segmenten, men förväntas generellt att förbättras under andra kvartalet 2013.
  • Prisökningar i lokal valuta har aviserats från april för vissa produkter och genomförs under andra kvartalet 2013.
  • Tillgången på ved är god och priserna under 2013 bedöms att vara stabila på dagens nivå. Genomsnittspriset för 2013 förväntas att vara 4 procent lägre jämfört med genomsnittspriset under fjärde kvartalet 2012.

Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:
Integrationen går bättre än planerat

“Första hela kvartalet som det nya BillerudKorsnäs har avslutats och integrationen av de två bolagen går mycket bra. Vi har därför ökat vårt mål för integrationsprogrammet med MSEK 200 till cirka MSEK 530 i synergier, kostnadsbesparingar och effektivisering. Engångskostnader för realisering av synergierna och besparingarna kommer att öka till cirka MSEK 200, men är klart motiverade givet de förväntade besparingarna. Arbetet med försäljningen av PM 2 i Gävle fortskrider också enligt plan och vi räknar med att uppfylla EUs krav gällande vårt förvärv av Korsnäs.

Vårt justerade rörelseresultat för kvartalet om MSEK 432 är i linje med våra förväntningar givet nuvarande affärsläge. Valutaläget med en mycket stark krona sätter hög tryck på vårt rörelseresultat och ger en negativ effekt om MSEK 68 kvartal mot kvartal. Med tanke på den starka kronan är det glädjande att se att integrationen genererar positiva besparingseffekter utöver våra initiala förväntningar.

Affärsläget under första kvartalet var något avvaktande men stabilt. Situationen på marknaden varierade mellan våra affärsområden. Medan Packaging Paper mötte en något svagare marknad än normalt, upplevde Consumer Board en mer tillfredsställande och normal marknad och marknaden för Containerboard förstärktes. Sammantaget väntar vi fortsatt på ett lyft på den europeiska marknaden och som en konsekvens intensifierar vi våra försäljningsinsatser på tillväxtmarknader.”

Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg och
Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens tisdagen den
23 april 2013 kl. 10.00. Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
Sophie Arnius, Investor Relations & Financial Media Director, +46 (0)70 590 80 72

Informationen i denna rapport är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen avlämnades för offentliggörande den 23 april 2013 kl. 07.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera