Delårsrapport Januari-september 2001

DELÅRSRAPPORT Januari-september 2001 Genom etablerandet av Billerud, en sammanslagning av AssiDomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg med Stora Ensos pappersbruk Gruvön, har ett nytt konkurrenskraftigt och i flera avseenden ledande bolag inom förpackningspapper etablerats. Billerud ägdes per den 30 september till 50 procent av AssiDomän och till 50 procent av Stora Enso. Eftersom Stora Enso efter september månads utgång har överenskommit med AssiDomän att sälja 20 procent av aktierna i Billerud till AssiDomän, innehar AssiDomän 70 procent av aktierna i Billerud. (Samtliga ekonomiska uppgifter avseende år 2000 är proforma) Januari- Kvartal september 2001 2001 2000 III II III 2001 2000 Nettoomsättning, MSEK 1 593 1 742 1 696 5 175 4 895 Rörelseresultat, MSEK 246 319 483 1 034 998 Rörelsemarginal, % 15 18 28 20 20 Resultat efter finansiella 217 292 -1) 951 -1) poster, MSEK Vinst per aktie, SEK 2,45 3,33 -1) 10,83 -1) 1) Historiska data saknas · Fortsatt avmattning på marknaden. · Rörelseresultatet för perioden januari-september 2001 blev något bättre än samma period förra året. · Resultatet försämrades i tredje kvartalet med MSEK 73 jämfört med föregående kvartal, i huvudsak på grund av lägre genomsnittspriser på avsalumassa, under-hållsstopp i Gruvön och Karlsborg samt kostnader för uppbyggnad av Billerud och börsnotering (MSEK 22). · Avkastningen på sysselsatt kapital mätt som rullande 12-månaderstal uppgick till 30 procent (30 procent för helåret 2000). · Börsnotering planeras till den 20 november 2001. · Bedömningen är att resultatet under det fjärde kvartalet något kommer att underskrida tredje kvartalets nivå. Redovisningen är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Se vidare förutsättningar, sid 7. Billerud-koncernen Marknad Under året har efterfrågan på Billeruds produkter varit relativt stabil med leveransvolymer endast marginellt lägre än föregående års nivå. Marknaden för Billeruds förpackningspapper var under inledningen av året stark, men har därefter successivt försvagats. Prissänkningar har skett i lokala valutor, men detta har kompenserats genom försvagningen av den svenska kronan. Efterfrågan på avsalumassa har varit låg, men på grund av kraftiga produktionsbegränsningar har lagren hos massaproducenterna sjunkit under året. Priset på långfibrig avsalumassa har sjunkit kraftigt, från USD 710 per ton vid årets ingång till USD 450 per ton i slutet av september. Från oktober har dock vissa prishöjningar skett för avsalumassa. Billerud genomförde produktionsbegränsningar på grund av efterfrågesituationen under första halvåret i år. Under tredje kvartalet genomfördes de årliga underhållsstoppen i Gruvön och Karlsborg, vilket ledde till lägre produktion och leveranser. Försäljning och resultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen för perioden uppgick till MSEK 1 593, en minskning med 9 procent jämfört med andra kvartalet. Den lägre omsättningen förklaras av lägre leveranser av framför allt wellråvaror samt sänkta priser på avsalumassa. Priserna på Billeruds pappersprodukter, uttryckta i svenska kronor, var i genomsnitt relativt stabila. De lägre volymerna förklaras främst av att de årliga underhållsstoppen genomfördes i två bruk (Gruvön och Karlsborg) under kvartal 3 men endast i ett bruk (Skärblacka) under kvartal 2. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 246, en minskning jämfört med föregående kvartal med MSEK 73 eller 23 procent. Resultatet påverkades negativt av de sänkta priserna på avsalumassan och de minskade leveranserna genom underhållsstoppen. Dessutom belastades resultatet under kvartalet av MSEK 22 i engångskostnader för uppbyggnad av Billerud och börsnotering. Resultatutvecklingen för respektive produktområde kommenteras på sidan 5. Januari - september I förhållande till de tre första kvartalen år 2000 ökade nettoomsättningen med 6 procent och uppgick till MSEK 5 175. Den ökade omsättningen förklaras av högre priser på kraftpapper och wellråvaror samt den försvagade svenska kronan. Detta har motverkats av lägre priser på avsalumassa. Totalt minskade leveranserna med 3 procent i jämförelse med samma period år 2000. Rörelseresultatet MSEK 1 034 innebar en förbättring jämfört med de tre första kvartalen 2000 med MSEK 36 eller 4 procent. Ökningen var hänförlig till de högre genomsnittspriserna för Billeruds pappersprodukter. Effekten av de ökade priserna i svenska kronor motverkades dock av sänkta massapriser och högre rörliga kostnader, huvudsakligen beroende på högre ved- och kemikaliepriser. I jämförelse med föregående år belastades resultatet av MSEK 32 i engångskostnader för skapandet av Billerud och för börsnoteringen. Föregående år återbetalades SPP-medel med MSEK 25. Justerat för dessa två poster uppgick resultatförbättringen, jämfört med år 2000, till MSEK 93. Finansnettot, uppgående till MSEK -83, avsåg marknadsmässiga kostnadsräntor på lån från ägarna. Beräknad skattekostnad var MSEK -271. Skattekostnaden motsvarade en skattesats på drygt 28 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknat på den senaste 12- månadersperioden, uppgick till 30 procent, att jämföra med 30 procent för helåret 2000. Avkastningen på eget kapital var 35 procent. Valutakursexponering Koncernens fakturering sker till 25 procent i svenska kronor och till 75 procent i utländsk valuta, främst EUR, USD och GBP. Större delen av faktureringen i SEK är emellertid nära relaterad till marknadsprissättning i andra valutor, främst USD. Koncernens valutasäkring tar hänsyn till dessa underliggande flöden. Merparten av kostnaderna är i svenska kronor. Koncernen blir därmed exponerad för valutakursförändringar. För att hantera detta har Billerud säkrat valutakurserna enligt nedan. Koncernens fakturering fördelad på valutor i procent av omsättningen jan- sept 2001 EUR 40 % SEK 25 % USD 20 % GBP 5 % Övriga 10 % Totalt 100 % Kurssäkring i procent av prognostiserade underliggande nettoflöden för kommande 12-månadersperiod Valuta Månad 1- Månad 4- Månad 7- Totalt Snittkur 3 6 12 ser EUR 100 80 55 70 9,58 USD 100 100 95 95 10,56 GBP 100 60 50 65 15,21 Investeringar, kassaflöde och finansiell ställning Billeruds sysselsatta kapital uppgick till MSEK 4 745 per den 30 september 2001, jämfört med MSEK 4 828 proforma 1 januari 2001. Bruttoinvesteringarna uppgick till MSEK 275 medan avskrivningarna under samma period uppgick till MSEK 259. Merparten av investeringsbeloppet avser före årsskiftet påbörjade investeringsprojekt, främst indunstningsanläggning och sodapanna vid Gruvön. Investeringsprojekt, som beslutats efter årsskiftet, inkluderar utbyte av tvättfilter i Skärblacka. Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till MSEK 1 035. Efter nettoinvesteringar (MSEK 272) uppgick det operativa kassaflödet till MSEK 763. Det operativa kassaflödet motsvarar Billeruds förändring i nettoskuldsättning. Efter amorteringar av räntebärande skulder (MSEK 1 356) uppgick det totala kassaflödet till MSEK -593. Räntebärande nettoskuld uppgick den 30 september 2001 till MSEK 1 841, jämfört med MSEK 2 604 proforma 1 januari 2001. Koncernens nettoskuldsättningsgrad var vid periodens utgång 0,6 ggr jämfört med 1,2 ggr vid årets ingång. Det positiva operativa kassaflödet förklarar den minskade nettoskuldsättningsgraden. Billerud avtalade under tredje kvartalet med SEB om en s.k. bryggfinansiering. Denna innebär att refinansiering av lån från nuvarande ägare har säkrats. Denna avlösning kommer att genomföras i samband med den planerade börsnoteringen. Personal Medelantalet anställda uppgick under de tre första kvartalen till 2 357 att jämföra med 2 486 under motsvarande period föregående år. Medelantalet anställda minskade således med cirka 130 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01250/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01250/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar