Hållbar och lönsam tillväxt i fokus på BillerudKorsnäs kapitalmarknadsdag

BillerudKorsnäs genomför idag sin första kapitalmarknadsdag i Stockholm. Temat är ”Leverera hållbar och lönsam tillväxt”. Koncernen har som mål att till 2018 uppnå en organisk tillväxttakt på 15-20 procent.

BillerudKorsnäs strategiska inriktning är att ligga i framkant av utvecklingen av nyfiberbaserade förpackningsmaterial, med det övergripande målet att skapa en hållbar och lönsam tillväxt. Detta kommer att ske genom de tre kärnverksamheterna:

• Affärsområde Containerboard – värdetillväxt, dvs. ökade marginaler för den befintliga produktportföljen, med ett årligt tillväxtmål (CAGR) på 2-4 procent

• Affärsområde Packaging Paper – selektiv tillväxt, dvs. tillväxt inriktad på utvalda segment och balanserade av ytterligare kapacitet, med ett CAGR-mål på 0-4 procent

• Affärsområde Consumer Board – volymtillväxt, dvs. ökad volym på de viktigaste marknaderna, med ett CAGR-mål på 4-5 procent

”BillerudKorsnäs är väl positionerat för att tillvarata attraktiva möjligheter på marknaden för nyfiberbaserade förpackningar. Jag är övertygad om att vi, genom att genomföra de rätta strategierna i vart och ett av våra olika marknadssegment, kan uppnå en sund, hållbar tillväxt och samtidigt skapa långsiktigt aktieägarvärde. Innovation är en nyckel till organisk tillväxt och utgör grunden för vår kompetens”, säger Per Lindberg, vd och koncernchef för BillerudKorsnäs.

Koncernens finansiella mål ligger fast i linje med de som tidigare meddelats. ”Vår fastslagna utdelningspolicy innebär att vi ska dela ut 50 procent av nettovinsten över en konjunkturcykel. På kort sikt är vårt fokus att återställa marginalerna och minska vår skuldnivå. I ett något längre tidsperspektiv ska vi uppnå lönsam tillväxt. På längre sikt är vår ambition att hitta en optimal långsiktig kapitalstruktur, med ett avkastningsmål för sysselsatt kapital som överstiger 13 procent”, säger Per Lindberg.

Omkring kl 13.00 kommer presentationerna från kapitalmarknadsdagen att finnas tillgängliga på BillerudKorsnäs webbplats http://www.billerudkorsnas.com/Investor-Relations/Capital-Markets-Day-2013/. Kapitalmarknadsdagen kan följas i direktsändning på webben på samma webbplats.

För mer information kontakta:
Per Lindberg, vd och koncernchef +46 (0)8 553 335 00
Sophie Arnius, IR, Media & PR direktör, +46 (0)70 590 80 72

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Lämnat för publicering 11.45 svensk tid, den 14 november 2013.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se