Investeringar i framtida tillväxt i fokus på BillerudKorsnäs kapitalmarknadsdag

Temat för BillerudKorsnäs andra kapitalmarknadsdag är “Investeringar för hållbar och lönsam tillväxt”. BillerudKorsnäs kommer utveckla sin syn på hur nuvarande och planerade investeringar i marknadsposition, struktur och innovation kommer att driva försäljningstillväxten och lönsamheten. Koncernens finansiella mål har reviderats för att bättre understödja koncernens tillväxtstrategi.

BillerudKorsnäs strategiska inriktning är att ligga i framkant av utvecklingen av nyfiberbaserade förpackningsmaterial och lösningar, med det övergripande målet att skapa en hållbar och lönsam tillväxt. Tidigare kommunicerat mål att till 2018 uppnå en organisk tillväxt på 15-20 procent ersätts med ett långsiktigt mål för organisk tillväxt på 3-4 procent per år. BillerudKorsnäs är därmed fast beslutet att växa snabbare än den förväntade tillväxten inom marknaden för förpackningspapper och kartong.

Förutom tillväxtmålet har BillerudKorsnäs fastslagit följande finansiella mål som ska gälla från och med 2016:

-       EBITDA marginalen ska överstiga 17 procent. Målet ersätter tidigare mål för rörelsemarginal.

-       Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 13 procent.

-       Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en multipel om 2,5. Målet ersätter tidigare mål för nettoskuldsättningsgrad.

-       Utdelningspolicyn är oförändrad – utdelningen ska uppgå till 50 procent av nettovinsten.

BillerudKorsnäs har under de senaste åren visat stabilitet i det underliggande resultatet trots varierande marknadsläge mellan affärsområden. Som en konsekvens av det, är ambitionen att uppnå de finansiella målen oavsett konjunkturcykel.

Affärsområdet Containerboard kommer från 1 januari 2016 att byta namn till Corrugated Solutions. Ändringen speglar de organisatoriska förändringar som görs inom affärsområdet för att ytterligare förstärka fokus på försäljningen av värdeskapande lösningar till varumärkesägare runt om i världen.

BillerudKorsnäs kommer presentera sin syn på marknadsläget och tillväxtpotentialen inom varje affärsområde under kapitalmarknadsdagen som hålls den 12 november 2015 med början kl 13. Presentationer från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängliga på BillerudKorsnäs webbplats http://billerudkorsnas.se/dag. Kapitalmarknadsdagen kan följas i direktsändning på webben på samma webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Lindberg, VD, 08 553 335 00

Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 00

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl 08.00 den 12 november 2015.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 21 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar