Produktionsstörningar påverkar BillerudKorsnäs resultat för andra kvartalet 2013 negativt

BillerudKorsnäs resultat för andra kvartalet har påverkats negativt av produktionsproblem under juni i samband med uppstart av KM5 i Frövi efter en omfattande ombyggnad. Resultatet belastas också av högre engångskostnader för integration och omstruktureringar. Rörelseresultatet för andra kvartalet 2013 kommer att uppgå till ca MSEK 255 och det för engångskostnader justerade resultatet beräknas uppgå till ca MSEK 318

”Vi har gjort en omfattande ombyggnad av KM5 i Frövi med två veckors stopptid där vi skapat en plattform för utökad kapacitet om 30 kton per år till 450 kton per år och förbättrad produktkvalitet. Vid uppstarten i juni drabbades vi av ett flertal oförutsägbara störningar och komplikationer. Det är dock inte ovanligt att detta händer i samband med ett så stort ingrepp. Produktionen har stabiliserats och går för närvarande enligt förväntan även om vissa mindre planerade justeringar och intrimningar återstår. Även om vårt kvartalsresultat speciellt under senare delen av juni har belastats med ett antal händelser och kostnader av engångskaraktär så är det underliggande operationella resultatet i koncernen fortsatt stabilt. Vår syn på de framtida möjligheterna har inte ändrats utan vi ser mycket positivt på framtiden för BillerudKorsnäs”, säger Per Lindberg, VD.

Det periodiska underhållsstoppet i Frövi med efterföljande komplikationer har haft en negativ påverkan med totalt ca MSEK 115 på rörelseresultatet för andra kvartalet jämfört med det första kvartalet.

Bolaget har också haft högre engångskostnader för integration och kostnadsreduktion om MSEK 36 jämfört med första kvartalet. Dels beroende på periodisering av integrationskostnader om MSEK 24, dels orsakat av omstruktureringskostnader i Karlsborg om MSEK 12 avseende kostnadsreducerande åtgärder i form av skiftomläggning. Bedömningen sedan tidigare om totalt ca MSEK 200 i integrationskostnader för 2013 och första halvåret 2014 påverkas inte. Kostnaderna för Karlsborg avser inte integration och tillkommer således.

BillerudKorsnäs justerade rörelseresultat för andra kvartalet 2013 bedöms uppgå till ca MSEK 318. Engångskostnader beräknas uppgå till ca MSEK 63 varfördet rapporterade rörelseresultatet bedöms uppgå till ca MSEK 255. Resultatet är ännu preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

BillerudKorsnäs publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2013 kl.10:00 den 18 juli 2013.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 15:00 den 5 juli 2013. 

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar