ÅRSSTÄMMA I GETUPDATED INTERNET MARKETING AB (PUBL)

Aktieägarna i Getupdated Internet Marketing AB (publ), org. nr 556264-3022, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 10 i Stockholm.

Deltagande i årsstämman
Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 6 maj 2011 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 6 maj 2011, helst före kl. 16:00. Anmälan skall göras per brev till Getupdated Internet Marketing AB (publ), Att: Nora Felin, Brahegatan 10, 114 37 Stockholm eller per e-post till reception@getupdated.com. Anmälan skall innehålla uppgift om aktieägarens namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, antal aktier och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 6 maj 2011 då inregistrering senast skall vara verkställd.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8.    Beslut om
a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10.    Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn
11.    Val av styrelseledamöter
12.    Beslut om principer för utseende av valberedning
13.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14.    Beslut om antagande av ny bolagsordning
15.    Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen som bestått av Åke Eriksson, Paul Yates och Hans Öhman har föreslagit att Anders Waltner väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att någon utdelning inte lämnas.

Val av styrelseledamöter m.m. (punkterna 9 - 11)
Valberedningen har lämnat följande förslag.
•    Styrelsen föreslås bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter
•    Omval föreslås av styrelseledamöterna Paul Cheetham, Åke Eriksson, Anders Waltner och Paul Yates. Åke Eriksson föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.
•    Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande. Totalt skall arvode utgå med 200.000 kronor, varav Paul Cheetham och Anders Waltner erhåller 100.000 kronor vardera. Till övriga ledamöter skall inget arvode utgå.
•    Det noteras att revisorns mandatperiod inte löpt ut. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande fastställd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår följande förfarande för utseende av valberedningen. Valberedningen skall bestå av företrädare för de tre (3) största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren skall vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre (3) största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre (3) största aktieägarna skall istället erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
1. Ordförande vid stämman
2. Styrelsearvoden
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
4. Val av revisor samt arvoden till denna
5. Eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, övriga förmåner samt pension. Förmåner och pension skall vara i enlighet med praxis på marknaden. Avgångsvederlag skall avse högst motsvarande tolv (12) månaders ersättning. Den totala ersättningen för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall att särskilda skäl föreligger.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 14)

Aktiebolagslagens bestämmelser om sättet för kallelse till bolagsstämma har ändrats med verkan från 1 januari 2011. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning så att bolaget kan tillämpa det förenklade sättet för kallelse. Förslaget innebär att lydelsen i bolagsordningens 7 § första stycket ändras till:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett."

Därutöver föreslås vissa förenklingar av texten och redaktionella ändringar.

Övrigt


Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna tillhandahålls på bolagets hemsida www.getupdated.com och kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det.

* * * * * *

Stockholm i april 2011
GETUPDATED INTERNET MARKETING AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Paul Yates, koncernchef i Getupdated Internet Marketing AB
Tel: +44 7966 077 583
paul.yates@getupdated.com

Detta är Getupdated Internet Marketing
Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring. Getupdated har ett komplett utbud av tjänster omfattande
sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbutveckling, medieplanering och webbanalys. Getupdatedkoncernen har omkring 160 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland och Italien. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information besök gärna www.getupdated.com/se.

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera