Den 12 februari 2013 hölls extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europé AB (publ).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

  • Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att upphäva tidigare beslut om sammanläggning inklusive ändring av bolagsordningen, syftande till att genomföra sammanläggningen efter förvärvet av Servage. Med anledning därav beslutades även att göra vissa formella följdändringar i villkoren för utestående teckningsoptioner.
  • Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att nyemittera högst 117 905 200 aktier till följd av erbjudandet till aktieägarna i Servage.
  • Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om sammanläggning av aktier 1:100 inklusive ändring av bolagsordningen.

Aktieägarna ställde frågor på stämman om vilka synergier sammanslagningen med Servage bedöms medföra. Online Group bedömer att kostnadssynergier omfattande cirka 3 MSEK per år kan uppnås. Därutöver bedöms tillkomma vissa intäktssynergier via korsförsäljning m.m., vilka är svåra att kvantifiera. Kostnader för sammanslagningen av bolagen uppskattades uppgå till cirka 2 MSEK.

Stockholm den 12 februari 2013

Styrelsen

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar