Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011

Andra kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,3 (47,1) MSEK, en ökning med 1,2 MSEK.  Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen 2010 till 57,0 MSEK.
 • Den organiska tillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var 13 procent, vilket är bättre än marknaden.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,5 (-7,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 (-6,7) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 1,1 (-11,2) MSEK. Periodens
  resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,18) SEK.
 • Peter Eriksson tillträdde som ny VD och koncernchef
 • Nyemissionen fulltecknades vilket tillförde bolaget 15,4 MSEK före emissionskostnader

Delårsperioden januari – juni 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 93,4 (96,1) MSEK, en minskning med -2,7 MSEK.  Inklusive MediaAnalys uppgick
  nettoomsättningen 2010 till 116,8 MSEK.
 • Den organiska tillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var cirka 9 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,9 (-6,5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 (-13,0) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 0,5 (-13,4) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 (0,23) SEK.
 • Nettoskulden minskade med 21,4 MSEK till 57,8 (79,4) MSEK jämfört med 30 juni 2010. 

Framtidsutsikter

 • Nettoomsättningen för helåret förväntas överstiga 200 MSEK med förbättrad rörelsemarginal och positivt operativt kassaflöde.

För rapporten i sin helhet se bifogad PDF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Eriksson
Verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 (0) 708 80 99 97
peter.eriksson@getupdated.com

Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 25 augusti 2011 klockan 08.30.

Taggar:

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar