Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i stor utsträckning hänförlig till den svenska online- marknadsföringen och avveckling av olönsamma verksamheter
  • Rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till cirka -1,3 MSEK (1,1)
  • EBITDA marginalen uppgick till -2,3 %(1,7) procent
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,7 MSEK (-0,8)
  • Periodens resultat uppgick till -3,9 MSEK (-3,7)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,31) 

Händelser under perioden

  • Jakob Söderbaum utsågs till ny VD och koncernchef för Online Group. Han tillträdde sin tjänst den 23 mars. Jakob Söderbaum kom närmast från WyWallet AB, där han varit VD
  • Vid en extra bolagsstämma den 6 mars beslutades invälja Lars Wahlström och Britta Dalunde som nya ledamöter, samtidigt som Peter Kopelman, Manfred Aronsson och Åke Eriksson avgick. Lars Wahlström valdes till ny ordförande i styrelsen
  • Ett kostnadsbesparingsprogram genomfördes i den svenska Onlineverksamheten
  • Bolaget tilldömdes ett vite motsvarande två årsavgifter av disciplinnämnden för NASDAQ OMX för bristande informationsgivning under första halvåret 2014

VD kommentar från Jakob Söderbaum

Delårsrapport januari – mars 2015

Online Group fortsatte under första kvartalet med aktiviteter för att förbättra kassaflödet och anpassa verksamheten.

Hosting-verksamheten utvecklades enligt förväntan. Online- marknadsföringen har utvecklats svagare än förväntat. I februari avvecklades den olönsamma delen Affiliator vilket innebär att omsättningen under resten av året kommer sjunka samtidigt som lönsamheten över tiden ökar. I mars gjorde vi ytterligare effektiviseringar vilket innebar neddragning av personalstyrkan. De genomförda förändringarna förväntas ha en positiv effekt på lönsamheten under andra halvåret.

Den 23 mars tillträdde undertecknad som ny VD. Online Group går nu in i en ny fas efter städåret 2014.

I början på april formade jag en ny ledningsgrupp bestående av Göran Gylesjö som är ny chef för Hosting- verksamheten samt Thomas Broberger, CFO och undertecknad.  Vi kommer att fortsätta koncentrera oss på ökad lönsamhet genom att optimera våra erbjudande samt effektivisera våra processer, stödsystem och anläggningar. Flera effektiviseringsprojekt är initierade och kommer att påverka kostnadssidan under senare delen av året.

För Online Group handlar 2015 såväl som att bygga en effektiv organisation som sätter våra kunder i centrum som att skapa, styrning och struktur i verksamheten. Vi kommer ha stort fokus på försäljning vilket succesivt kommer att driva vår tillväxt och förbättra vårt resultat.

Jag tar mig an uppgiften med stor tillförsikt inför framtiden.

Jakob Söderbaum

Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group
070-602 09 90
ir@onlinegroup.com 

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringAdwordssociala medierwebbpubliceringmedieplanering, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550som Certified Adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar