Online Group är nu moderbolag till Servage

Online Group:s erbjudande till aktieägarna i Servage AB har accepterats av aktieägare som företräder 71 987 aktier av serie A och 1 142 212 aktier av serie B i Servage, motsvarande 24,9% av aktierna och 35,1 % av rösterna. Online Group (med dotterbolag) innehar därmed sammanlagt 55,3 % av aktierna och 60,1% av rösterna i Servage. Aktiebytet har skett och därmed är Servage nu ett dotterbolag till Online Group och kommer att konsolideras i bolagets räkenskaper från och med i dag. Servages styrelse har därför utsett Online Groups VD och koncernchef Urban Johansson till ny VD i Servage.

Online Group offentliggjorde den 27 december 2012 ett erbjudande till aktieägarna i Servage om att förvärva samtliga utestående aktier i Servage. För varje aktie i Servage erbjöds 35 aktier i Online Group. Acceptperioden löper till den 15 mars.

Aktiespararna har idag rekommenderat sina medlemmar att anta det bud som Online Group har lagt på aktierna i Servage. Aktiespararna anser att det föreslagna samgåendet mellan bolagen är industriellt fördelaktigt med goda möjligheter till samordningsvinster såväl på intäkts- som på kostnadssidan. Vidare anser man att erbjudet pris innebär en betydande premie och Aktiespararna delar Servages budkommittés uppfattning att erbjudandet är finansiellt skäligt.

Idag har Servage släppt sin bokslutskommuniké för 2012. Helårsomsättningen uppgick till 34 MSEK med ett EBITDA om 6,4 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 18,6%. Jämfört med det tredje kvartalet ökade omsättningen i Sverige med 11,5 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 MSEK för helårsperioden.

Online Group avser att ta in ovanstående information i ett tilläggsprospekt, vilket sedan skall godkännas av Finansinspektionen

Stockholm den 22 februari 2013

Online Group

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Internetmarknadsföring. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Taggar:

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar