Online Groups företrädesemission övertecknad

"Nyemissionen övertecknades och är nu klar. Vi tackar nya och gamla aktieägare för förtroendet. Nu har vi ordning och reda på finansieringen och kan koncentrera oss på vår affär, våra kunder och våra anställda." säger Carl-Magnus Hallberg, vice ordförande i Online Group.

Oniva Online Group Europe AB (publ) (”Online Group” eller ”Bolaget”) har slutfört sin fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 2 597 204 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 91 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 606 420 aktier motsvarande cirka 56 procent av nyemissionen. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 147 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad och garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk. Genom företrädesemissionen kommer Online Group att tillföras 34 MSEK före kostnader hänförliga till företrädesemissionen.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på NASDAQ OMX First North fram till dess att nyemissionen registrerats av Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar från 21 406 842,00 kr till 25 688 209,50 kr och att antalet utestående aktier ökar från 14 271 228 till 17 125 473. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till eventuell utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.
Informationen i detta pressmeddelade är sådan som Oniva Online Group Europe AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2014 klockan 08.30 (CET).

Rådgivare 

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har varit juridisk rådgivare till Online Group i samband med nyemissionen.

Viktigt meddelande 

Offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att iaktta dessa begränsningar kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Oniva Online Group Europe AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier Oniva Online Group Europe AB (publ) har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes den 3 september 2014.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna har eller kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna får inte, direkt eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning, annat än i sådana fall som enligt tillämpliga undantag inte kräver registrering enligt Securities Act, någon provinslag i Kanada eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lagstiftning i övriga jurisdiktioner

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Hallberg, vice styrelseordförande Oniva Online Group

073-506 6000

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringAdwordssociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar