Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB den 26 april, 2013 beslöts bland annat följande:

- en utdelning på 10,00 SEK per aktie

- omval av styrelseledamöterna Jan Annwall, Stefan Elving, Thomas Flinck, David Dangoor, Inger Holmström, Jörgen Thorball och Paula Zeilon

- omval av David Dangoor som styrelseordförande

- att styrelsearvode skall utgå om 300.000 kronor till ordförande och med 150.000 kronor till vardera av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget

- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning

- om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag

- om valberedning i enlighet med valberedningens förslag

Samtliga beslut som fattades på stämman överensstämmer med styrelsens och valberedningens tidigare offentliggjorda förslag.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:

2013-04-26              BioGaia AB Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013
2013-03-21              Kallelse till årsstämma i BioGaia AB
2013-02-08              BioGaia AB Bokslutskommuniké 2012

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 26 april, 2013 kl 16.00.

BioGaia AB Box 3242 103 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00, Org. nr 556380-8723 www.biogaia.se

För vidare information: 
Peter Rothschild vd, BioGaia AB, tel 08-555 293 00
Margareta Hagman vice vd, BioGaia AB, tel 08-555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial