BioGaia AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

BioGaia AB
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011
(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Delårsperioden 1 januari - 30 juni 2011

-    Omsättningen uppgick till 159,5 (124,4) miljoner kronor, en ökning med 35,1 miljoner kronor (28%). Rensat för valutaeffekter var omsättningsökningen 39%1).

-    Rörelseresultatet uppgick till 57,3 (31,5)2) miljoner kronor, en förbättring med 25,8 miljoner kronor (82%). Rensat för valutaeffekter var rörelseresultatsökningen 110%1).

-    Vinst före skatt uppgick till 57,8 (38,1) 2) miljoner kronor, en förbättring med 19,7 miljoner kronor (52%).

-    Vinst efter skatt uppgick till 42,2 (26,3) 2) miljoner kronor, en förbättring med 15,9 miljoner kronor (60%).

-    Vinst per aktie uppgick till 2,38 (1,53) kronor.

-    Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, uppgick till 38,8 (32,5) miljoner kronor. Periodens totala kassaflöde uppgick till -20,2 (9,2) miljoner kronor. Under perioden utbetalades dels utdelning om 34,5 miljoner kronor, dels bolagsskatt på 24,5 miljoner kronor (varav 18,4 miljoner kronor avser räkenskapsåret 2010). Likvida medel uppgick per 30 juni 2011 till 126,6 (109,4) miljoner kronor.

Perioden 1 april - 30 juni 2011

-    Omsättningen uppgick till 89,6 (65,9) miljoner kronor, en ökning med 23,7 miljoner kronor (36%). Rensat för valutaeffekter var omsättningsökningen 45%1).

-    Rörelseresultatet uppgick till 33,9 (17,4)2) miljoner kronor, en förbättring med 16,5 miljoner kronor (95%). Rensat för valutaeffekter var rörelseresultatsökningen 120%1) .

-    Vinst före skatt uppgick till 32,3 (20,0) 2)  miljoner kronor, en förbättring med 12,3 miljoner kronor (62%).

-    Vinst efter skatt uppgick till 23,7 (14,1) 2), en förbättring med 9,6 miljoner kronor (68%).


Viktiga händelser efter utgången av andra kvartalet 2011

-    Avtal avseende försäljning av droppar och tabletter i Marocko.

"Den positiva trend vi såg under det första kvartalet fortsatte även under andra kvartalet vilket gör att vi redovisar nya rekordsiffror, både när det gäller försäljning och resultat. Försäljningen till våra japanska kunder fortsätter att växa kraftigt likaså till Nestlé och flera andra större kunder i Europa. Italien fortsätter att vara vår största marknad för färdiga produkter och vi fortsätter att växa där" säger Peter Rothschild, VD BioGaia.


BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 17 augusti 2011 kl 08.00.

BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har probiotiska, hälsofrämjande effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm, listan för mindre bolag. www.biogaia.se

1)    Merparten av bolagets försäljning sker i EUR. Vid oförändrad valutakurs jämfört med året innan skulle försäljningen varit 12,8 miljoner högre och rörelseresultatet skulle ha varit 9,0 miljoner kronor högre under januari - juni 2011. För kvartalet april - juni 2011 skulle försäljningen och rörelseresultatet ha varit 6,0 respektive 4,3 miljoner kronor högre.

2)    BioGaia redovisar det 50-procentägda bolaget TwoPac AB som ett koncernföretag från och med 1 januari 2011. Tidigare redovisades TwoPac som ett intresseföretag. Om TwoPac konsoliderats även föregående år hade rörelseresultatet varit 32,4 miljoner kronor, periodens vinst före skatt hade varit 39,0 miljoner kronor och vinst efter skatt hade varit 27,2 miljoner kronor januari - juni 2010. Motsvarande siffror för perioden april-juni 2010 är ett rörelseresultat på 17,9, periodens vinst före skatt på 20,5 och vinst efter skatt på 14,5 miljoner kronor. Vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare samt vinst per aktie hade varit oförändrad för båda perioderna. Se vidare information på sida 8.


Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial