BioGaia AB Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

Vd-kommentar:

”Året har börjat positivt med 25 % tillväxt (valutajusterat) på våra konsumentfärdiga produkter och vårt fokuserade arbete att ta oss in på de verkligt stora marknaderna och skapa ytterligare affärsmöjligheter tillsammans med Nestlé gör att jag är optimistisk angående våra möjligheter att utnyttja den potential som våra erkänt effektiva produkter har på den växande probiotiska marknaden”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB.

”Försäljningen av insatsprodukter, mestadels kulturer till Nestlé och några andra vällingproducenter, minskade planenligt efter vårt avtal med Nestlé förra året rörande licensrättigheterna för användandet av Lactobacillus reuteri Protectis i modersmjölksersättningar, fortsätter Peter Rothschild, vd BioGaia AB.

Perioden 1 januari – 31 mars 2013
(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

- Omsättningen uppgick till 78,1 (78,3) (exklusive licensintäkt från Nestlé) miljoner kronor vilket är en minskning med 0,2 miljoner kronor (0%). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 3,0 miljoner kronor (4%). I omsättningen föregående år ingick också en licensintäkt med 356,0 miljoner kronor från Nestlé, avseende licens att använda Lactobacillus reuteri Protectis i modersmjölksersättning under den resterande patenttiden, vilken var att betrakta som engångsintäkt.

- Omsättningen avseende konsumentfärdiga produkter uppgick till 65,6 (54,8) miljoner kronor, en ökning med 10,8 miljoner kronor (20%). Rensat för valutaeffekter var omsättningsökningen 25%.

- Omsättning avseende insatsprodukter uppgick till 11,9 (23,0) (exklusive licensintäkt från Nestlé) miljoner kronor, en minskning med 11,1 miljoner kronor (48%). Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 46%. I omsättningen av insatsprodukter föregående år ingick också en licensintäkt med 356,0 miljoner kronor från Nestlé vilken var att betrakta som engångsintäkt.

- Rörelseresultatet uppgick till 17,8 (26,1) (exklusive licensintäkt) miljoner kronor, en minskning med 8,3 miljoner kronor (-32%). Rensat för valutaeffekter var minskningen -26%. Inklusive licensintäkten uppgick rörelseresultatet första kvartalet föregående år till 382,1 miljoner kronor.

- Vinst efter skatt uppgick till 17,7 (20,8) (exklusive licensintäkt) miljoner kronor, en minskning med 3,1 miljoner kronor (-15%). Inklusive licensintäkten uppgick vinst efter skatt första kvartalet föregående år till 283,2 miljoner kronor.

- Vinst per aktie uppgick till 0,97 (1,18) (exklusive licensintäkt) kronor. Inklusive licensintäkt uppgick vinst per aktie första kvartalet föregående år till 16,37 kronor.

- Periodens totala kassaflöde uppgick till 22,8 (358,7) miljoner kronor. I förra årets kassaflöde ingick betalning av licensintäkt från Nestlé på 356,0 miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 mars 2013 till 397,6 (529,9) miljoner kronor. I kassaflödet sedan 31 mars föregående år ingår utdelning med 103,6 miljoner kronor, skattebetalning med 90,9 miljoner kronor samt investeringar i TwoPac med 19,7 miljoner kronor. Föreslagen utdelning till den kommande årsstämman uppgår till 172,7 miljoner kronor.

Viktiga händelser under första kvartalet 2013

- Lanseringar av maghälsotabletter med Vitamin D i Finland.

- Lansering av maghälsotabletter med ytterligare en smak i Ungern och Frankrike.


Välkommen att deltaga i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl 09:30 av vd Peter Rothschild. För att deltaga i konferensen ring 08-505 564 87.


BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 26 april 2013 kl 08.00.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2013-03-21 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB
2013-02-08 BioGaia AB Bokslutskommuniké 2012
2012-12-17 BioGaia tecknar två nya distributionsavtal och ytterligare en studie på paradontit visar positiva resultat

BioGaia AB Box 3242 103 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00, Org. nr 556380-8723 www.biogaia.se

För vidare information: 
Peter Rothschild vd, BioGaia AB, tel 08-555 293 00
Margareta Hagman vice vd, BioGaia AB, tel 08-555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera

Citat

Året har börjat positivt med 25 % tillväxt (valutajusterat) på våra konsumentfärdiga produkter och vårt fokuserade arbete att ta oss in på de verkligt stora marknaderna och skapa ytterligare affärsmöjligheter tillsammans med Nestlé gör att jag är optimistisk angående våra möjligheter att utnyttja den potential som våra erkänt effektiva produkter har på den växande probiotiska marknaden
Peter Rothschild