BioGaia Bokslutskommuniké 2010

BioGaia Bokslutskommuniké 2010

2010

- Omsättningen uppgick till 236,0 (203,5) miljoner kronor, en ökning med 32,5 miljoner kronor (16%). Rensat för valutaeffekter var omsättningsökningen 27%1).

- Rörelseresultatet uppgick till 56,3 (47,7) miljoner kronor, en förbättring med 8,6 miljoner kronor (18%). Rensat för valutaeffekter var rörelseresultatsökningen 51%1).

- Vinst före skatt uppgick till 69,7 (53,1) miljoner kronor, en förbättring med 16,6 miljoner kronor (31%).

- Årets vinst efter skatt uppgick till 47,2 (36,0), en förbättring med 11,2 miljoner kronor (31%).

- Vinst per aktie uppgick till 2,74 (2,11) kronor.

- Årets kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, uppgick till 66,0 (52,6) miljoner kronor. Årets totala kassaflöde uppgick till 47,5 (42,5) miljoner kronor. Under året utbetalades utdelning om 25,8 (6,9) miljoner kronor samtidigt som nyemission vid inlösen av teckningsoptioner tillförde bolaget 4,9 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 december 2010 till 146,9 (100,3) miljoner kronor. I början av 2011 har bolagsskatt avseende 2010 på 18,4 miljoner kronor utbetalats.

- Styrelsen föreslår den kommande årsstämman en ordinarie utdelning på 0,92 kr och en extra utdelning på 1,08 kr vilket ger en total utdelning på 2,00 kronor per aktie.


Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2010

- Omsättningen uppgick till 62,8 (52,3) miljoner kronor, en ökning med 10,5 miljoner kronor (20%). Rensat för valutaeffekter var omsättningsökningen 34%.1)

- Rörelseresultatet uppgick till 16,2 (11,4) miljoner kronor, en förbättring med 4,8 miljoner kronor (42%). Rensat för valutaeffekter var rörelseresultatsökningen 88%. 1)

- Vinst före skatt uppgick till 18,6 (10,5) miljoner kronor, en förbättring med 8,1 miljoner kronor (77%).

- Periodens vinst efter skatt uppgick till 12,9 (6,8), en förbättring med 6,1 miljoner kronor (90%).


Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2010

- Studie som visar att Lactobacillus reuteri Prodentis är effektivt vid behandling av tandlossningssjukdom publicerades.

- Studie som visar att Lactobacillus reuteri Protectis minskar antalet uppstötningar och förbättrar magtömningen hos spädbarn publicerades.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång

- Avtal med Cube Pharmaceuticals avseende försäljning av vätskeersättningsprodukt med Reuteri i Grekland

- Beslut om investering i ny produktionsanläggning i Eslöv av BioGaias 50%-ägda bolag Twopac.


"Sammantaget hade vi således en mycket stark utveckling under 2010 och vi fortsätter att bygga värde genom att satsa vidare på klinisk forskning, produktutveckling och BioGaia-varumärket" säger Peter Rothschild, VD BioGaia

1) Merparten av bolagets försäljning sker i utländsk valuta, främst EUR. Vid oförändrade valutakurser skulle försäljningen varit 23,0 miljoner högre och rörelseresultatet skulle ha varit 15,7 miljoner kronor högre under året.
 
BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 11 februari 2011 kl 08.00.

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera