Ny studie publicerad: Lactobacillus reuteri Protectis effektivt vid kronisk förstoppning hos spädbarn

Förstoppade spädbarn behandlade med L. reuteri Protectis hade en signifikant högre frekvens av tarmtömningar jämfört med placebogruppen. Även avföringens konsistens förbättrades signifikant i L. reuteri Protectis-gruppen, dock inte signifikant jämfört med placebogruppen.
- Detta är den första studie som visar att L. reuteri har en positiv effekt på spädbarn som lider av kronisk förstoppning, säger professor Annamaria Staiano, pediatriska kliniken, Federico II universitetet, Neapel, Italien.


I den dubbelblinda, placebokontrollerade studien var 44 spädbarn med bekräftad kronisk förstoppning slumpmässigt indelade i två behandlingsgrupper, antingen L. reuteri Protectis-droppar (DSM 17938, 10^8 CFU/dag) eller placebodroppar, under åtta veckor. Utfallsparametrarna inkluderade frekvens av tarmtömningar per vecka, avföringskonsistens och förekomst av perioder med otröstligt skrikande (kolik).

Lyckat behandlingsresultat definierades som tre eller fler tarmtömningar per vecka. Vid andra veckan var andelen som uppnått detta resultat
91 % i L. reuteri Protectis-gruppen jämfört 59 % i placebo-gruppen. Vid fjärde veckan var siffrorna 100 % respektive 68 % och vid vecka åtta 100 % i probiotikagruppen och 73 % i placebogruppen.

Avföringskonsistensen förbättrades signifikant i L. reuteri Protectis-gruppen under behandlingen, från 86 % som rapporterades ha hård avföring vid studiens start till 50 % vid andra veckan och 18 % vid fjärde och åttonde veckan. Det var dock ingen signifikant skillnad i avföringskonsistensen mellan L. reuteri Protectis-gruppen och placebogruppen vid något av mättillfällena. Inga skillnader avseende skrikbeteende observerades mellan grupperna vid någon tidpunkt, vilket var väntat eftersom den undersökta gruppen är för gammal för att ha kolik.

- Resultaten från studien visar återigen den positiva effekten av L. reuteri Protectis på spädbarns tarmfunktion och stärker ytterligare BioGaias position i spädbarnssegmentet, säger Eamonn Connolly,
Senior Vice President Research på BioGaia.

Studien publicerades online 14 juni 2010 i the Journal of Pediatrics: http://www.jpeds.com/article/S0022-3476(10)00385-9/abstract

För ytterligare information, kontakta:
Annamaria Staiano, pediatriska kliniken, Federico II universietet: staiano@unina.it
Eamonn Connolly, Senior Vice President Research, BioGaia: +46 8-555 293 00 eller ec@biogaia.se

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial