Årsstämma i BioInvent International AB

Lund, Sverige – 26 mars 2012 – BioInvent International AB (OMXS:BINV)

På BioInvents årsstämma den 26 mars informerade VD Svein Mathisen om bolagets utveckling. Hans presentation underströk att de framsteg som den kliniska portföljen gjorde under 2011 har bäddat för att 2012 kommer att bli ett mycket händelserikt år med slutresultat för minst tre av bolagets fyra kliniska program. I enlighet med styrelsens förslag fattade årsstämman beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelse om mandatperiod för revisor och att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier.

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Vidare beslutade stämman att de medel som efter årets förlust om
-67 052 501 kronor stod till stämmans förfogande, dvs. 76 509 360 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Lars Backsell, Carl Borrebaeck, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn O. Nilsson och Kenth Petersson. Årsstämman omvalde även Björn O. Nilsson som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om arvode om 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, om 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén och om 20 000 kronor till envar av ledamöterna i ersättnings­utskottet. Arvode för utskottsarbete ska dock inte utgå till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens bestämmelse om mandatperiod för revisor så att mandatperioden ska uppgå till två år.

Stämman beslutade också att till bolagets revisor välja revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om två år. KPMG AB har informerat att auktoriserade revisorn Alf Svensson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Slutligen bemyndigade stämman styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission maximalt det antal aktier som motsvarar 10 procent av det (vid tidpunkten för emissionsbeslutet) registrerade aktiekapitalet. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.


Bakgrundsinformation:

Om BioInvent

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget fyra läkemedelsprojekt i klinisk fas inom trombos, cancer och kranskärlssjukdom. Bolaget har ingått strategiska allianser för att stärka produktportföljen och öka möjligheterna till framgång. Bland bolagets partners finns Genentech, Human Genome Sciences, Roche och ThromboGenics.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av n-CoDeR®, en patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partner, såsom Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information 17.45.finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB

Svein Mathisen                                                     Sten Westerberg
VD och koncernchef                                              Vice President, Investor Relations
Tel: 046-286 85 67                                                Tel: 046-286 85 52
Mobil: 0708-97 82 13                                             Mobil: 0768-68 50 09
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com                   E-mail: sten.westerberg@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)

Org nr: 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Juridisk friskrivning

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl 17.45.

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar