Årsstämma i BioInvent International AB

Lund, Sverige – 25 april 2013 – BioInvent International AB (OMXS:BINV)

På BioInvents årsstämma den 25 april fattades beslut om minskning av bolagets aktiekapital respektive reservfond i syfte att täcka bolagets förlust och samtidigt bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet. Härutöver fattade årsstämman bl.a. beslut om att införa ett personaloptionsprogram och att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier. Dharminder Chahal och Jonas Jendi valdes till nya styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att den ansamlade förlusten om -17 140 719 kr skulle överföras i ny räkning.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om minskning av aktiekapitalet, utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Minskningen innebär att aktiernas kvotvärde sänks med 23 öre från 50 öre till 27 öre. Syftet är att räkenskapsmässigt täcka den ansamlade förlusten och samtidigt bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet. Nedsättningen påverkar inte moderbolagets totala egna kapital.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet, beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Lars Backsell, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner och Björn O. Nilsson samt nyval av Dharminder Chahal och Jonas Jendi. Årsstämman omvalde även Björn O. Nilsson som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om arvode om 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, om 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och om 20 000 kronor till envar av ledamöterna i ersättnings­utskottet. Arvode för utskottsarbete ska dock inte utgå till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Därutöver bemyndigade stämman styrelsen att besluta om emission, med eller utan avvikelse från företrädesrätten, av högst så många aktier som motsvarar 15 procent av det registrerade aktiekapitalet, i syfte att öka bolagets finansiella flexibilitet, att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Slutligen beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett personaloptionsprogram omfattande samtliga anställda i BioInvent-koncernen. Det nya Personaloptionsprogrammet 2013/2018 ska omfatta högst 900 000 personaloptioner.

-- SLUT --

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av n-CoDeR®, en patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Cristina Glad                                                         Björn O. Nilsson
VD och koncernchef                                              Styrelseordförande
046-286 85 51                                                       070-218 15 00
0708-16 85 70
cristina.glad@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 12.45.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar